Home

Відділ проблем Дніпра Мінекобезпеки

У світі більшість людей живе у басейнах річок. Однак мало є країн, де б ріка займала таке місце у духовному, економічному, соціальному і багатьох інших, включаючи генетичний, аспектах життя народу, як ріка Дніпро та його притоки. Значення Дніпра - головної водної артерії України, в становленні та розвитку української нації, суспільного виробництва і природного середовища країни не можна переоцінити, однак його екологічний стан давно викликає занепокоєння урядових та громадських установ, населення.

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникла нагальна потреба екологічно спрямованого захисту Дніпра. Лише впровадження політики, при якій використання природних ресурсів, в тому числі і водних, не веде до їх виснаження, а забезпечує передачу в користування наступним поколінням того ж, або ще вищого потенціалу природних ресурсів, є єдиним шляхом збереження Дніпра.

Економічна депресія 90-х років ще більше ускладнила питання про перспективи подальшого екологічного розвитку та шляхи розв”язання проблем в басейні Дніпра. Та незважаючи на тяжкий економічний стан країни були прийняті відповідні розпорядження Президента України і Кабінету Міністрів України щодо розроблення Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Програма розроблялася під керівництвом Надзвичайної комісії з проблем екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води і Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за участю близько 20 міністерств і відомств, всіх обласних державних адміністрацій басейну, понад 30 науково-дослідних інститутів та за сприяння Міжнародного фонду Дніпра, а також неурядових і громадських організацій, вона стала важливою складовою Програми діяльності Уряду України. Національною програмою враховані результати найбільш важливих проектів Канадської програми технічної допомоги "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну р.Дніпро)".

На базі багаторічних наукових досліджень екологічного стану водних об”єктів басейну Дніпра, матеріалів Першої Українсько-Канадської експедиції, проведеної в 1995 році за участю фахівців Канади, Нідерландів, Словаччини, УкрНЦОВ (УНДІЕП), Інститута гідробіології, Інститута колоїдної хімії та хімії води, УНДІВЕП, УкрНДІГМІ тощо були отримані та узагальнені показники сучасного екологічного стану Дніпра та його багаточисельних притоків. Ці дані, а також матеріали щодо агресивної дії вод, показників якості питної води, використання земельних ресурсів, негативних наслідків господарської діяльності дали змогу визначити стратегію і шляхи розв”язання однієї з найважливіших загальносуспільних проблем України на найближчі півтора десятиліття.

27 лютого 1997 року Національна програма була розглянута і затверджена постановою Верховної Ради України від 27.02.97 р. №123/97.

Програма спрямована на реалізацію Основних напрямів державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища (довкілля), використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні Дніпра.

Основною метою Програми є відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми Дніпра, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження.

Програма поділяється на два етапи. На першому етапі (до 2000 року) планується істотно поліпшити екологічну ситуацію за рахунок щорічного зниження рівнів забруднення водних об’єктів в басейні Дніпра, та створити правові, організаційні, технічні та економічні передумови переходу до екологічно-безпечного використання водних об’єктів.

Поряд із запропонованими на першому етапі першочерговими заходами екологічного оздоровлення Дніпра, Програмою рекомендований затверджений обласними державними адміністраціями перелік невідкладних природоохоронних заходів, реалізація яких в найближчі роки дозволить запобігти непередбаченим екстремальним ситуаціям, як-то: аварії на очисних спорудах, аварійні скиди з накопичувачів промислових відходів, берегоруйнування та ін.

Важливим завданням Програми є розробка та впровадження, поряд з механізмом її фінансування, законодавчого, нормативно-правового, організаційного забезпечення умов реалізації запланованих заходів. Це перш за все внесення змін та доповнень до діючого законодавства в частині водорегулювання та впровадження басейнових принципів управління екологічним станом водних джерел, розробка відповідних нормативно-правових документів.

З метою вирішення поставлених завдань та науково-технічного обгрунтування конкретних природоохоронних заходів Національної програми передбачено розширення масштабів робіт щодо їх науково-дослідницького, нормативно-правового та методичного забезпечення, удосконалення системи моніторингу, створення басейнової інформаційної системи екологічного менеджменту тощо. Мінекобезпеки за участю зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та організацій розроблено Комплексну програму науково-технічного забезпечення екологічного відродження басейну Дніпра.

Програма передбачає необхідність концентрації значних сил і ресурсів, а її масштабність, у зв'язку із значним територіальним ареалом басейну Дніпра, зумовлює очевидну необхідність участі в її розв'язанні більшості областей України, багатьох галузей господарства, громадськості, держав-сусідів - Російської Федерації і Республіки Білорусь, міжнародної спільноти.

З врахуванням регіонального і глобального впливу і значимості басейну Дніпра для Європи та всього світу Програмою передбачається активізація міжнародного співробітництва, розвиток екологічної освіти, виховання та інформування громадськості.

Виконання завдань Програми має бути важливою складовою формування та реалізації екологічної політики України на її шляху до сталого розвитку та інтегрування у світове співтовариство.

 

Підготовка та підтримка зазначеної сторінки проведені завдяки гранту, одержаному від Уряду Канади через Центр досліджень міжнародного розвитку, який знаходиться в Оттаві.

"This work was carried out with the aid of a grant from the Canadian International Development Agency thought the International Development Research Centre, Ottawa, Canada."

Upravl.GIF (1680456 bytes)