sunb2.gif (3214 bytes)   

Up Проекти Документи GRID на Україні Проект GRID-Київ Проект Угоди

Проект УГОДИ між Мінекобезпеки/УДЕМ та ЮНЕП/ДЕОІ

про створення Українського центру ГРІД

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки) та Управління державного екологічного моніторингу (УДЕМ), and з одного боку, та Програма ООН по довкіллю (далі ЮНЕП) і її Департамент екологічної оцінки і інформації (далі іменується ДЕОІ), які сприяють отриманню оцінок стану довкілля на підтримку стійкого розвитку; і ЮНЕП\ДЕОІ Глобальна база даних щодо ресурсів (далі іменується ГРІД), яка у взаємодії з національними, регіональними і міжнародними організаціями і агенствами здійснює діяльність по гармонізації даних і інформації, по управлінню ними і їх розповсюдженню, а також з формування організаційних і обслуговуючих структур шляхом передачі технологій країнам, що розвиваються і країнам з перехідною економікою , с другого боку ( далі іменуються – Сторонами):

- визнаючи, що партнерство принесе користь обом Сторонам, надавши Мінекобезпеки/УДЕМ, широкі можливості в управлінні екологічною і соціально-економічною інформацією в Україні при відповідальності за управління цією інформацією, підвищить можливості проведення прикладних досліджень, буде сприяти впровадженню геоінформаційних технологій (далі іменуються ГІС-технології) і методів дистанційного зондування з одного боку, і підвищенню глобальної ролі ЮНЕП\ДЕОІ в проведенні оцінок стану довкілля, створення інфраструктури і управління екологічними даними і інформацією, з другого боку;

- з метою об’єднання зусиль при підготовці висновків з екологічних та соціально-економічних проблем, аналізу і розповсюдження тематичних даних щодо територіальних екологічних проблем і їх статистичного аналізу, також як інформаційних продуктів з природоохоронних питань і природних ресурсів;

вирішили укласти цю угоду.

Стаття 1

Сторони згодилися співробітничати зі створення на базі відділу інформаційних технологій Управління державного екологічного моніторингу Мінекобезпеки України українського центру програми ДЕОІ\ГРІД, що іменується ГРІД-Київ, для впровадження інформаційних технологій і відповідного технічного забезпечення при підготовці, аналізі і надання даних і інформації як основи для підготовки екологічних оцінок і національних доповідей про стан довкілля (НД) з метою підтримки прийняття екологічно стійких управлінських рішень.

Стаття 2

В рамках цієї Угоди ЮНЕП\ДЕОІ забезпечить консультативну підтримку підрозділу Мінекобезпеки/УДЕМ як ГРІД-сумісному центру в області основних напрямків діятельності, стратегії, стандартів, рекомендацій і ін. Мінекобезпеки/УДЕМ будуть дотримуватися і застосовувати вищезгадані рекомендації і положення щодо гармонізації даних, здійсненні діяльності з управління і обміну їми між Сторонами .

Додаток 1, що є невід’ємною частиною цієї Угоди, визначає основні обов’язки Сторін при наданні взаємної підтримки, відповідальності і обов’язків при обміні даними і інформацією і т.п.

Стаття 3

Сторони будуть співпрацювати при пошуку і залученні фінансових засобів від потенційних донорів для діятельності, яка може бути пов’язана з виконанням цієї Угоди і успішна реалізація якої потребує фінансування. При фінансувані проектів за рахунок залучених засобів Сторони будуть спільно встановлювати процедури контролю за витратою відповідних засобів в кожному конкретному випадку.

Стаття 4

Сторони розроблять спільний робочий план, що містить завдання і відповідальність кожного учасника, а також графік початкових заходів ГРІД-Київ з визначенням очікуваних результатів. Цей робочий план буде підготований з врахуванням загальних цілей Сторін протягоме двох месяців після підписання цієї Угоди. Робочий план має містить, як мінімум, наступні положення :

- спільні заходи зі створення ГРІД-Київ на базі відділу інформаційних технологій Управління державного екологічного моніторингу Мінекобезпеки України;

- інша діяльність на протязі першого року функціонування, графік заходів, очікувані результати, контрольні терміни;

- призначення відповідальних співробітників від кожної організації (до обов‘язків відповідальних співробітників буде входити координація різних напрамків діяльності Сторін в інтересах забезпечення взаємнокорисного співробітництва);

- обмін експертами та навчання.

Проміжний звіт про діяльність ГРІД-Київ щодо реалізації вказаного плану буде спільно підготовлений після трьох місяців реалізації проекту.

Стаття 5

Координацію діяльності і керівництво ГРІД-Київ буде здійснювати Консультативний Рада. До складу Консультативної Ради повинний увійти, принаймні, один представник ЮНЕП в особі Заступника Виконавчого Директора або призначеної їм особи, і, принаймні, один представник Мінекобезпеки України в особі Заступника Міністра. Завданням Консультативної Ради буде узгодження (не рідше одного разу в рік) стратегії, робочого плану і ходу виконання робіт ГРІД-Київ. Протягом наступних двох місяців після підписання Угоди Сторони підготують документ, що визначає процедуру формування Координаційної Ради , його права, обов‘язки і відповідальність по керуванню діяльністю ГРІД-Київ.

Стаття 6

Жодна зі Сторін не буде нести відповідальності стосовно посадових осіб іншої Сторони за будь-який ризик, що виникає в результаті діяльності в рамках цієї Угоди в місці її розташування або в іншому місці.

Мінекобезпеки/УДЕМ утримаються від будь-якої дії, що може завдати шкода ЮНЕП або ООН, і повинні цілком виконувати свої зобов'язання в інтересах Організації Об'єднаних Націй. З своєї сторони ЮНЕП утримається від будь-яких дій, що можуть завдати шкода Мінекобезпеки/УДЕМ.

Стаття 7

Будь-яка суперечка, що виникає в рамках цієї Угоди або в зв'язку з нею, якщо спроби його врегулювання шляхом переговорів зазнали невдачі, подається до арбітражу в Організацію Об'єднаних Націй ( Нью-Йорк) арбітру, кандидатура якого узгоджена обома Сторонами. Якщо Сторонам не вдалося домовитися про кандидатуру арбітра протягом тридцятьох днів із дня подачі їхній прохання про арбітраж, будь-яка Сторона може клопотатися про призначення арбітра Президентом Комісії Організації Об'єднаних Націй по Міжнародному Торговому Праву. Арбітр установлює витрати, що можуть бути розділені між Сторонами. Вирішення арбітра буде вважатися остаточним.

Стаття 8

Ця Угода набирає сили після підписання обома Сторонами й укладається на початковий період - два роки. При цьому розуміється, що кожна зі Сторін має право призупинити його дія в будь-який час із повідомленням іншої Сторони про це в письмовому виді за шість місяців. Сторони підготують пропозиції, спрямовані на забезпечення подальшого функціонування ГРІД-Київ у глобальній мережі центрів ГРІД не пізніше, чим за шість місяців до закінчення терміна дії цієї Угоди

ДОДАТОК 1 ДО УГОДИ між Мінекобезпеки/УДЕМ і ЮНЕП\ДЕОІ Містить уточнення обов‘язків і технічні умови створення ГРІД-КиївМінекобезпеки/УДЕМ при консультативній підтримці ЮНЕП\ДЕОІ й існуючої мережі ГРІД створять центр ГРІД-Київ на базі відділу інформаційних технологій УДЕМ . Сторони будуть активно сприяти включенню і наступної інтеграції ГРІД-Київ у систему ГРІД.

Функціонування ГРІД-Київ буде здійснюватися в тісному співробітництві з зацікавленими регіональними й іншими організаціями через створення ГРІД-сумісної мережі в Україні. Діяльність ГРІД-Києва повинна як сприяти створенню мережі локальних (регіональних і тематичних) центрів, так і поширенню українського досвіду у світовому співтоваристві через мережу ГРІД.

ЮНЕП/ДЕОІ зі своєї сторони :

а). Сприяє створенню ГРІД-центра, у тому числі, забезпечивши консультації і сприяння в підтвердженні наявності адекватного устаткування і програмного забезпечення для демонстрації концепції, потенційного і практичного функціонування ГРІД-Київ;

б). Забезпечує ГРІД-Київ на безоплатній основі усіма відповідними базами даних відкритого доступу, наявним у розпорядженні ЮНЕП\ДЕОІ у відповідності зі стратегією ГРІД про поширення даних у тому ступені, у який вони потрібні ГРІД-Київ;

в). Забезпечує ГРІД-Київ на безоплатній основі науково-технічними консультаціями, інформацією і документацією, включаючи інформацію з технічного і програмного забезпечення , необхідному для розширення можливостей ГРІД-Київ у використанні ГІС-технологий, опрацювання зображень і інших технічних операцій;

г). Починають зусилля по забезпеченню ГРІД-Київ, як одного з центрів системи ГРІД, ГІС-технологиями і програмами опрацювання зображень (IP), що використовуються іншими ГРІД-центрами, по пільговій ціні або зі знижкою, так само як і для інших ГРІД- центри

д). Стимулює діяльність ГРІД-Київ по зборі й обробці екологічних даних. Дані й інформація будуть надані обома Сторонами і будуть доступні через мережу ГРІД користувачам у світі у відповідності зі стратегією поширення даних ГРІД і законодавством України;

е). Використовуючи можливості секретаріату ДЕОІ\ГРІД, традиційними засобами і через Інтернет, забезпечить ГРІД-Київ мета-данными і періодичними публікаціями, інформаційними бюлетенями і брошурами, звітами ГРІД і іншими доступними матеріалами, останньою інформаційною продукцією й іншими послугами ГРІД, як на регулярній основі, так і по окремих запитах ГРІД-Київ через мережу ГРІД;

ж). Надає підтримку фахівцям з інших організацій , що співробітничають , Україні з метою сприяння навчання, розробки банків даних і інших напрямків робіт, що мають відношення до діяльності ГРІД-Київ;

з). Робить поміч у розробці фінансової стратегії для майбутніх проектів і розвитки.

 

Мінекобезпеки/УДЕМ зі своєї сторони:

 

а). Приймає відповідальність по координації діяльності ГРІД в Україні, з урахуванням того, що головна відповідальність за уявлення національних даних покладена на відповідні органи виконавчої влади. У цьому зв'язку Мінекобезпеки/УДЕМ, відповідно, грає головну роль по забезпеченню взаємодії з іншими органами державної влади або організаціями по здійсненню діяльності в рамках Угоди і відповідно до законодавства України.

Виходячи з цього, з урахуванням наявних можливостей і в прийнятні терміни, ГРІД-Київ буде розвиватися в національну мережу сумісних центрів із ГРІД-Київ у якості ядра. Мінекобезпеки/УДЕМ забезпечує ЮНЕП доступ до усіх відкритих екологічних баз даних в Україні і буде підтримувати політику вільного обміну даними;

б). Призначає за узгодженням із ЮНЕП фахівця персоналу керуючим (Директором) технічного центру ГРІД-Київ на постійній основі з покладанням на нього відповідальності, окрім іншого, за здійснення зв'язку з ЮНЕП\ГРИД. Мінекобезпеки/УДЕМ забезпечує аналітичний штат співробітників із досвідом роботи в таких областях, як інформаційні технології, географія, лісознавство, екологія і т.д., а також технічний і адміністративний обслуговуючий персонал. Початкова кількість висококваліфікованих фахівців (із вищим або із середньою фаховою освітою) для ГРІД-Київ не повинно бути менше, чим десять співробітників;

в). Через УДЕМ\ГРІД-Київ забезпечує ЮНЕП усіма відкритими банками даних на безоплатній основі, у тому числі банками даних, придбаними або розробленими в процесі екологічного моніторингу і відповідної дослідницької діяльності, і також поширює ці дані всім зацікавленим користувачам по їхніх запитах;

г). Разом із УДЕМ/ ГРІД-Київ і в співробітництві з відповідними навчальними організаціями забезпечує технічну підтримку розвитку ГІС-технологій і технологій обробки космічних зображень для фахівців, що проводять екологічні дослідження;

д). Разом із ГРІД-Київ у рамках своєї відповідальності, підготовляє і поширюють каталоги національних баз даних по навколишньому середовищу, відповідно до рекомендацій по позначках-базах даних ГРІД (далі іменується Каталог мета-данних) шляхом, серед іншого, активного стимулювання збору нових даних усередині країни й інформування щодо нових або запланованих розробок, що сприяють розвитку мережі ГРІД.

У цьому відношенні ГРІД-Київ буде випливати моделі Каталога мета-данных ГРІД для забезпечення ефективної взаємодії між Україною і ЮНЕП;

е). Сприяє в підвищенні ролі ГРІД-Київ в системі ГРІД, прийнявши часткову відповідальність за розробку алгоритмів і створення банків даних в обраних тематичних областях, визначених взаємними домовленостями;

ж). При консультативній підтримці ЮНЕП\ДЕОІ\ГРІД підготує детальний план роботи ГРІД-Київ на перший робочий рік і наступні періоди;

з). Наскільки дозволяє діяльність ГРІД-Київ, підтримає всі головні напрямки діяльності ГРІД, що включають у себе оцінку якості і порівняння даних , стандарти обміну даними, права власності на дані й інформацію з розвитку систем серед центрів , що співробітничають , ГРІД;

и). Підтримає фінансово і сприятиме розробці стратегії з метою забезпечення як створення, так і належного функціонування ГРІД-Київ .

 

Додатково, ГРІД-Київ як частина своєї діяльності :

а). Забезпечує секретаріат ДЕОІ\ГРІД інформацією про свою продукцію і діяльність, а також загальної екологічної ситуації в Україні, включаючи, наприклад, підготовку статей для таких періодичних видань ЮНЕП, як “Дослідження Землі”, а також буде надавати матеріали для керуючих органів ЮНЕП , у тих випадках, коли це вважається необхідним.

б) Інформує ЮНЕП\ГРІД про усі свої публікації, звіти та дослідницькі матеріали, а копії цих матеріалів спрямовує іншим центрам ГРІД і в бібліотеку ДЕОІ.

в). Активно рекламує діяльність ГРІД через контакти з відомими або потенційними користувачами усередині України й організує презентації, семінари, візити і поширення друкарських матеріалів серед потенційних користувачів, у такий спосіб розповсюджуючи інформацію об ГРІД іншим користувачам в Україні

 

Основними напрямками діяльності ГРІД-Київ, як і інших ГРІД-центрів, є наступні: розвиток Української Директорії мета-бази даних (УДМД), створення тематичних, регіональних ГІС, виконання проектів, пов’язаних з екологічними проблемами України та її регіонів, щорічна підготовка ГІС-версії Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища України. Поряд з перерахованими видами діяльності ГРІД-Київ буде вести велику роботу з розповсюдження інформації щодо програми ГРІД в цілому, про деяльність українського ГРІД-центру, проводити тематичні семінари для українських спеціалістів

Функціонування центру ГРІД-Київ неможливе без тісного співробітництва з зацікавленими державними відомствами і науковими, регіональними організаціями. ГРІД-Київ має стати центром ГРІД-сумісної мережі в Україніі його діяльність має сприяти створенню мережі локальних (тематичних і регіональних) центрів, що будуть сприяти розповсюдженню українського досвіду через мережу ГРІД.