10. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

 Збереження довкілля на сучасному етапі вимагає розробки нових енергозберігаючих чистих технологій очищення стічних вод та викидів забруднюючих речовин в повітря, утилізації відходів, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, тому розвиток наукових досліджень в екологічній сфері визначатиме напрямок всієї природоохоронної роботи. Наукові розробки допомагають  вирішувати питання раціонального управління навколишнім середовищем, задовольняти невпинно зростаючі потреби населення при кількісно обмежених природних ресурсах, підвищувати якість життя людей. Результати наукових робіт вкрай необхідні для розробки стратегії і тактики соціально-економічного розвитку області, проведення державної екологічної експертизи, здійснення контролю за техногенним впливом на довкілля та вирішення багатьох інших природоохоронних завдань.

          Традиційно в області склалося декілька центрів наукових досліджень в сфері екології. Це, перш за все, Український університет водного господарства та природокористування, обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість” (с.Шубків Рівненського району), Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ), інститут епізоотології Академії Аграрних Наук України. Останнім часом вони доповнюються рядом новітніх наукових спілок різних форм власності, деякі з них мають неабиякі досягнення в різних сферах прикладної екології (НВО “Потенціал-еко”, НВФ “Аква-У”, ТОВ ”Ukrbiotal” та ряд інших організацій).

          Державне управління екології з багатьма з них підтримує тісні стосунки впродовж багатьох років.

          Загалом же в науковій роботі в галузі екології в області можна виділити наступні напрямки: очистка та знешкодження комунально-побутових і виробничих стічних вод - кафедра каналізації і санітарної техніки Українського університету водного господарства та природокористування; обгрунтування і створення нових об’єктів природно-заповідного фонду України – кафедра екології Українського університету водного господарства та природокористування; розробка еколого-агрохімічних схем використання грунтів в умовах високого антропогенного навантаження - обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”, створення систем водопідготовки – кафедра водопостачання і бурової справи Українського університету водного господарства та природокористування.

          Слідує відзначити особливі кроки в розвитку заповідної справи на науковій основі в області, а також розвитку наукової і методологічної бази моніторингу навколишнього природного середовища.

          Так, безпосередньо за участю провідного спеціаліста в галузі заповідної справи, завідувача міжвідомчою комплексною лабораторією наукових основ заповідної справи НАНУ та Міністерства екології та природних ресурсів України проф., д.б.н. Т.Л.Андрієнко та доцента кафедри екології Українського університету водного господарства та природокористування Грищенка Ю.М в області створено ряд унікальних природно-заповідних об’єктів, в т. ч. “Надслучанський регіональни ландшафтний парк”. Проводиться велика робота з оптимізації ПЗФ Рівненської обл. Видано ряд посібників та ін. науково-популярної літератури:

          Кафедра екології приділяє розвитку науки в напрямку досліджень навколишнього природного середовища значно уваги, маючи щорічно аспірантів за спеціальністю “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, готує спеціалістів за спеціальністю “Екологія”.