Up ] Карта ] Архіви ] Лінки ] Організації ] Міжнародне співробітництво ] Відділ проблем Дніпра ] Заповідники ] Міжнародний Фонд Дніпра ] [ Рада з екологічних проблем басейну Дніпра ] Система Acua Guard ] Національна програма ]

 

 

Рада з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питної води

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  П О С Т А Н О В А
  від 19 серпня 1999 р. N 1544
  Київ

  Про утворення Ради з екологічних проблем
  басейну Дніпра та якості питної води


  З метою проведення скоординованої політики в галузі природокористування та охорони довкілля у басейні Дніпра Кабінет Міністрів України 
  п о с т а н о в л я є:

  1. Утворити Раду з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питної води (далі - Рада).

  2. Затвердити посадовий склад Ради та Положення про неї (додаються).

  3. Раді за участю заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, наукових організацій підготувати та подати до Кабінету Міністрів України:

  план реалізації Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води на 2000 рік і наступні роки - до 1 січня 2000 року;
  пропозиції до переліку природоохоронних заходів щодо оздоровлення Дніпра і поліпшення якості питної води на 2000 рік і наступні роки для внесення їх до проекту Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України - щороку у терміни, визначені для складання державного і місцевих бюджетів;
  пропозиції про розвиток басейнової системи управління водокористуванням, охороною вод відтворенням водних ресурсів у басейні Дніпра - до 1 жовтня 1999 року.


       Прем'єр-міністр України                      В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1999 р. N 1544

 

СКЛАД
Ради з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питноїводи
Президія Ради


Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, голова Ради
Представник Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)
Представник апарату Кабінету Міністрів України
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра фінансів
Заступник головного державного санітарного лікаря України
Заступник Голови Держбуду
Голова Комітету водного господарства
Голова Геолкому
Голова Гідрометкому
Член Президії Національної академії наук, академік-секретар Відділення хімії

Члени Ради

Заступник Міністра агропромислового комплексу
Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
Заступник Голови Держкомлісгоспу
Заступник Голови Держкомзему
Заступник Голови Держкомрибгоспу
Генеральний директор Державної акціонерної гідроенергогенеруючої компанії "Дніпрогідроенерго"
Начальник Державного підприємства "Укрводшлях"
Начальник Головекоінспекції Мінекобезпеки
Начальник Головного управління інвестиційної політики Мінекономіки
Начальник управління економіки природокористування Мінекономіки
Начальник управління проблем Дніпра та водних екосистем Мінекобезпеки
Начальник Дніпровського басейнового водогосподарського об'єднання Комітету водного господарства
Директор Інституту гідробіології Національної академії наук
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського Національної академії наук
Голова Ради по вивченню продуктивних сил України
Заступники голів облдержадміністрацій: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської
Заступник голови Київської міськдержадміністрації
Голова правління  Екологічної асоціації міст та районів Придніпров'я "Славутич" (за згодою)
Голова правління Міжнародного фонду Дніпра (за згодою)
Начальник відділу проблем Дніпра Мінекобезпеки, секретар Ради

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 1999 р. N 1544

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з екологічних проблем басейну

Дніпра та якості питної води

 

1. Рада з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питної води (далі - Рада) утворена при Кабінеті Міністрів України з метою забезпечення взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, Національної академії наук, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у вирішенні питань природокористування, охорони довкілля в басейні цієї ріки, реалізації Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної  води (далі - Національна програма).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

 • розроблення пропозицій щодо формування основних засад державної політики у сфері поліпшення екологічного стану Дніпра та забезпечення населення якісною питною водою, а також механізму її реалізації;
 • сприяння реалізації Національної програми, інших державних, галузевих, регіональних та місцевих екологічних програм, спрямованих на поліпшення екологічного стану басейну Дніпра;
 • забезпечення взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, Національної академії наук, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у виконанні завдань, визначених Національною програмою;
 • сприяння реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги, залученню іноземних інвестицій, що спрямовуються на поліпшення екологічного стану басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;
 • забезпечення інформування громадськості про цілі і завдання Національної програми, підвищення її участі в природоохоронних заходах;
 • сприяння розробленню та впровадженню пілотних проектів сучасних ефективних багатоступеневих технологій виробництва якісної питної води із р. Дніпра.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) опрацьовує та вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про фінансування з державного бюджету найважливіших заходів щодо оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, вдосконалення природоохоронного законодавства, економічного механізму та механізму реалізації Національної програми;

2) вносить до обласних та Київської міської держадміністрацій пропозиції про фінансування заходів, пов'язаних з оздоровленням басейну Дніпра та поліпшенням якості питної води за рахунок місцевих бюджетів і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) розробляє пропозиції щодо впровадження принципів басейнової системи управління водокористуванням, охороною вод, відтворенням водних ресурсів та фінансуванням заходів екологічного оздоровлення водних об'єктів;

4) інформує Кабінет Міністрів України про виконання та ефективність реалізованих завдань і заходів, передбачених Національною програмою.

5. Рада має право:

 • заслуховувати посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;
 • утворювати постійно діючі та тимчасові робочі групи, залучати до їх роботи в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, фахівців наукових установ, у тому числі іноземних;
 • отримувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • приймати рішення з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада провадить свою діяльність на громадських засадах.

7. Рада утворюється у складі президії Ради, до якої входять голова Ради, його заступники та члени президії, а також членів Ради та відповідального секретаря.

Персональний склад президії та Ради затверджується її головою.

8. Керівництво роботою Ради здійснює президія Ради.

Президія Ради - це вищий орган управління Радою.

Президію очолює голова Ради, а у разі його відсутності – один із заступників голови за його дорученням.

9. Робочим органом Ради є відділ проблем Дніпра Мінекобезпеки, який забезпечує підготовку засідань та організацію виконання прийнятих Радою рішень.

10. Рада формує постійно діючі робочі групи за такими напрямами:

 • розроблення та реалізація природоохоронних заходів щодо оздоровлення басейну Дніпра і поліпшення якості питної води;
 • впровадження принципів басейнової системи управління водокористуванням та охороною вод;
 • розв'язання проблем управління водогосподарським комплексом;
 • удосконалення еколого-інвестиційної діяльності та нормативно-правової бази;
 • удосконалення екологічного моніторингу в басейні Дніпра;
 • забезпечення населення якісною питною водою.

11. Рада, її робочі органи та постійно діючі робочі групи провадять свою діяльність відповідно до планів, що затверджуються головою Ради.

12. Засідання Ради проводяться не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Президії Ради проводяться щомісяця.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом.

Рішення Ради використовуються для підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України, проектів економічного і соціального розвитку країни та державного бюджету, регіональних і місцевих екологічних програм, а також під час планування заходів для запобігання забрудненню довкілля.

Рада має бланк із своїм найменуванням.