2.3.   ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ГРУНТИ

 

1. Структура та динаміка земельного фонду.

Земельний фонд області станом на 1 січня 2002р. становить   2982,7 тис.га, в тому числі землі:

В результаті складання проектів відведення земель, техдокументацій по роздержавленню сільскогосподарських підприємств, реорганізації сільгосппідприємств, проведенню робіт по встановленню меж та видачі державних актів  на право постійного користування землею, приватної власності на землю підприємствам, організаціям, установам та громадянам, відбулися слідуючи зміни в структурі власників землі та землекористувачів:

Площа земель сільськогосподарських підприємств зменшилась на 64,4 тис. га. в результаті передачі земель лісового, водного фондів до земель запасу та надання земель лісового, фонду спеціалізованим лісогосподарським підприємствам;

Площа земель наданих у власність і користування громадянам збільшилась на 33,8 тис. га в результаті надання земель для ведення товарного сільскогосподарського виробництва та під розширення селянських (фермерських) господарств;

Площа земель закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, торгівлі, побуту та інших закладів, установ і організацій збільшилась на 0,5 тис. га в результаті надання сільскогосподарських земель в тимчасове користування для вирощування сільскогосподарських культур;

Площа промислових підприємств та інших організацій зменшилась на 0,1 тис. га внаслідок уточнення площ підприємств при проведенні робіт по видачі державних актів на право постійного користування землею;

Площа підприємств та організацій транспорту, звя"язку збільшилась на 0,4 тис. га в результаті уточнення площ земель автомобільного транспорту при проведенні робіт по видачі державних актів на право постійного  користування землею;

Площа частин, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів оборони зменьшилась на 0,6 тис. га внаслідок передачі земельної ділянки військової частини до земель запасу на території Овруцького району;

Площа лісогосподарських підприємств збільшилась на 0,4 тис. га в результаті передачі земель лісового фонду, якими користувались  сільскогосподарські підприємства, спеціалізованим лісогосподарським підприємствам;

Площа земель державної власності, які не надані у власність або користування (запасу, загального користування, резервного фонду) збільшилась на 25,6 тис. га внаслідок передачі земель лісового, водного фондів  до земель запасу, господарських шляхів -  до земель загального користування.

На 0,2 тис. га збільшилась площа населених пунктів і на 01.01.2002 р. складає 305,3 тис. га.

Рішенням сьомої сесії Верховної Ради України надано статус міста селищу міського типу Баранівка, внаслідок чого уточнена кількість і площа селищ та міст.

Також пройшли зміни площ сільськогосподарських угідь.

В цілому площі сільгоспугідь збільшились на 1,1 тис. га. Площа ріллі збільшилась на 5,5 тис. га., а перелоги зменшились на 4,2 тис. га.

Загальна площа осушених земель  залишилась без змін і складає 425,4 тис. га.

Площа земель приватної власності в результаті уточнення складу при складанні та затверджені проектів організації території земельних часток (паїв), в порівнянні з минулим роком зменшились на 6,2 тис. га і складає 1231,5 тис. га.

Характеристика земельного фонду області починаючи з 1999 року наведена в таблиці 2.3.1.

В 2001 р. було здійснено відвід земель підприємствам, організаціям, установам для несільськогосподарських потреб:

- у тимчасове користування загальною площею 0,1 тис. га. під будівництво та розщирення підприємств промисловості, транспорту, оборони, зв’язку та іншого призначення;

- в постійне користування – 0,1 тис. га. – для іншіх потреб (не встановлених формами державної статистичної звітності № - 6–зем., 6а – зем., 6б – зем.).

2.Загальна характеристика стану земель і грунтів та особливості їх використання.

Станом на 01.01.1999 р. розподіл грунтів по агровиробничим групам в області слідуючий:

Площа

Станом на 01.01.1998 р. площа с.г. земель з вмістом гумусу від: 0 до 2% становила 566,1 тис. га., 2,1 - 4,0% - 325 тис. га., 4,1 - 6,0% - 66,6 тис. га.

Забезпеченість поживними речовинами

          Станом на 01.01.1998 р. було обстежено 969,6 тис. га. ріллі: вміст рухомого фосфору Р2О5 (мг/кг) мають: низький – 114,2 тис. га., середній – 238,4 тис. га., підвищений – 207,9 тис. га., високий – 409,1 тис. га.; вміст рухомого калію К2О (мг/кг) мають: низький – 345,1 тис. га., середній – 345,2 тис. га., підвищений – 186,3 тис. га., високий – 93,0 тис. га.

Особливо цінні грунти

          Станом на 01.01.2000 р. в області нараховується 231,4 тис. га особливо цінних земель, з них: 111,4 тис. га – черноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах; 79,6 тис. га – лучно-черноземні та черноземно-лучні незасолені, несолонцюваті суглинкові; 39,5 тис. га. – темно-сірі опідзолені та черноземи опідзолені на лесах глеюваті; 0,1 тис. га. – підзолисто-дернові суглинкові; 0,8 тис. га. – торфовища глибокі і середньоглибокі, осушені;

          З усіх особливо цінних грунтів знаходяться під рілльою - 224,8 тис. га., сіножатями – 2,4 тис. га., пасовищами – 2,8 тис. га., багаторічними насадженнями – 1,0 тис. га., іншими – 0,4 тис. га.

Осушені землі

          Станом на 01.01.2001 р. в області нараховується 358,433 тис. га. осушених земель, з них 335 га мають рівень залягання грунтових вод менше 0,5 м., 296339 га. – від 0,5 до 1,5 м., 61759 га – більше 1,5 м.

          Землі на площі 52986 га потребують підвищення технічного рівня осушувальних систем в т. ч.: реконструкції, відновлення осушувальних систем – 11159 га.; культуртехнічних робіт – 1425 га.; меліоративного поліпшення: хімічної меліорації-37958 га., агромеліорації – 244 га.; 10223 осушувальних земель потребують ремонтних робіт.

Розвиток деградаційних процесів

          104,8 тис. га сільськогосподарських угідь піддані ерозії в т. ч. 83,9 тис. га. – водній ерозії, з них: слабо – 51,8 тис. га., середньо – 20,2 тис. га., сильно – 11,9 тис. га.; вітровій ерозії – 20,9 тис. га., з них: слабо – 15,1 тис. га., середньо – 3,9 тис. га., сильно – 1,9 тис. га.; одночасно піддано водній і вітровій ерозії – 87,8 тис. га.

Розподіл земель (ріллі) за крутизною схилів (станом на 01.01.1999 р.)

          До 10 – 855,4 тис. га., 10 – 20 – 207,1 тис. га., 20 – 30 – 45,0 тис. га., 30 – 50 – 19,6 тис. га., 50 – 70 – 8,3 тис. га., 70 – 100 – 4,9 тис. га., 100 – 150-0,7 тис. га.

Забруднені землі

          Основними забруднювачами землі є залишкові кількості хімічних засобів захисту рослин та радіоактивні речовини випавші в результаті Чорнобильської катастрофи.

          Для виявлення залишкових кількосетй пестицидів було відібрано 5121 пробу грунту, в яких виявлено залишкі: ДДТ та його метаболітів - у 387 пробах, ГХЦГ (сума ізомерів) - у 322 пробах, децис - у 350 пробах, 2,4-Д  амінної солі - у 4993 пробах, бетанол - у 339 пробах, ептам - у 339 пробах.

Станом на 01.01.2001 р. в області нараховується 1417,7 тис. га. земель забруднених радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що складає 47,53 % від загальної території області. Основними забруднювачами є Cs137 та Sr90.

          У відповідності до закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” до територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах України належать териотрії, на яких винекло стійке забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що з урахуванням природно-кліматичної та комплексної екологічної характеристикі конкретних територій може призвести до опромінення населення понад 0,1 мЗв (0,1 бер) за рік, і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності.

          Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей грунтів, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов’язаних з ним ступенів можливого негативного впливу на здоров’я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничіх та соціально-побутових відносин територія, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи, поділяється на зони.

          До зони відчудження відноситься 0,1 тис. га., ці землі знаходяться на території Народицького району.

          До зони обов’язкового (безумовного) відселення відноситься 95,3 тис. га., на яких знаходиться 20 сільських (селищних) рад, з них: 4,9 тис. га. – сільськогосподарські угіддя, 70,4 тис. га. – лісовкриті площі, 1,0 тис. га. – в межах населенних пунктів, 18,0 тис. га. – інші площі.

          На території зони добровільного (гарантованого) відселення розташовано 122 сільських (селищних) ради, загальна площа земель складає 600,3 тис. га, , з них: 129,9 тис. га. – сільськогосподарські угіддя, 399,2 тис. га.- лісовкриті площі, 41,5 тис. га. – в межах населенних пунктів, 33,4 тис. га. – інші землі; 11,032 га відведено для розширення існуючих та будівництво нових промислових підприємств, 103,2 тис. га передано у власність громадянам.

          184 сільських (селищних) ради розташовано на території зони посиленого радіологічного контролю, загальна площа якої складає 721,6 тис. га., з них: 359,0 тис. га. – сільськогосподарські угіддя, 268,9 тис. га. – лісовкриті площі, 62,0 тис. га. – в межах населенних пунктів, 31, 7 тис. га. – інші землі; 0,1 га. зайнято очистними спорудами, 51.2 га. відведено для розширення існуючих та будівництва нових промислових підприємств, 341 тис. га передано у приватну власність громадянам.

3. Заходи по охороні земель.

В 2001 році було здійснено наступні заходи:

Всього в 2001 році використано 905,0 тис.грн. (з яких 125,0 тис.грн.- з місцевих фондів), що складає 54,8% від запланованих витрат. В 2001 р. було рекультивовано 452 га. порушених земель.

 
Табл. 2.3.1. Земельний  фонд
Табл. 2.3.2. Структура земельного фонду України за цільовим призначенням
Таблиця 2.3.3. Заходи щодо охорони земель
Табл. 2.3.4. Розподіл орних земель за крутизною схилів
Табл. 2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація у 2001 р
Табл. 2.3.6. Наявність порушених, відпрацьованих  земельта їх рекультивація (тис. га)
Табл. 2.3.7. Відведення  земель для несільськогосподарських  потреб , га
Табл. 2.3.8. Види відводів земель для державних та громадських потреб  ( тис. га)