4. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

4.1. Демографічні процеси. Природний рух населення

          В 2001 р. чисельність населення області продовжувалася скорочуватися через подальше зниження природного приросту населення з –1,2 на 1000 населення в 2000 р. до –1,4  - в 2001 р. і від’ємне сальдо міграції в області. Дані про кількість населення області на початок 2002 р. уточнюються в зв’язку з Всеукраїнським переписом населення. 

            Природний рух населення в області за останні роки характеризують дані, наведені в табл. 4.5 і 4.6 (див. додатки) та на діаграмах (рис. 4.1-4.3).

         

Рис. 4.1. Природний приріст (скорочення) населення (на 1000 чол.)

          У 2001 р. кількість померлих перевищила кількість народжених в 12 районах області. Порівняно з 2000 р. величина природного скорочення населення найбільше зросла в Радивилівському р-ні (на 2.1 ) та в  Дубровицькому і Корецькому районах збереглась тенденція до природного скорочення населення, в решті регіонів області величина природного приросту населення збільшувалася, але набувала від’ємних значень, тобто кількість населення продовжувала зменшуватися, крім Березнівського, Володимирецького, Рокитнівського ра-нів та міст Рівне і Кузнецовськ, хоча за абсолютною величиною і в цих регіонах природний приріст населення зменшується.

          Величини природного приросту (скорочення) населення визначаються рівнями народжуваності і смертності. У 2001 р. порівняно з 2000 р. рівень народжуваності в області зменшився з 11.7 до 11.2 новонароджених на тисячу чоловік населення, а рівень смертності понизився з 12.9 до 12.6 померлих на 1000 жителів.

          В порівнянні з попереднім роком у 2001 р. кількість народжених зменшувалась майже у всіх адміністративних одиницях області, лише в Гощанському ра-ні вона зросла на 0,6 і в Рівненському р-ні та м.Рівне лишилась на попердньому рівні.

          Як і в 2000 р., вищим від середньообласного (11.2 ) залишається рівень народжуваності в 6 північних районах області: Рокитнівському (18.4 ), Володимирецькому (16.4 ), Сарненському (14.9 ), Березнівському (15.4 ), Зарічненському (13.4 ), Дубровицькому (12.3 ) та в м. Кузнецовськ (11.3 ).

          У 2001 р. дещо змінилася ситуація зі смертністю населення, яка зменшилась на 0.3 .

          Зростання числа померлих зареєстровано тільки в 3 районах та м.Кузнецовськ (4,1) – в Березнівському 12,3, Радивилівському 15,7%, Сарненському 11,4. Кількість померлих зменшилась в більшості районів області та в м.Рівне (від 0,1 в Рокитнівському і Рівненському р-нах до 2,1 в Млинівському р-ні). У Володимирецькому і Дубровицькому р-нах смертність лишилась на минулорічному рівні.

Рис. 4.2. Народжуваність (на 1000 чол.)

Рис. 4.3. Смертність (на 1000 чол.)

Малюкова смертність у розрахунку на 1000 народжених живими в 2001 р. зменшилась до 10.9 у порівняння з попереднім роком, коли вона становила 13.7. Показник дитячої смертності серед народжених живими був вищим середньообласного в семи районах і містах Рівне і Кузнецовськ. Найвищі рівні дитячої смертності зареєстровані в Рівненському (17.3 ), Млинівському (16.1 ) і Володимирецькому (13.7 ) районах.

4.2. Аналіз динаміки та регіональних особливостей змін захворюваності населення

У 2001 р. в порівнянні з попереднім роком загальний рівень захворюваності населення в цілому по області зріс з 6409.2 до 7161.0 на 10000 жителів, або на 11.7% (в 4,7 раза в порівнянні з ростом між 1999 р. і 2000 р.). Спостерігалось зростання рівнів захворюваності всіх категорій населення: дорослих - на 13.1%, підлітків – 22,9 та дітей до 14 років - на 8.8%.

          Динаміка захворюваності населення Рівненщини за останні 3 роки наведена в табл. 4.1.

Табл. 4.1. Рівень захворюваності населення у Рівненській області (на 10 тис. осіб)

Категорія населення

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Все населення області

6297

6409

7161

в тому числі:

   - дорослі

4853

5016

5672

   - підлітки (15-17 років)

6856

6616

8132

   - діти (0-14 років)

10730

10891

11849

          Серед населення переважає дитяча захворюваність.

          В структурі поширеності хвороб провідними залишаються хвороби органів дихання - 3179 випадків на 10 тис. населення та хвороби системи кровообігу – 3235,3, хвороби ендокринної системи, розлади живлення, порушення обміну речовин складали - 768 випадків на 10 тис. населення, хвороби крові і кровотворних органів – 251,4 та новоутворення – 224.1 випадків на 10 тис. населення.

          Динаміка поширеності серед населення області хвороб системи кровообігу, органів дихання, ендокринної системи, крові та кровотворних органів, новоутворень за останні 5 років наведена в табл. 4.2.

Табл. 4.2. Поширеність хвороб (на 10 тис. осіб)

Класи хвороб

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Система кровообігу

2490

2802

3235

Органи дихання

2864

2945

3179

Новоутворення

214

184

224

Ендокринна система, розлад живлення, порушення обміну речовин

688

768

851

Кров і кровотворні органи

247

242

251

          Поширеність хвороб всіх класів в порівнянні з попереднім роком значно зросла: систем кровообігу на 13,4%, органів дихання – 7,3%, новоутворень – 17,8%, ендокринної системи, розладів живлення, порушення обміну речовин -– 9,8%, крові та кровотворних органів – 3,7%.

          Дещо зменшилась онкологічна захворюваність (з 247,1 до 240,1 на 100 тис. осіб) і на туберкульоз (з65,6 до 65,2 на 100 тис. осіб), хоча насторожує ріст середньообласного рівня поширеності цих захворювань (з 1157,7 до 1331,7 і 250,1 до 255,3 на 100 тис. осіб відповідно).

          Динаміка онкологічних захворювань в Рівненській області наведена в табл. 4.3.

Табл. 4.3. Онкологічна ситуація в Рівненській області у 1999-2001 рр.

Назва показника

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Поширеність на 100 тис.осіб

1130.7

1157.7

1331,7

Захворюваність на 100 тис.осіб

245.9

247.1

240,1

Відсоток IV стадії онкозахворювань від виявлених вперше

25.3

27.3

22,2

          Починаючи з 1990 р., в області постійно зростає захворюваність на туберкульоз, перевищуючи середній рівень по Україні. В більшості районів області і обласному центрі захворюваність на туберкульоз зросла за ці роки в 1.5-2 раза. В цілому по області захворюваність активним туберкульозом збільшилась з 34.5 випадків на 100 тис. населення у 1990 р. до 65.2 у 2001 р. (табл. 4.4).

Табл. 4.4. Поширеність та захворюваність туберкульозу серед населення Рівненської області за 1999-2001 р. (на 100 тис.осіб)

Назва показника

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Поширеність

230.6

250.1

255,3

Захворюваність

53.8

65.6

65,2

4.3.Епідемічна ситуація

                Епідемічна ситуація в м. Рівне в 2001 р. в цілому була спокійною. Епідемічний процес по більшості нозологій носив помірний характер з відображенням властивостей основних рушійних сил.. В звичайні фонові показники не вклалась захворюваність шигельозами, особливо тими, етіологічним чинником яких являється Shigella sonnei і в меншій мірі Shigella flexneri (інші серовари не виявлялися ні при діагностичних, ні при профілактичних обстеженнях). Показники захворюваності шигельозами були найнижчими з 1970 р. 3 групи кишкових інфекцій незвичним чином проявила себе група ротавірусних гастроентероколітів (Rotavirus infection). Ріст захворюваності ротавірусними діареями є не стільки наслідком епідеміологічних властивостей скільки збільшенням кількості обстеженого контингенту.

Кінець 2001 р. початок 2002 р. ознаменувався активізацією коревої краснухи (Rubella), що ймовірно звв’язано з простотою реалізації другої ланки епідпроцесу, особливо серед контингенту віком до 14 років (у старшому віці інфекція носить абортивний або інапаратний перебіг). Ще однією причиною росту ймовірно є масивна контамінація збудником.

Предметом особливої уваги в минулому році була група нозокоміальних інфекцій, певною мірою це пояснюється навантаженням на ЛПУ.

Інвазованість паразитозами населення м.Рівне в 2001 р. залишилась на рівні 2000 року.

Інвазованість аскарісом люмбрікоідес складає 0,4%, тріхоцефалюс тріхоуріс 0,1%, ентеробіус вермікуляріс 4,7%, лямблія інтестіналіс - 0,8%.

Не реєструвався теніоз, теніарінхоз, трихінельоз, ехінококоз та гіменолепіс нана.

Спокійна обстановка по плазмодіям маляріс, тріхомоніс гомініс, діфілоботріум лята, балантідіум колі, стронгілоідес, опісторхіс фелінеус.

Табл. 4.1. Рівень захворюваності населення у Рівненській області (на 10 тис. осіб)
Табл. 4.2. Поширеність хвороб (на 10 тис. осіб)

Табл. 4.3. Онкологічна ситуація в Рівненській області у 1999-2001 рр.
Табл. 4.4. Поширеність та захворюваність туберкульозу серед населення Рівненської області за 1999-2001 р. (на 100 тис.осіб)
Табл.4.5. Динаміка демографічних процесів в Рівненській області
Табл.4.6. Динаміка демографічної ситуації в Рівненській області в 1999-2001 рр.