3.5. Забруднення грунтів

В 2001 році на санітарно-хімічні показники лабораторіями санепідслужби області досліджено 1153 проби грунту (в 2000 р. – 958). Не відповідали санітарним вимогам 17 проб, тобто 1,5% (в 2000 р. - 0,8%).

На солі важких металів досліджено 239 проб, в 1З пробах встановлено перевищення ГДК, тобто 5,4% (в 2000 р. - 2,7%).

На вміст пестицидів грунт досліджується на території санітарно-захисних зон підприємств - 30 проб, в місцях застосування пестицидів та міндобрив - 219, в житловій зоні - 91, в зоні пляжів -3. Перевищень виявлено не було.

На бактеріологічні показники лабораторіями СЕС досліджено 434 проби (в 2000 р. - 420), не відповідали вимогам 21 проба, тобто 4,8% (в 2000 р. - 3,8%). З 1204 проб виявлено гельмінти в 38 випадках, що склало 3,2% (в 2000 р. – 2,4%).

Із загальних показників відборів проб грунтів на хімічний та бактеріологічний аналізи по області 50 проб грунту, з них 3 позитивні, або 6%, відібрано в обласному центрі.

Проби відбирались:

-         в районі виробництва рослинної продукції (11 проб грунту, позитивних немає);

-         на території санітарно-захисних зон промислових підприємств (3 проби, позитивних немає);

-         в зоні впливу промислових підприємств (5 проб, позитивних 2);

-         в зоні впливу транспортних магістралей (9 проб, позитивних немає);

-         в житловій зоні (21 проба, 1 позитивна);

-         в зоні пляжу (4 проби, позитивних немає).

Згідно “Програми аналітичного контролю грунтів і відходів на 2001 р.“ державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській обл. аналізувались грунти:

-       навколо промислових підприємств – 33 зразки;

-       землі автошляхів, залізничних полотен, аеродромів - 18 зразків;

-       землі природоохоронного призначення –13 зразків;

-       території складування твердих відходів та військового полігону – 6 зразків;

-       території шкіл м.Рівне - 4 зразки;

-       місця пропуску через державний кордон з Білоруссю – 4 зразки;

-       території навколо АЗС – 2 зразки;

-       землі сільськогосподарського призначення - 6 зразків.

Всього за 2001 рік проведено 1265 визначень за 30-ма показниками.

Крім того було відібрано 19 зразків грунтів на вміст в них залишкових кількостей пестицидів. Зразки грунтів відбирались в районах, де при обстеженні складів агрохімічної продукції були виявлені дані про їх використання. Аналіз на вміст пестицидів в грунтах проводився на базі лабораторії Рівненського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції. Результати визначень приведені в табл. 3.6.
Наявність пестицидів в аналізованих зразках не виявлена.

Точки відбору зразків грунту привязувались до місцевості, а точні координати встановлювались за допомогою приладу GPS Trimble Navigation.

Найпоширенішими типами грунтів Рівненської області є дерново-підзолисті, опідзолені, дерново-оглеєні та болотні грунти, 60% дерново-підзолистих грунтів області інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Найбільше поширення в межах області мають сірі опідзолені грунти (близько 123 тис. га). Вони характеризуються підвищеною кислотністю, низьким вмістом нітратів та гумусу, що підтверджено даними аналітичного контролю зразків грунту.

 Проаналізовано 80 зразків грунту на валовий вміст в них важких металів. В 3 випадках виявлене перевищення по валовому вмісту свинцю більше 1 ГДК. Це території прилеглі до ВАТ “Волинь”, полігону твердих побутових відходів м.Рівне та залізничного полотна в районі селища Квасилів. Слід зауважити, що при визначенні валового вмісту важких металів в зразках грунтів, механічний склад яких являє собою пісок або супісок, показники є дуже низькими. Вибіркові результати валового вмісту токсичних металів представлені в (табл. 3.7 див. додатки).

При визначенні рухомого фосфору зафіксовані перевищення в зразках грунтів, відібраних в північній частині території, прилеглої до ВАТ “Рівнеазот”, та навколо відвалів фосфогіпсів цього підприємства. Ці перевищення обумовлені антропогенним впливом на довкілля.

При обстеженні грунтів територій, прилеглих до місць розташування асфальтних заводів, виявлений досить високий вміст в них нафтопродуктів, також зафіксовано забруднення нафтопродуктами узбіччя залізничної колії “Рівне-Квасилів” (табл. 3.7 див. додатки).

Частка випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській обл. в 2001 р. представлена в табл. 3.8.

          Рівненський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції постійно здійснює токсикологічні дослідження грунтів на вміст залишкових кількостей важких металів. В 2001 р. роботи проводились в Гощанському, Дубровицькому та Корецькому районах.

          На кожній паспортній ділянці визначались такі важкі метали як кадмій, свинець і ртуть. Вміст їх в грунті не первищує гранично-допустимих концентрацій за винятком свинцю, надмірний вміст якого виявлено на двох полях в Дубровицькому районі. Це СВК “Відродження” – кормова сівозміна, поле 3 (36,2 мг/кг) та СВК “Озерське” – кормова сівозміна, поле 4 (36,8 мг/кг). ГДК свинцю в грунті – 30 мг/кг. Площа забруднених земель складає 84,6 га і розташовані вони біля проїздних доріг, що і є основною причиною надмірного вмісту. Результати досліджень наведено в табл. 3.9.

За токсикологічними показниками грунти обстежених районів безпечні у використанні. Проте необхідно здійснювати токсикологічний контроль продукції, яка вирощується на полях з надмірним вмістом свинцю та на угіддях, вміст важких металів у грунті яких знаходиться на близькому рівні до ГДК.

Загалом за зведеними даними по області за забрудненням свинцем більш високий вміст мають господарства Дубенського району, середньозважений показник складає 11,5 мг/кг і відповідно Костопільський район – 10,5 мг/кг.

Щодо забруднення кадмієм, середньозважений показник складає 0,15 мг/кг, високий і дуже високий ступінь забруднення виявлено в господарствах Володимирецького району на площі 135 га, Дубенського району на площі 93,6 га, Здолбунівського району – 149,4 га, Млинівського району на площі 67,6 га.

За забрудненням рухомими формами ртуті грунти області мають слабкий та помірний ступінь.

Екстремально високого забружнення грунтів в області в 2001 р. (>50 ГДК) не виявлено.

Табл 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл. 3.2. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів
Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля
Табл. 3.4. Показники якості води р.Горинь (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру гідрометеорології
Табл. 3.5. Показники якості води р. Устя (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології
Табл. 3.6. Результати аналізів грунту на вміст залишкових кількостей пестицидів
Табл. 3.7. Вміст токсичних речовин в грунтах області за 2001 рік.
Табл. 3.8. Число випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю в 2001 р
Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
Табл 3.10. Мережа постійних точокспостереження змін довкілля суб’єктів контролю стану навколишнього природного середовища в Рівненській області регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ
Табл. 3.11. Оцінка радіаційного стану  по  пунктах  спостереження  Рівненського  ЦГМ.
Табл 3.12.Результати гама-спектрометричного аналізу проб води на вміст в них цезію-137 (*10-12Ki/л)
Табл. 3.13. Результати гама-спектрометричного аналізу проб грунту на вміст радіонуклідів
Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)