FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Показники

DPSIR* структура - Таблиці - Мапи -Діаграми 

*(Структрура DPSIR відповідає сучасному європейскому підходу до вирішення природохоронних проблем

bukvad.gif (1486 bytes)Driving forces-Діючі   сили bukvap.gif (1526 bytes)Pressure-Навантаження на природу bukvas.gif (1582 bytes)State-Сучасний стан bukvai.gif (631 bytes)Impact-Наслідки bukvar.gif (1427 bytes)Response-Протидія або відповідь)

Проблематика :Забруднення атмосферного повітря   Забруднення водних об'єктів  Забруднення моря  Тваринний світi   Екологічна безпека  Ядерна енергетика  Здоров'я населення Озоновий шар  Природно-заповідний фонд Рибний промисел Ліси Надра Земля  Збереження біорізноманіття Відходи

Issues

Driving forces

Діючі   сили

Pressure

Навантаження на природу

State

Сучасний стан

Impact

Наслідки

Response

Протидія або відповідь

Забруднення атмосферного повітря Основні забруднювачі (за основними видами економічної діяльності)

Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності

3.3 -забруднюючих речовин 3.4 - викидів твердих 3.5 - діоксиду сірки, 3.6 -    оксидів азоту, 3.7 -вуглеводнів та ЛОС, 3.8 -оксиду вуглецю

Динаміка викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел

Динаміка викидів забруднювальних речовин від рухомих джерел

3.1 Міста, де збільшились викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

3.2 Міста з найбільшою кількістю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

Мапа7 Викиди стаціонарних джерел в атмосферне повітря

Рис. 3.17 Міста з найбільшою кількістю викідів забруднюючих речовин(тис.тонн, % до загального викиду по Україні) 1998

Рис. 3.18 Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності

Аналітична оцінка стану повітря

Середньодобові концентрації

3.9 -пилу,

3.10 -діоксиду азоту (NOx)

3.11-діоксиду сірки (SО2)

3.12-оксиду вуглецю

4.1 Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за даними спостережень Держкомгідромету.

4.2 Перелік речовин, вміст яких в атмосферному повітрі міст зумовив найбільше забруднення за середньорічними і максимальними концентраціями (в кратності ГДК)

Рис.4.1 Середній вміст бенз(а)пирену в атмосферному повітрі міст України у 1998 році в краності ГДК

Рис..4.2 Середньозважений вміст окремих іонів (%) в загальній мінералізації атмосферних опадів у 1998 році

   Урбанізація та формування агломерацій як джерела впливу на природні компоненти   
Забруднення водних об'єктів Забір та використання води

3.17 Динаміка використання води основними галузями економіки України у 1992 - 1998 рр.

3.19 Динаміка скиду зворотних вод у водні об'єкти по основних галузях економіки України за 1992 - 1998 рр

Скидання у водні об’єкти зворотних вод 

Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

Мапа8 Скид забруднених стічних вод у поверхневі водні об‘єкти по областях

3.13  Динаміка забору води з поверхневих та підземних водних об'єктів (1992-1998)

3.14 Використання води з водних об'єктів

3.15 Показники забору та використання води річок, морів України у 1998 р.

3.17 Динаміка використання води основними галузями економіки України у 1992 - 1998 рр.

3.18 Динаміка втрат води при транспортуванні в розрізі областей України за 1992 - 1998 рр.

3.19  Динаміка скиду зворотних вод у водні об'єкти по основних галузях економіки України за 1992 - 1998 рр.

3.20  Динаміка скиду речовин, що забруднюють поверхневі водні об'єкти  по областях України за 1992-1998 роки

3.21  Динаміка скиду речовин, що забруднюють ріки та моря України, за 1992-1998 рр.

3.22  Скид зворотних вод у ріки України

3.23  Потужність очисних споруд   1997-1998

4.3  Хімічне забруднення поверхневих вод у розрізі річкових басейнів та водосховищ

Рис..3.1 Динаміка забору води з поверхневих та підземних водних об'єктів(1992-1998)

Рис.3.2Використання води з водних об'єктів

Рис.3.3 Динаміка скидів забруднювальних речовин у річки та моря України за1992-1998р.р.

Стан хімічного забруднення

4.3 Хімічне забруднення поверхневих вод у розрізі річкових басейнів та водосховищ

4.4 Стан гідробіоценозів поверхневих вод у розрізі річкових басейнів

 Урбанізація та формування агломерацій як джерела впливу на природні компоненти 3.16 Використання води в системах оборотного та повторно -послідовного водопостачання

3.23 Потужність очисних споруд   1997-1998

Забруднення моря   Забруднення морських вод

Maпа20 Основні джерела та рівні забруднень в Азово-Чорноморському басейні

4.5 Забруднення морських вод

Рис.5.1 Об'єми скидів стічних вод до Чорного моря

Рис.5.2 Скидання забруднювальних речовин до Чорного моря

Рис.5.3 Вміст нафтопродуктів(в мг/л) в морській воді основних регіонів Чорного моря    
Тваринний світ   Мисливство

Рис.3.7 Динаміка чисельності та добування основних видів мисливських тварин

Рис. 3.8 Динаміка вилову риби у водосховищах дніпровського каскаду за період 1991-1998 рр.

Охорона, відтворення та   використання диких тварин    
Екологічна безпека   7.1 Динаміка надзвичайних ситуацій у1995-1998рр.

7.2 Розподіл надзвичайних ситуацій в Україні за їх видами у 1998р.

Екологічна безпека як cкладова національної безпеки України  

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

7.1 Динаміка надзвичайних ситуацій у1995-1998рр.

7.2 Розподіл надзвичайних ситуацій в Україні за їх видами у 1998р.

7.3 Розподіл надзвичайних ситуацій по регіонах у 1998р.

Рис. 7.1 Динаміка зростання НС техногенного та природного характеру

Рис. 7.2 Розподіл значних НС (загальнодержавних та національних) у 1998 році

   
Ядерна енергетика     Стан ядерної енергетики

7.4 Характеристика енергоблоків АЕС України

7.5 Відношення річної колективної дози опромінення персоналу до кількості енергоблоків, що експлуатуються на АЕС

Рис. 7.4 Розподіл порушень на АЕС України з 1992по 1998 рік

   
Здоров'я населення     Стан захворюваності на інфекційні хвороби за умов сучасного забруднення навколишньогоприродного середовища

6.1 Медико-демографічні показники в регіонах України у 1998 р.

6.2 Деякі показники діяльності акушерської служби в 1998 р.

6.3 Поширеність хвороб на 100000 населення в різних медико-демографічних регіонах України у 1998 р.

6.4 Стаціонарна допомога населенню (усереднені дані за 1998р.)

Рис. 6.1 Коефіцієнти народжуваності, смерності, та приросту населення (на 1000 чоловік)

   
Озоновий шар     Стан озонового шару

Рис. 4.3 Відхилення загального вмісту озону від кліматичної норми

   
Природно-заповідний фонд     Території та об’єкти, що підлягають особливій охороні і збереженню

Рис.3.11   Структура природно-заповідного фонду України

  Рис.3.10 Зростання площі природно-заповідного фонду України
Рибний промисел   Рис. 3.9 Динаміка вилову риби і морепродуктів в Азовському та Чорному морях у 1991-1998 рр. Рибний промисел    
Ліси   3.31 Наявність осередків шкідників і хвороб лісу в Україні у 1993-1998

3.32 Лісові пожежі по Україні у 1993-1998 рр.

Лісові ресурси

Стан лісів України та їх антропогенні зміни

3.31 Наявність осередків шкідників і хвороб лісу в Україні у 1993-1998

Техногенний та антропогенний вплив на ліси

 

3.30 Лісовідновлення і лісорозведення в 1993-98 рр. (тис.га)Reforestation activities

3.31 Наявність осередків шкідників і хвороб лісу в Україні у 1993-1998

Надра   Стан користування надрами

3.28 Динаміка погашення запасів основних видів корисних копалин

 Мінерально-сировинні ресурси 

 

3.29 Порівняльна характеристика регіонального впливу на геологічне середовище розробки різних видів мінеральної сировини  
Земля    Mапа9 Деградація грунтів Радіоекологічна ситуація

Забруднення грунтів

Maпа9Деградація грунтів

Maпа10 Забруднення грунту Cs-137

Table 3.27 Динаміка забруднення нітратами основних видів овочів у 1986-1998 рр.

Рис.3.4 Структура Земельного фонду України

Ерозія грунтів

Maпа9Деградація грунтів

Map10 Забруднення грунту Cs-137

Рис 3.5 Середнє забруднення агропродукції Cs 137 по областях (1998)

Рис. 3.6 Динаміка контрзаходів на забруднених сільгоспугіддях України
Збереження біорізноманіття     Охорона, відтворення та   використання диких тварин

Maпа16 никаючи реліктові види флори

Maпа17 Рідкісні та зникаючі види ссавців

Maпа18 Сезонні міграції птахів

Maпа19 Рідкісні та зникаючі види птахів

   
Відходи  

 

Зберігання та видалення відходів

Maпа11 Навантаження твердими відходами

3.33 Динаміка накопичення токсичних відходів в Україні по роках

3.34 Обсяги утворення, використання та накопичення відходів

3.35 Динаміка утворення токсичних відходів в Україні на підприємствах по роках

3.37 Доля утворення токсичних відходів в окремих областях за класами небезпеки,%

Рис.3.15 Динаміка накопичення(тис.т) та роподіл утворення(%)  токсичних відходів по областям

Структура утворення і використання відходів

Рис.3.12 Розподіл утворення золи та золошлакових відходів по областях. Рис.3.13 Розподіл утворення відходів вугледобутку та вуглезбагачення по областях

Рис.3.14 Розподіл утворення металургійних шлаків по областях

Рис.3.16 Розподіл накопичення небезпечних відходів 1-4 класів небезпеки по областям

  Стратегія управління відходами

Програми i проекти

.3.36 Утворення, використання та знешкодження токсичних відходів в Україні в 1998р. за класами небезпеки

kras1.gif (8013 bytes)

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)