FLAG.GIF (374 bytes)

ֲί ²IJ

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

3.37  ,%

 

I

52,9 .. 29,2
. 29,9 . 28,6
.. 17,2 25,9
    7,4
    .. 8,9

V

. 23,1 46,7
21,3 . 39,5
18,8 4,1
11,6 1,9
10,7 .. 7,8
14,5