sunb2.gif (3214 bytes)   

Up Проекти Документи GRID на Україні Проект GRID-Київ Проект Угоди

Проект GRID-Київ

 

 

Київ ГРІД-99

Пропозиції щодо реалізації заснування ЮНЕП/ ГРІД-сумісного Центру національної екологічної інформаційної мережі (Київ ГРІД) в Україні

Короткий опис проекту

Ідея екологічного інформаційного центру (Київ ГРІД) передбачає значне вдосконалення доступу до екологічної інформації для процесу прийняття рішення в Україні. Наприкінці трьохрічного етапу реалізації буде створено повноцінний підрозділ, що буде спеціалізується на популяризації екологічної інформації, використовуючи інформаційні технології (електронний звіт про стан довкілля, екологічні Інтернет сторінки, ГІСи). ГРІД центр має забезпечити надходження інформації до користувачів в Україні і світі, а також буде інструментом, що відповідає міжнародним потребам. (Глобальні і Європейські Звіти про стан довкілля, міжнародні екологічні конвенції).

Передбачається, що діяльність центру буде продовжуватися на стабільній фінансовій основі після закінчення проекту.

Особливу увагу буде приділено пошукам та організації інших джерел та шляхів фінансування Центру, як з боку Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, так і зовні.

Стадія підготовки проекту показала можливість здійснення проекту ГРІД Київ, шляхом фінансування його як з національних, так і з міжнародних джерел.

ГРІД Київ -99

Пропозиції щодо реалізації заснування ЮНЕП/ ГРІД-сумісного Центру національної екологічної інформаційної мережі (ГРІД Київ) в Україні

 

Головні результати регулярної діяльності проекту ГРІД КИЇВ

Легкозрозумілі візуальні екологічні інформаційні продукти, як наприклад, національні, регіональні і міські звіти про стан довкілля (SoE), доступні як на паперових носіях, так і через комп'ютерний зв'язок (доступ на WWW) для осіб, що приймають рішення і широкого загалу в Україні і за кордоном.

  1. Агреговані екологічні бази даних національного рівня, що містять просторову і табличну інформацію, доступну для користувачів в Україні і світі.

 

3. Публікація звітів і інформаційних продуктів, що є результатом спільних міжгалузевих і транскордонних проектів, (бази даних з інформацією про водопостачання, системи очистки стічних вод, застосування ГІС-технологій для управління територіями, що охороняються, інтегрованого управління даними щодо узбережжя Чорного Моря, землекористування, стану здоров'я тощо).

  1. Публікація навчально-методичних матеріалів і документації щодо управління процессом обробки інформації.

Удосконалення правил та стандартів в галузі управління національною екологічною інформацією.

Навчання персоналу в галузі екологічного інформаційного управління і геоінформаційних систем.

ГРІД Київ -99

Пропозиції щодо реалізації заснування ЮНЕП/ ГРІД-сумісного Центру національної екологічної інформаційної мережі (ГРІД Київ) в Україні

1. Учасники, Тривалість Проекту:

Відділ інформаційних технологій Управління державного екологічного моніторингу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Анатолій Шмурак, начальник відділу інформаційних технологій Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 5, , к. 517, тел. 044-2287343, факс 044-2298050,

Електронна пошта: shmurak@mep.freenet.kiev.ua, shmurak.a@nrc.kiev.ua

UNEP/GRID-Arendal, TK-Senteret, Longum Park, P.O. Box 1602, Myrene, N-4801 Arendal, Norway represented through the Uppsala Office

Mr. Bertil Hagerhall, Programme Coordinator, P.O. Box 2158, SE-750 02 Uppsala, Sweden. Tel. +46 18 60 11 14, Fax: +46 18 12 49 45,

e-mail: hagerhall@grida.c.se

Здійснення проекту буде відбуватися під методичним керівництвом ЮНЕП/ГРІД Арендаль, в тісному співробітництві з Українським Урядом, від імені якого виступає Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, з інвесторами і відповідальними установами, а також з іншими українськими і міжнародними організаціями, що ведуть діяльність в галузі екологічної інформації.

2. Законодавча база

Проект базується на і гармонізується з наступними міжнародними і національними ініціативами та законами:

1.Стаття 50 Конституції України, що визначає доступ громадян до екологічної інформації.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена

2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991.

3. Виписка з Порядку денного 21, Розділ 40 про Інформацію для прийняття рішення, Ріо-де-Жанейро 1992.

4. Конвенція про Доступ до Інформації, Участь громадськості в прийнятті рішень і правових питань з охорони довкілля, Орхус, 1998.

5. ЮНЕП-інтегрована програма створення екологічної інформаційної мережі.

3. Загальні положення і головна мета проекту:

Український Уряд, від імені якого виступає Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, висловив зацікавленість у заснуванні національного ГРІД-центру в Києві, як складової національної стратегії в галузі моніторингу та охорони довкілля і управління природними ресурсами. Україна бере участь в ЕНРІН програмі з 1995, з наступним довго-терміновим залученням до ЮНЕП і ГРІД в 1999. Дослідження можливості заснування ГРІД-Київ, яке фінансувалось ЮНЕП, було проведено в 1996.

Контактні персони по програмі ЕНРІН від Україні приймали активну участь в ЮНЕПівських та інших напрямках міжнародної діяльності в галузі екологічної інформації, як наприклад організація національного семінару ЕНРІН в Києві в 1996, участь в ЮНЕП/ОЕСД семінарах в Москві в 1995, у засіданні контактних персон ЕНРІН у Варшаві в 1995, Інтернет-семінарі в Арендалі і робочій нараді BALLERINA в Стокгольмі в 1996, BALLERINA конференції в Ризі в 1997 і симпозіумі в Рованіємі в 1998.

Звіт про стан довкілля в Україні в мережі Інтернет вперше з'явився в 1996 і був поновлений і опублікований на CD для конференції в Орхусі в 1998.

Головна мета заснування Центру ЮНЕП/ГРІД-сумісної мережі в Україні є:

 

1. Можливість розвитку національної екологічної інформаційної мережі в Україні шляхом забезпечення доступу до метабаз екологічних даних і сукупної інформації, необхідної для ефективного екологічного управління, підвищення громадської свідомості через розповсюдження екологічної інформації, забезпечення дійсної і сприятливої інформації для осіб, що приймають рішення (Адміністрації Президента, Комісій з охорони довкілля Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерств), плановиків, відповідальних за екологічне управління в Україні (Управління екологічної політики міністерства, інших міністерств), міжнародних організацій (СВІТОВИЙ БАНК, ОЕСД, ЮНЕП, ЄС, USAID, IDRC і інші), вчених (українські і міжнародні інститути) і громадськості (через засоби інформації, телебачення, діяльність неурядових організацій, шкільну та вищу освіту).

 

2. Для сприяння вдосконаленню охорони і управління довкіллям в Україні, ГРІД-Київ повинний бути інтегрованою частиною Управління Державного Екологічного моніторингу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і допомагати становленню Інформаційно-кризового центру (ІКЦ) Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, бути інформаційною системою, що сприяє Урядовій Інформаційній Аналітичній Системі з Надзвичайних Ситуацій (УІАС НС).

3. Вдосконалювати міжнародні зв'язки і гарантувати сумісність з відповідною діяльністю Європейського Співтовариства (ЄЕА та його інформаційної мережі - EIONET). ЕС/TACIС, Світовий Банк, ГЕФ(GEF), OECD т.д., щоб надати необхідну екологічну інформацію для підтримки міжнародних видів діяльності і розвитку Національних Екологічних Планів Дій, щодо екологічних трансграничних і глобальних проблем. Це включає регіональні програми Чорного Моря, Дніпра, Дністра, Дунаю і інші.

 

4. Влитися до міжнародних екологічних мереж ЮНЕП і ЄЕА (EEA). Тісне співробітництво і використання досвіду інших центрів в ЮНЕП мережі. Очікується, що ГРІД-Київ відіграватиме активну роль в створенні субрегіональної мережі, підсиленні національних можливостей в Білорусії і Молдові. Також передбачається, що ГРІД-Київ сприятиме відношенням між Україною і Європейським Екологічним Агентством (ЄЕА) і її інформаційними мережами (EIONET).

5. Дати можливість доступу Українським установам до екологічних баз даних, які підтримуються ЮНЕП, OECD, ЕС і міжнародними організаціями.

6. Заохочувати і сприяти Українському уряду і іншим відповідальним установам в розповсюджуванні екологічної інформації серед співгромадян і міжнародних користувачів відповідно до нової конституційної статті і Орхуської конвенції про доступ до екологічної інформації для громадськості.

7. Вдосконалювати регіональні (на рівні областей) можливості до створення, доступу і використання екологічних даних і інформації.

4. Організаційні передумови

У відповідності з Декретом Президента України від 13 березня 1999р. 250/99, структура урядових органів була змінена. Ключові міністерства координують діяльність багатьох урядових структур. Зокрема, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки координує діяльність Державної Адміністрації Ядерного Регулювання; Державної хімкомісії, Держводгоспу; Держкомгеології; Держкомгідромету. Це значно розширює обов'язки і інформаційні можливості Міністерства і може підвищити ефективність проведення державної екологічної політики.

Організаційні передумови також визначаються кроками, проведеними після оцінки можливості виконання проекту, та базуються на:

- Регулярних консультаціях і обговореннях ЮНЕП з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і різними партнерськими установами в Україні.

- Рекомендаціях Національної робочої наради щодо Екологічних Інформаційних систем, що була проведена в січні 1996;

- Висновках Звіту про екологічні інформаційні системи в Україні, підготовленого і опублікованого в вересні 1995;

- Досвіді існуючих ЮНЕП/ГРІД центрів, які працюють під керівництвом уряду в США, Канаді, Угорщині і Грузії;

Проект буде здійснений Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в тісному співробітництві з ЮНЕП/ГРІД Арендаль і координуючим офісом в Упсалі. Місцем впровадження проекту в Україні буде ІКЦ Міністерства. Міністерство призначає менеджера проекту, який також є виконавчим менеджером центру ГРІД Київ в Україні. Міністерство також призначає 5-6 спеціалістів від відділів Міністерства для участі в роботі ГРІД Київ в спеціальних областях, які гратимуть ключову роль для діяльності центру.

ГРІД Київ отримає кваліфіковану технічну експертизу в наступних областях: ГІС аналіз, управління базами даних, управління локальними мережами, мережа екологічного моніторингу, глобальні комп'ютерні мережі, створення звіту про стан довкілля в мережі Інтернет. Ця експертиза буде доповнена відповідними висновками науковців, екологів і інших експертів, які залучаються до проекту.

Головні напрямки активності центру будуть реалізовані через два типи фінансово-організаційної діяльності :

(1) Основна діяльність : Створення мережі контактів між національними і міжнародними установами, утриманням даних і метабаз даних, основної інформаційної служби і працездатних комп‘ютерних засобів, які початково фінансуються в рамках проекту.

(2) Діяльність в рамках проектів: основні види діяльності ГРІД Київ будуть проведені, як проекти, які фінансуються джерелами в Україні і за кордоном.

Консультативна комісія, яка призначається Міністерством, ЮНЕП, інвесторами і іншими залученими організаціями, забезпечує стратегічне керівництво інформаційною мережею і діяльністю ГРІД Київ. Інші установи в Україні будуть залучені до проекту з різними функціями: (1) як учасники субпроектів, (2) джерела і розповсюджувачі інформації, (3) реальні і потенційні споживачі інформації (суб'єкти, що приймають рішення).

Список потенційних партнерів співробітництва поданий в додатку 1 і 2:

5. Результати (Продукти) діяльності

Повні результати Національного екологічного інформаційного центру ГРІД Київ подані в додатку 4.

Очікується, що на кінець проекту Україна матиме працездатну, міжнародно сумісну Національну Екологічну Інформаційну Мережу, що обслуговується кваліфікованим персоналом з необхідним досвідом, сучасного обладнанням і юридичною, інституційною і економічною базами для створення і розповсюдження екологічної інформації, що може бути використана в процесі прийняття рішення і доступна громадськості.

Як вузол ЮНЕП/ГРІД системи, ГРІД Київ буде взаємообмінюватися базами даних, інформацією і досвідом з іншими вузлами мережі і міжнародними екологічними організаціями і програмами.

Найвагоміші результати запропонованої угоди між ЮНЕП і Mіністерством подані в Додатку 3.

 

ГРІД Києв будє складатися з наступних компоненти:

Інтегровані національні екологічні ГІСи

З міжнародними і державними кодами класифікованих об'єктів, як наприклад - точки спостережень різних міністерств і установ, точки відбору проб, кордони областей і районів, річки, міста, автомобільні дороги, залізниці, джерела забруднення (води, повітря і грунтів), особливо чутливих територій, і інше.

Мета-бази даних

З'єднані з кодами в Національних Екологічних ГІСах, базами даних спеціалістів-екологів в Україні і мета-базами даних сусідніх країн, існуючими екологічними базами даних і установами України.

 

Звіт про стан довкілля (SoE)

Регулярне створення офіційних (щорічних) звітів SoE

Спеціальні тематичні чи регіональні звіти,

Атласи тематичних екологічних карт,

Національна екологічна інформаційна мережа з 25 регіональними вузлами,

що базуються на обласних управліннях Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки з елементами обласних екологічних ГІС, які забезпечують отримання і розповсюдження екологічної інформації на місцевому рівні електронною поштою або через Інтернет.

Використання результатів

Головні користувачі - Міністерство і інші відповідальні установи. Вихідні продукти в популярній формі (як наприклад Національна доповідь про стан довкілля ) будуть націлені на широкий загал для того, щоб підняти екологічну свідомість громадськості в країні.

Міжнародне суспільство матиме користь від вдосконаленого доступу до національних екологічних даних і інформації. Пряме використання продуктів - для створення Звіту про стан довкілля в Європі (EEA-Dobris) і в діяльності ЮНЕП зі створення глобальних звітів (GEO, SoE 2002)

Суб'єкти прийняття рішень (Уряд, експерти і установи) отримають інформацію безпосередньо через Інтернет або електронною поштою.

Регулярне створення Доповіді про стан довкілля в Україні, базованого на використанні ГІС доступним для широкого загалу, включаючи шкільну та вищу освіту, інформування громадськості.

6. Види діяльності

Розроблений розподіл відповідальності між координацією (здійснюється ЮНЕП/ГРІД Арендаль) проекту, заснуванням центру основної діяльністі (здійснюється Міністерством) і видами діяльності (здійснюється консультантами від Міністерства) проекту. Детальний робочий план буде розроблений на початку проекту.

Координація Проекту і міжнародне співробітництво

- Адміністрування іноземних грантів і нагляд за заснуванням центра ГРІД Київ.

- Рекомендації щодо організаційної і інституційної структури і міжнародного співробітництва в заснуванні Української національної екологічної інформаційної мережі (УНЕІМ).

- Координація навчання, управління і технічне обслуговування, з відповідними періодичними звітами перед інвесторами;

- Гарантія сумісності баз даних УНЕІМ і мета-базами даних з ЮНЕП ЕС (ЄЕА), Урядовими (УІАС НС) стандартами і вимогами.

- Підсилення міжнародних зв'язків і співробітництва.

Діяльність при заснуванні Центру

Допомога при становленні центру зі створення порядку управління проектом і контролю, складання бюджету, рахунків т.д.

Заснування Інтернет звіту про стан довкілля в Україні. Настанови та методичні рекомендації щодо підготовки вихідних продуктів і звітів.

специфічна допомога для сприяння діяльності

Очікується, що управління, технічні поради і навчання, будуть забезпечуватися установами-інвесторами, координаторами (ЮНЕП/ГРІД) проекту і Міністерством.

План і регулярне здійснення навчальних програм для гарантування успішного і стабільного здійснення проекту.

Допомога ядру Центра в Міністерстві з організації різних робочих нарад. Практична організація навчання. Усі типи навчання проходять або в Україні безпосередньо на робочих місцях або за кордоном.

Основна інформаційна служба

Управління і підтримка комп'ютерних технологій.

 

Види діяльності Проекту

Головна мета проекту буде досягнута шляхом здійснення наступних частин або підпроектів. Всі з них повинні мати певний рівень незалежності, але всі вони є дуже важливими частинами проекту в цілому - (ГРІД Київ). Міністерство і ЮНЕП встановили поточні пріоритети; проект буде розроблений також з врахуванням інтересів інвесторів (донорів).

1 Створення Української національної екологічної інформаційної мережі на обласних рівнях (УНУІМ)

На першому етапі, планується використовувати FreeNet - Мережу електронної пошти ООН в Україні

Найбільш оптимальним, якщо це буде можливо, організувати власну мережу в Міністерстві, але це вимагає значних витрат, і може бути реалізовано пізніше

Головне завдання цього підпроекту - створити і організувати національну мережу електронної пошти в обласних екологічних управліннях і обласних неурядових організаціях зі спеціальними правилами обміну екологічної інформації і належною відповідальністю за інформацію.

Кроки

1. Коротке дослідження реальної ситуації в областях.

2. Встановлення програмного забезпечення у в областях.

3. Семінар в Києві, присвячений навчанню спеціалістів з областей роботі в Internet (один тиждень).

4. Порядок або регулювання правил обміну екологічною інформацією, форм даних і форматів, з призначенням відповідальних осіб в Міністерстві в центрі і обласних управліннях.

5. Експериментальний період роботи мережі.

2 Створення і розвиток Українських інтегрованих національних Екологічних ГІС (УЕГІС)

Впровадження екологічних ГІСів (Географічна Інформаційна Система) на національному рівні з відповідними фрагментами у всіх обласних управліннях.

Кроки

1. Підготовка базової карти (масштаб 1:500 000) з необхідною кількістю шарів.

2. Розповсюдження частин базової карти в областях протягом випробувального періоду.

3. Підготовка методології додавання нових об'єктів, шарів, відповідно до наступних тем: атмосферне повітря, поверхневі води, підземні вода, радіоактивне забруднення, утилізація відходів, лісове господарство, грунти, стан здоров'я і інші шари і атрибути, які також з'єднуються з пріоритетами Української екологічної політики, ГРІД стандартів і пропозицій інвесторів.

4. Створення українсько-російсько-англійських словників шарів і атрибутів, відповідно до рекомендацій інвесторів ГРІД для сумісності і необхідності впровадження в різних областях України.

5. Підготовка документації проекту про порядок і процедури підтримки і експлуатації УЕГІС в Центрі та обласних управліннях.

6. Семінар, націлений на підготовку фахівців від областей і установ роботі з ГІС і супутнім програмним забезпеченням для завантаження, доступу і трансформації інформації.

7. Порядок або регулювання правил обміну і зберігання екологічної інформації, форм даних і форматів, з призначенням відповідальних осіб в Міністерстві в центрі і обласних управліннях.

8. Експериментальний період роботи УЕГІС.

3 Система підтримки Української мета-бази даних експертів, установ, баз екологічних даних (УЕМБД)

Цей підпроект повинен бути проведений в тісному співробітництві з інформаційною програмоюї CIESIN Києва (в даний момент під проводом ЮНЕП офісу в Києві) і проектом INFOTERRA (в даний момент під керівництвом Українського Інституту Науково- технічної і економічної Інформації). Головна різниця між 3 проектами - більш структурований підхід ГРІД баз даних порівняно з менш структурованими, але ширшими підходами CIESIN і INFOTERRA, основаними на бібліографічних списках термінів.

Прикладом мета-інформації щодо цифрових карт може бути документація ГІС представленна по Басейну Балтійського Моря, підготовлена ЮНЕП/ГРІД Арендаль.

Кроки підпроекту:

1. Збори представників ГРІД, INFOTERRA і CIESIN в Києві, на якому буде підготовлений план проекту спільної діяльності, пройде початкове обговорення форматів обміну інформацією.

2. Підготовка загального плану для прийняття центральним головним управлінням ГРІД, INFOTERRA і CIESIN, і запропоновані формати обміну інформацією.

3. Прийняття загального плану центральним головним управлінням ГРІД, INFOTERRA і CIESIN.

4. Семінар і навчання з метою виявити критичні ділянки і труднощі в співробітництві.

5. Підготовка Меморандуму про співробітництво ГРІД, INFOTERRA і CIESIN в Києві.

6. Випробувальний період спільної роботи, включаючи роботу з дійсними і потенційними джерелами інформації

4 Систематичне створення Українського Internet SoE (UISoE)

Система шаблонів, правил щорічної підготовки цифрових версій "Національної доповіді про стан довкілля в Україні" для наступних пріоритетних секторів:

Атмосферне повітря, поверхневі води, підземні води, радіоактивне забруднення, утилізація відходів, лісове господарство, грунти, стан здоров'я, і інші. (Дивитися p. 3 UEGIS)

 

Кроки підпроекту:

1. Створення методологія узгоджених з ENRIN, UNEP і EC стандартами.

2. Проектування і узгодження з усіма шаблонами учасників, правилами і форматами для цих процедур.

3. Експериментальна робота (як приклад створення SoE 95, ми маємо угоди про подальший звіт. ООН-Київ WWW, ГРІД Арендаль WWW, ГРІД Женева WWW дають дозвіл на розміщення цього звіту на їхніх сторінках WWW )

4. Щорічний звіт про стан довкілля в Україні буде створено на основі кроків 2 і 3.

5. Встановлення на базі Міністерства процедур і діяльності.

 

 

Додатки

Додаток1: Міжнародні Програми для потенційного співробітництва

ЮНЕП і ЮНЕП-мережі (ГРІД, ENRIN, INFOTERRA, UNEPcom)

ЄС, ЄЕС і пов'язані програми (EIONET, EU SoE assessments, TACIS)

Міжнародні Екологічні Конвенції (Біорізноманіття, Зміни Клімату тощо)

Інформаційне управління діяльністю ООН/ECE, UNDP, OECD, WHO, Світового Банку ENREP/ENDOC. Проекти досліджень довкілля/екологічна інформація і центри документації (CEC)

ISLSCP (Міжнародинй проект супутникових досліджень земної поверхні)

COSPAR/IAMAP/(UNEP/ВМО)

Міжнародна Геосфено-біосферна програма (запроваджена Шведською Академією Наук)

IGBP-DIS (дані і інформаційні системи).

Infohydro (гідрологічна інформаційна служба) (ВМО)

Світова програма з клімату (ВМО/ICSU/UNEP/UNESCO);

 

Додаток 2: Організації в Україні для Потенційного співробітництва

Центральні урядові установи

Адміністрація Президента України,

Комісія з Ядерної Політики і Екологічної Безпеки,

Комісія з Екологічної Політики Верховної Ради,

Комісія з Чорнобильської катастрофи Верховної Ради,

Комісія з Ядерної Політики і Безпеки Верховної Ради,

Відділ Техногенно-екологічної безпеки Кабінету Міністрів,

Комісія з екологічних умов Річки Дніпро і якості питної води Кабінету Міністрів,

Головна Державна Екологічна Інспекція Міністерства,

Державний Комітет з Природних Ресурсів,

Держкомгеологія,

Міністерство з надзвичайних ситуацій,

Міністерство Охорони здоров'я,

Мінпромполітики,

Деркомстат,

Держводгосп,

Державний комітет лісового господарства,

Держкомгідромет,

Головне управлення геодезії і картографії,

Державний Комітет телекомунікації та інформатизації,

Державний Комітет з Науки,

Національне космічне агентство України,

 

Освітні і дослідницькі установи

Український інститут гідрометеорології,

Український науково-дослідницький інститут лісового господарства,

Український науковий центр Екології моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,

Український науковий центр охорони вод Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,

Український науковий центр Технічної Екології Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,

Національний університет України (географічний факультет, екологічна школа, геологічний факультет)

Державний Львівський університет ,

Державний Хмельницький університет,

Національна Києво-Могилянська Академія,

Кафедра аерофотогеодезії і геоінформаційних технологій Київського інституту військової авіації,

Науковий гігєнічний центр,

Український дослідний інститут "Агроресурс",

Український інститут науково-технічної і економічної інформації,

Інститут біології Південних Морів,

Інститут екології Національного Екоцентру України,

Академія Наук України,

Інститут географії, Інституту біохімії ім. Паладіна,

Інститут ботаніки ім. Холодного, Інституту гідробіології,

Інститут зоології ім. Шмальгаузена,

Інститут екології Карпат,

Інститут кібернетики (Кафедра математичного моделювання в Екології та. математичного моделювання мистем водопостачання ),

Інститут мікробіології і генної інженерії,

Інститут молекулярної біології і генетики,

Інститут соціології,

Інститут колоїдної хімії і хімії води

 

Неурядові екологічні організації

Українська екологічна асоціація "Зелений світ",

Українська Екологічна Академія Наук,

UNEPCOM,

Союз для Рятування Чорнобиль,

Грінпіс-Україна

 

Приватний сектор

Intelligent Systems,

КВАЗАР МІКРО,

Топаз INFO

 

Додаток 3: Головні взаємні обов'язкі ЮНЕП – Міністерства охорони навколишнього природного середовищ а та ядерної безпеки України, як умова угоди про створення ГРІД Київ:

1. Як вузол ЮНЕП/ГРІД системи, ГРІД Київ буде обмінюватися на взаємно вигідних умовах даними, інформацією і досвідом з іншими вузлами мережі, міжнародними екологічними організаціями і програмами.

ГРІД Києв має активно розповсюджувати набори екологічних даних і інформації, яка через ЮНЕП стане доступною в областях і для користувачів в Україні (осіб, що приймають рішення, плановиків, науковців, школярів, студентів, преси тощо) на їх вимогу та згідно з інформаційною політикою ГРІД;

ЮНЕП забезпечує центр необхідною наукової-технічною інформацією і документацією безкоштовно;

ГРІД Київ сприяє ЮНЕП в ототожненні та розвитку баз даних індикаторів, необхідної для створення компетентних регіональних і глобальних екологічних звітів, і прогнозів наслідків альтернативних політико-управлінських сценаріїв.

ГРІД Київ має підтримувати та створювати каталоги даних необхідних для надання відповідних тематичних екологічних даних міжнародним мета-базам даних, і активно реєструвати і робити доступними для користувачів мережі ГРІД інформацію про місцезнаходження, зміст і можливість поновлення нових набірів даних стосовно країни, регіону або спеціфічних тематичних інтересів центру;

2. ГРІД Київ повинен мати гарантований урядом доступ до всіх національних екологічних баз даних українських урядових і інших установ, що мають відношення до охорони довкілля, щоб забезпечити доступ ЮНЕП до цих даних і інформації відповідно до керівних принципів ГРІД про інформаційний обмін між центрами ГРІД. Дані і послуги meta-даних, які забезпечуються ГРІД Київ повинні бути узгоджені зі стандартами ГРІД, які описуються в відповідних документах щодо керування даними і надаватися ЮНЕП безкоштовно.

ГРІД Київ забезпечить доступ до відкритої інформації , і рекомендуватиме зробити відповідні кроки всім власникам відкритих регіональних, тематичних та національних наборів даних.

3. ГРІД Київ регулярно готує комп‘ютерні цифрові версії звітів про стан довкілля, які надаються вищим урядових і законодавчим органам, як наприклад Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів і відповідним Комісіям Верховної Ради.

4. Залучена інформація про стан довкілля і природних ресурсів повинна бути доступна для урядових, академічних і дослідницьких установ і неурядових організацій. Однак, пошук інформації, підготовка спеціалізованих звітів, оцінок і досліджень, які вимагають, додаткових витрат (робота, обладнання) можуть виконуватися для інші установ за відповідну оплату.

5. Будь-яким міжнародним, національним або неурядовим організаціям, які здійснюють свою діяльність в сфері охорони довкілля і управлінні природноми ресурсами пропонується контактувати з ГРІД Київ і брати участь у його діяльності.

 

Додаток 4. Вихідні результати роботи Національного екологічного інформаційного центру ГРІД Київ

Напрямки діяльності

Результати

Національний центр

Створення мережі

Навчання

Збільшення потужності

Інформування

Популяризований базований на індикаторах Звіт про стан довкілля (електронний і на папірових носіях) що відповідає міжнародним стандартам

Співробітництво з Урядом, Міжнародними організаціями, неурядовими організаціями і приватним сектором Державні і регіональні робочі наради

Підготовці екологічних доповідей та розрахунку екологічних показників

Підсилення інформаційних технологій в Міністерстві

Створення діючого вузла ГРІД  з Можливостями ГІС і Дистанційного Зондування

Доповідь про стан довкілля в Україні, регіонах, містах в мережі Internet, на CD-ROMах

Бази даних і каталоги джерел даних

Каталоги екологічних даних і установ в країні

Каталоги мета-баз даних, на Internet і CD

Заповнення метабазданих

Розповсюдження Інформації про Українські і закордонні екологічні організації

Розповсюдження інформації з різних екологічних мета-баз даних

Допомога національній діяльності в сфері екологічної інформації

зберігання інформації і методологічна допомога

ГІС, Картографія

Створення і управління проектами

Internet і WWW служба

Internet бібліотека підготовлених екологічних статей, правил, карт, графіків,

Регіональний:(Європа)

       

Вхідна інформація регіональним екологічним центрам, ініціативам і конвенціям.

Регіональні робочі групи в Україні

Навчання регіональних спеціалістів

(наприклад Молдова, Білорусь) ГІС, RS, і екологічному картуванню

Розповсюдження інформації про регіональні екологічні центри, ініціативи і договори

Дані, карти, графіки, Internet підтримка)

Вхідна інформація для підготовки Пан-Європейського регулярного звіту про стан довкілля

Допомога в об'єднанні з перевіреними джерелами інформації і відповідальними агентствами

Формування методології для обрахування Загальноєвропейських екологічних індикаторів

 

Дані, карти і звіти

Всесвітній:

       

Вхідна інформація для всесвітнього звіту про стан довкілля (наприклад Rio + 10, UNEP GEO)

Допомога в ідентифікації перевірених джерел інформації і відповідних агентств

Формування методології для врахування Загальноєвропейських екологічних індикаторів

Розповсюдження інформації про всесвітні звіти

Українська частина даних

Участь в розповсюдженні і популяризації звітів до всесвітніх конвенцій

Допомога в зв‘язку з перевіреними джерелами інформації і відповідними агентствами

 

Розповсюдження інформації про всесвітні конвенції

Дані, карти і Internet продукти щодо біорізноманіття, змін клімату, опустинення, озонового шару і інших.

 

Додаток 5: Література

1. Закон "Про охорону навколишнього природного середовища", від 25 червня, 1991.

2. Положення Кабінету Міністрів 23 Вересня 1993, N785, "Про державний моніторинг навколишнього природного середовища".

3. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України. Затверджено Указом Президента України 10 Лютого 1995, N 120/95.

4. Повістка денна 21, Розділ 40 "Інформація для осіб, що приймають рішення", Звіт конференції ООН про довкілля і розвиток, Ріо-де-Жанейро, 3-14 червня 1992.

5. Simonett, O.: Environment and Natural Resource Information Networks. - Countries with Economies in Transition in Central and Eastern Europe - Information Leaflet, 6 pp..

6. UNDP Human Development Report 1995.

7. Національна Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 1993, Україна, Видавництво Rayevsky, ISBN-5-7707-6967-X, 1994.

8. Екологічний Довідник України, який підготовлено Проектом EPT, Україною, Велорусь, Молдова, Квітень 1995

9. Andrey V. Semichaevsky, Екологічні Інформаційні Системи в Україні.

10. Національна Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 1994 (Звіт для Верховної Ради)

11 Short English Version of NR 1994 - Ukrainian Environment Facts and figures 94-95, ISBN 966-7016-00-5, Kiev, 1996.

12. Feasibility Study for the Establishment of a UNEP/GRID -compatible Environmental Information Network in Hungary, Csaba Nemes, UNEP/EAP TR/95-05 GA/205024-95/8, ISBN 92-807-1516-X. 1995 UNEP.

13. Otto Simonett, Dan Claasen, Nickolai Denisov, Claudia Heberlein, The Environmental and Natural Resources Information Network (ENRIN) in Central and Eastern Europe and NIS. GRID-Arendal, Occasional Papers 1998