11. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА, ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ, ГРОМАДСЬКІ РУХИ
 

"Природа стає могутнім джерелом виховання лише тоді, коли людина пізнає її, проникає думкою у причинно-наслідкові зв(язки"...
В.О.Сухомлинський

Екологічна освіта і виховання - це основа вироблення способу життя, що грунтується на гармонії з навколишнім середовищем, як новий зміст і мета сучасного освітнього процесу, як найбільш доцільний шлях його гуманізації.
Неодмінна умова реалізації завдань охорони навколишнього природного середовища, соціального, економічного та культурного розвитку суспільства - екологічна освіта всіх верств населення України.
Метою екологічної освіти та виховання є формування екологічної культури особистості, що передбачає усвідомлення людини, як частки природи, глибоку особисту відповідальність за наслідки своєї діяльності, підпорядкування її інтересам раціонального природокористування. Екологічна культура особистості ґрунтується на відповідних знаннях і включає уміння оцінювати стан навколишнього середовища, прогнозувати можливі негативні наслідки побутової чи виробничої діяльності, приймати рішення щодо їх усунення.
Обласним управлінням, районними та міськими відділами освіти спільно з педагогічними колективами шкіл та позашкільних закладів області проводиться певна робота з формування у школярів екологічної культури, мислення, прищеплення любові до природи рідного краю та залучення їх до практичної продуктивної природоохоронної роботи.
Участь школярів та учнівської молоді у Всеукраїнських конкурсах "Мій рідний край - моя земля", "Парки - легені міст і сіл", "До чистих джерел", акціях "Птах року 2001 - ластівка сільська", "Посади сад", Всеукраїнських і обласних природоохоронних операціях "Конвалія", "Пролісок", "Джерело", "Живе срібло", "Підсніжник", "Ялинка", "Синичка", "Зелена аптека", "Мурашник", "Зелений вінок пам(яті", сприяла поглибленню знань про довкілля, природу України, екологічні проблеми краю, формуванню особистості, залученню до практичної природоохоронної діяльності. У 2001 році в них взяли участь 725 шкіл, 10 шкіл-інтернатів, 41 позашкільний навчальний заклад.
З метою підвищення фахового рівня, поточної інформованості з різних питань організаційного та методичного забезпечення еколого-натуралістичної діяльності обласною станцією юних натуралістів проведено 4 обласні, 14 районних семінарів, консультаційні дні для організаторів натуралістичної роботи в школах і позашкільних закладах області. Під час семінарів відбулися практичні заняття гуртків "Природа та фантазія", квітникарів-аранжувальників, клубів "Квіти України", "Господарочка", "Берізка", "Ерудит".
Активізується робота природоохоронних учнівських загонів, гуртків.
Нині в області діє 473 профільні гуртки юних натуралістів (7 065 учнів), 69 факультативів з біології, екології (близько 800 учнів), 15 біологічних клубів (300 учнів), 9 учнівських лісництв та 13 ланок юних лісівників (600 учнів), 515 природоохоронних загонів (4 995 учнів), зокрема: "Зелених патрулів" - 268 (2 630 учнів), "Блакитних патрулів" - 154 ( 1506 учнів), загонів щодо боротьби з ерозією грунтів - 19 (277 учнів), сигнальних постів - 35 (271 учень), лісових дозорів - 39 (365 учнів).
З метою розширення та поглиблення впливу на процес екологічного навчання і виховання, інформованості молоді з цих питань облСЮН при сприянні Європейського Союзу "Tacis", на базі обласної дитячої бібліотеки ім. Островського організовано роботу відеотеки "Екологія XXI століття", яка нараховує понад 100 фільмів з найбільш актуальних екологічних проблем. Нею скористалися понад 200 шкіл області.
За останні роки змінилися форми і методи організації природоохоронної роботи з дітьми. Більше уваги приділяється екологічній освіті, вихованню і залученню школярів до участі в масових заходах, які проводяться в рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків" .За підсумками роботи 2001 року облСЮН посіла 1 місце у цьому конкурсі.
Екологічна освіта у вищій школі має завданням сформувати екологічну свідомість і екологічний стиль мислення, почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища майбутнього спеціаліста будь-якої професії.
В Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка в 2001 році на базі хіміко-біологічного факультету університету розпочато підготовку бакалаврів-екологів за спеціальністю "Екологія і охорона природи" з спеціалізацією гідробіологія. Підготовку фахівця - еколога організовано так, що інформація про екологічні чинники життєдіяльності людей містить не тільки відомості про зміну екологічних ознак середовища та засоби уникнення небезпеки за дії несприятливих факторів, а також систему знань про біохімічні, фізіологічні і психологічні механізми їх адаптації до змінених умов. Учбовий план розроблено таким чином, щоб у рамках 4-5 річного навчання студенти опанували теоретичні курси інтегрованих біологічних, хімічних та екологічних дисциплін, знали природні цикли і процеси, їх антропогенну деформацію, вміли аналізувати причини виникнення, наслідки дії і засоби корекції впливів, які суттєво діють на навколишнє середовище і призводять до екологічних негараздів.
Система екологічної освіти і виховання в університеті носить трьохрівневий характер: школа (педагогічний ліцей), спеціаліст, магістр, аспірантура. Викладачі факультету і студенти різних курсів включаються до різних природоохоронних заходів університетського, місцевого і загальнодержавного рівнів; приймають участь в міжнародних, Всеукраїнських екологічних студентських олімпіадах, конференціях з проблем екологічної освіти і виховання.
Значним здобутком в реалізації екологічної освіти і виховання є комплексна робота викладачів Чернігівського та Ніжинського педуні-верситетів - "Дивосвіт природи Чернігівщини ", присвячена рослинному і тваринному світу області, охороні її природних ресурсів.
Для реалізації програми підготовки вчителя з певним рівнем знань з екології визначено комплекс загальноосвітніх та інтегрованих учбових дисциплін, зокрема: "Загальна екологія", "Основи екології", "Екологія і основи економіки природокористування", "Хімія оточуючого середовища", "Промислова екологія", "Екологічна біохімія", "Екологія людини", "Екологія тварин", "Фізика оточуючого середовища", "Радіаційна екологія", "Екологічна психологія". Для фахівців з екології на хіміко-біологічному факультеті розроблені такі спецкурси: "Біоіндикація", "Фітосозологія", "Екологічна експертиза". "Молекулярна біологія нуклеїнових кислот", "Біометрія", "Фауна прісних вод", "Флора прісних вод".
На всіх факультетах Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя вивчається навчальна дисципліна "Основи екології", студенти природничо-географічного факультету, крім того, готуються до професійної діяльності в галузі екології та охорони природи. На природничо-географічному факультеті викладаються спецкурси: "Наукові основи боротьби з шкідниками рослин", "Екологія тварин та її природоохоронні аспекти".
Викладачами університету підготовлені і видані навчальні посібники: "Охорона природи", "Птахи України", "Польовий визначник птахів", "Природоохоронна робота в школі".
Важливу роль в поширенні природоохоронних знань та екологічному вихованню відіграє Музей природи, який діє в університеті у складі підрозділів: ботанічний, зоологічний та мінералогічний музеї.
В Чернігівському державному інституті економіки і управління навчальним планом екологічна освіта передбачена для студентів всіх спеціальностей.
Програма для менеджерів розширена за рахунок інформації фахового спрямування з таких напрямків:
- основи природокористування;
- основні поняття про управління в природокористуванні;
- екологічне нормування;
- еколого-економічний механізм природокористування;
- плата за забруднення навколишнього середовища;
- екологічна паспортизація підприємств;
- технологічні і організаційні заходи боротьби із забрудненням навколишнього середовища;
- екологічне законодавство.
Для студентів спеціальності "Землевпорядкування і кадастр" введено лекційні та лабораторно-практичні заняття щодо вивчення якісного та кількісного природного складу природних об(єктів ( води, грунту), хімічних та фізико-хімічних властивостей шкідливих речовин.
На практичних заняттях передбачено також семінари, розраховані на регіональну проблему, а саме:
1. Екологія міста Чернігова.
2. Наслідки Чорнобильської катастрофи на Чернігівщині.
Через систему громадських організацій. здійснюється зв(язок державних органів охорони природи з широкими верствами населення.
Громадська активність є важливою складовою демократизації суспільного життя. До основних конституційних прав людини, вкрай важливим є право на одержання достовірної інформації про стан довкілля, а також право на участь у прийнятті екологічно важливих рішень.
Одним із перших міжнародно-правових актів, у якому принципи тісної взаємодії між владою і народом, рівноправність і партнерство у відносинах з боку влади закріплені на рівні вимог міжнародного права є Орхуська Конвенція, яка в червні 1998 року підписана в Оргусі (Данія) 35 державами, в тому числі і Україною.
З метою зміцнення і розширення взаємодії державних природоохоронних органів з громадськістю, сприяння всебічного розгляду і вирішення на високому професійному рівні питань, пов(язаних з екологічним вихованням населення та пропагандою природоохоронних знань, при Держуправлінні екології та природних ресурсів в Чернігівській області діє Громадська рада. До її складу увійшли представники зареєстрованих громадських організацій екологічного спрямування: "Українського товариства охорони природи," асоціації "Зелений світ", обласної та міської організації ВЕЛ, міської молодіжної організації "Сфера" та "Екоменс", союзу "Чорнобиль", центру гуманістичних технологій "Ахалар", центру соціально активної молоді "Ожина", міської організації "Міжнародний центр гуманістичних ініціатив та екологічних досліджень", екопсихологічної ініціативи, осередку УЕС "Врятування від Чорнобиля", міської дитячої громадської організації Асоціації Гайдів України "Полісяночка", також з правом дорадчого голосу представники Чернігівського студентського екологічного-туристичного клубу "Еколог", екологічного клубу "Берізка" ОСЮН, всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", екологічного гуртка "Журавлик". Протягом року відбулось 5 засідань ради, було розроблено план спільних дій на рік.
При Держуправлінні екології та природних ресурсів з серпня 1998 року діє дитячий екологічний гурток "Журавлик". Робота гуртка проводиться систематично один раз на тиждень. Педагоги - гуртківці надають екологічну інформацію підшефним школам і дитячим садкам, виступають по обласному і міському телебаченню, публікують матеріали в пресі, проводять бесіди з батьками про виховання у дітей любові та бережного ставлення до природи.
Протягом року були проведені розважальні ранки "Зимонька-зима, "Веснонько-весна", " Осінь незабарилась ". До Всесвітнього дня Землі зроблено альбом "Бережімо природу рідного краю".
Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку випущені книжечки з екології: "Що у нашому дворі", "Гори, гори ясно", "Кімнатні рослини", "Малина і Марина", "А чому ожини сині". Безкоштовно розповсюджено серед населення понад 2000 книжок.
Як підсумок роботи за 2001 рік зроблено стенд "Рослинний світ".
Обласне товариство охорони природи, якому в 2001 році виповнилось 55 років з дня створення, являється найбільш масовою громадською організацією і об(єднує в своїх рядах 78,0 тис. чоловік (602 первинні організації).
Президія ОТОП спільно з Держуправлінням екології та природних ресурсів , міським товариством охорони природи та Партією зелених протягом року працювала над виконанням проекту "Збережемо заповідне урочище "Святе". Випущено 2,5 тис. буклетів.
Спільно з прес-службою Держуправління проведено засідання круглого столу на тему: "Зелений німб Чернігова".
Учасники круглого столу прийняли звернення до керівників трудових і учнівських колективів, громадських організацій, природолюбів з пропозицією об(єднати зусилля на збереження зелених зон обласного центру. Цього потребують урочище "Ялівщина" і міський парк "Кордівка", історичний парк на Валу, зелені масиви Подусівки і Масанів.
Об'єктом особливої уваги повинно стати заповідне урочище "Святе", яке має велике історичне минуле, ще і сьогодні є чарівним куточком відпочинку.
З нагоди проведення акцій "Чиста хата", "До чистих джерел", "Посади дерево", "На захист тварин" випущено 1250 буклетів.
При обласному товаристві охорони природи працює 9 секцій - охорони лісів, охорони і раціонального використання водних ресурсів, природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, тваринного світу та рибних запасів, охорони і раціонального використання земельних ресурсів, радіаційної безпеки та контролю за поводженням з відходами, пропаганди охорони природи та екологічного виховання населення, юнацька секція.
Влітку на Чернігівщині діяв міжнародний табір "Чиста земля 2001", в якому відпочивали 60 чоловік - представники України, Росії та Польщі. Основний організатором табору - центр гуманістичних технологій "Ахалар".
Центр соціально-активної молоді "Ожина" четвертий рік опікується лісом Ялівщина, організовуючи екологічні акції по очищенню лісу від сміття, посадці дерев і укріпленню схилів ярів. Внаслідок проведення акцій, прибрано 20 га лісу, вивезено сміття, очищена частина лісу від антропогенного забруднення. З метою попередження незаконного збору березового соку населенням міста, проводилась екологічна акція "Щоб берези не плакали " та екологічний рейд по лісопарку. У школах, прилеглих до лісу Ялівщина розповсюджено близько 1000 інформаційних листівок.
Для викладачів біології шкіл та вищих навчальних закладів з представниками шведського фонду "За чисту Швецію!" організовувався міжнародний семінар "ЕкоЛогіка!"
Екологічний клуб "Берізка" - це самодіяльне об(єднання, яке сприяє задоволенню різнобічних інтересів і потреб школярів у підвищенні своєї духовної культури, творчій самореалізації, здобуттю додаткових знань, формує уміння самостійно мислити і працює на базі Чернігівської обласної станції юних натуралістів.
Членами клубу є юннати Чернігівської обласної станції юних натуралістів - учні загальноосвітніх шкіл міста Чернігова та Чернігівського району, ліцею № 15, Чернігівської загальноосвітньої школи-інтернату ім. Коцюбинського та педагогічного ліцею для обдарованої молоді при ЧДПУ.
Клуб "Берізка" об(єднує такі секції: юних екологів, юних созологів, юних друзів природи, юних фітотерапевтів та екологічна агітбригада "Десняночка", в яких працює 210 учнів.
Під час занять в секціях клубу учні поглиблюють свої знання з екології, знайомлячись з темами: "Екологічні проблеми та суспільство", "Теореми сучасної екології", "Екологічний підхід до системи потреб людини" та ін.
Члени клубу - учасники Всеукраїнських конкурсів: "До чистих джерел", "Парки - легені міст і сіл", прем(єри "Екологічні стежки України", акції "День Землі", "Дерево життя", екологічних місячників "Садимо дерева - відроджуємо землю", Європейських днів спостереження за птахами, кампанії "Птах року", а також регіональних природоохоронних операцій.
Студентський еколого-туристичний клуб "Еколог" Чернігівського держпедуніверситету в своїй діяльності передбачає інтеграцію різних природоохоронних і екологічних напрямків роботи (наукові дослідження і проекти, екопросвіта, екологічний зелений туризм, екологічні акції) і входить до Мережі студенських екологічних організацій України.
Члени клубу включалися до різних природоохоронних акцій університетського, місцевого і загальнодержавного рівнів ("Тиждень кафедри біології," "Первоцвіти Чернігівщини", "Дерево мого життя," "День Землі," "День лісу" та інші), приймали участь в екологічних походах і експедиціях по області і Україні, відвідували екологічну стежку в заказнику місцевого значення "Ялівщина".
Студенти клубу були учасниками Всеукраїнської конференції молодих вчених ботаніків України, виступи надруковані в "Матеріалах конференції".
Спільно з обласним товариством охорони природи видані буклети: "Не губіть сон-траву!", "Первоцвіти Чернігівщини" та брошуру - "Стежками Сокиринського парку".
В грудні проведено загальноуніверситетське свято "Зимовий букет - замість ялинки".
Асоціацією "Зелений світ" завершено I етап проектів "Інфоцентр "Права на інформацію та рівні права жертвам Чорнобиля" і "Мезинському національному парку - бути!", розпочато проект "Громадський контроль за виконанням екологічної складової в діяльності представників влад різних рівнів".
Представники області в 5 номінаціях стали переможцями Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" і нагороджені почесними грамотами та дипломами II і III ступенів.
З метою максимального інформування громадськості про стан довкілля в області, для широкого загалу громадськості та людей не байдужих до охорони природи проведено день відкритих дверей в Держуправлінні. Були присутні представники державних і громадських організацій екологічного спрямування та засобів масової інформації, студенти педуніверситету, - всього 50 чоловік.
Також в Держуправлінні відбулась зустріч із студентами екологічного факультету Ніжинського інституту економіки і нових технологій.
Працівники Держуправління брали участь в єдиному дні інформування населення області, організованого обласною державною адміністрацією під гаслом: "В ХХІ століття з новим екологічним мисленням".
В засобах масової інформації проводилась роз(яснювальна робота на екологічну тематику. За 2001 рік надруковано 232 матеріали в пресі, проведено 149 виступів по радіо і телебаченню.