3.1.Дані спостережень та аналіз рівнів забруднення атмосферного повітря.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводилось на двох стаціонарних метеорологічних постах, розташованих в м.Житомир за вмістом чотирьох основних домішок: пилу, двоокису сірки, двоокису азоту та окису вуглецю, а також специфічних: бенз(а)пірену і восьми важких металів (заліза, кадмію, марганцю,міді, нікелю,свинцю, хрому, цинку).

Загальний рівень забруднення повітря в місті був нижче среднього по мережі  спостережень  гідрометеослужби України.

Протягом року спостерігався  підвищений вміст  двоокису азоту  і бенз(а)пірену, середньорічні концентрації яких дорівнювали 1,3 ГДК та 1,6 ГДК відповідно.

Середньорічні концентрації інших домішок не перевищували середньодобову гранично допустиму концентрацію.

Середньорічні концентрації інших домішок склали : окису вуглецю - 0,6 ГДК, пилу - 0,4 ГДК, двоокису сірки - 0,3 ГДК.Середній вміст важких металів був значно нижчий за відповідні ГДК.

У порівнянні  із попереднім роком спостерігалось деяке зниження рівня забруднення атмосферного повітря двоокисом азоту та бенз(а)піреном, вміст інших домішок залишився на рівні 2000 року.

Дані спостережень за рівнем забруднення атмосферного повітря в м. Житомир за 5 років наведені в таблиці 3.1.1.

На протязі 2001 р. відділом моніторингу та аналітконтролю відібрано 336 проб та виконано 810 визначень 11-ти забруднюючих речовин (ЗР) у промвикидах в атмосферу .

Проконтрольовано 19 підприємств, 46 стаціонарних,  792 пересувних джерела викидів  та 17 джерел утворення  забруднюючих речовин.

Встановлені перевищення нормативів гранично допустимих викидів на одному джерелі (піч варки скла ) по  концентрації оксидів азоту на ВАТ “Біомедскло”, м. Житомир (див. Табл. 7.5.).

Встановлено 159 випадків перевищення нормативів  окису вуглецю у викидах автотранспорту.

В поточному році перевірено підприємства, які увійшли до затвердженого переліку екологічно небезпечних (“Перелік” обласного значення), а саме: Житомирське ВУВКГ- на вміст хлору у викидах в атмосферу, ДП “Романівське скло” та ВАТ “Біомедскло”- на вміст окису вуглецю та оксидів азоту.

В таблиці 3.1.2. наведені  результати контролю  стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосфери, що здійснювались відділом  моніторингу та аналітконтролю  за 5 років.

Аналізуючи стан викидів ЗР по джерелах забруднення атмосфери  (за даними результатів лабораторно-інструментального контролю), слід відмітити тенденцію до зменшення відсотку джерел із перевищенням  нормативів ГДВ  та неврахованими викидами, але спастерігається незначне збільшення відсотку перевищень нормативу  на пересувних джерелах викидів.

Порівнюючи результати контролю промвикидів в атмосферу на окремих підприємствах області за 5 років (див. Табл. 3.1.3) слід відмітити зменшення кількості джерел, на яких  встановлені перевищення  нормативів ГДВ, крім ВАТ “Біомедскло”,  де  спостерігається їх збільшення.                                                  

При здійсненні лабораторно-інструментального контролю викидів ЗР в атмосферу використовувались фотоколориметричні, лінійно-колористичні, атомно-абсорбційні методи визначення концентрацій.

Відділ моніторингу та аналітконтролю акредитований на визначення 36-ти інгредиєнтів у промвикидах в атмосферу.

Контроль за викидами ЗР в атмосферу проводився згідно затвердженого держуправлінням екоресурсів планом.

Моніторинг промвикидів в атмосферу не проводився у зв”язку із відсутністю нормативної бази, штатів та материально-технічної бази  постачання.

 
Табл. 3.1. Середовища, які  контролюються  суб’єктами  моніторингу довкілля та число точок спостережень
Таблиця 3.1.1.Дані спостережень за рівнем забруднення атмосферного повітря в м. Житомир
Таблиця 3.1.2. Результати контролю  стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосфери, що здійснювались відділом  моніторингу та аналітконтролю 
Таблиця 3.1.3.Результати контролю промвикидів в атмосферу на окремих підприємствах області