10. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
 

"Тільки виразне розуміння суті процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі, чітке усвідомлення впливу на нього дозволяє приймати необхідні, вірні рішення..."
Академік М.М.Моісеєв

Наукові розробки та дослідження в галузі екології, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів в Чернігівській області здійснюють ряд наукових установ і вищих учбових закладів.
В Ніжинському державному педагогічному університеті ім. Миколи Гоголя проводяться наукові дослідження з природоохоронної тематики та проблем екології. Зокрема:
– на природно-географічному факультеті розробляється комплексна наукова тема "Природа Чернігівщини та її охорона";
– співробітниками кафедри зоології досліджується тема "Історико-фауністичний та еколого - морфологічний аналіз тваринного світу північно-східної України";
– на кафедрі ботаніки - "Еколого - фітоценотичний моніторинг ландшафтних комплексів Чернігівської області";
– на кафедрі географії - "Регіональні особливості природи та господарського розвитку Чернігівської області".
Результати досліджень публікуються в "Наукових записках" університету та інших виданнях, доповідаються на наукових конференціях, а також реалізуються у формі рекомендацій щодо здійснення конкретних заходів природоохоронного спрямування.
На кафедрі географії розроблена серія карт, які відображають екологічну ситуацію в регіоні, зокрема: "Антропогенне навантаження на ландшафтні комплекси Чернігівщини", "Забрудненість території Чернігівщини", "Ландшафтно-екологічна оцінка території Чернігівської області" та ін. Викладачами університету підготовлені й видані навчальні посібники: "Охорона природи", "Птахи України", "Польовий визначник птахів", "Природоохоронна робота в школі". В університеті діють регіональні відділення всеукраїнських наукових товариств - орнітологічного, охорони птахів, ентомологічного.
Серед напрямків науково - дослідницької роботи екологічного спрямування в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка, яка проводиться, в основному, на хіміко - біологічному факультеті, слід виділити:
- дослідження процесів біокорозії сталі в ґрунті;
- созологічне вивчення флористичного та ценотичного розмаїття Чернігівщини;
- дослідження ентомофауни та нематодофауни Чернігівщини;
- вивчення стану популяцій хребетних Чернігова;
- дослідження екологічного стану малих річок;
- нетрадиційні підходи в екологічній та загальній біологічній освіті та вихованні молоді.
За результатами проведених робіт вийшло 39 публікацій, захищена дисертація "Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа", підготовлено до захисту дисертацію "теоретичні та методичні основи використання нетрадиційних форм екологічного навчання учнів".
Дослідження наукових підрозділів Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН спрямовані на розробку біологічних препаратів, які забезпечують підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища, сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, виступають як замінники мінеральним добривам та хімічним засобам боротьби зі збудниками інфекційних хвороб та шкідників рослин, допомагають своєчасно виявити інфекційні хвороби рослин і тварин та провести заходи для обмеження розповсюдженості і боротьби з ними.
Основні наукові досягнення за 2001 рік:
– отримання штаму бульбочкових бактерій гороху, який за ефективністю переважає стандартний штам 245а на 10-15%. При інокуляції насіння цим штамом відмічено приріст зеленої маси гороху на 9,8% - 28,1 % порівняно з штамом еталоном 245а;
– розробка технології виробництва гельної форми біопрепаратів для поліпшення фосфорного живлення рослин, яка дозволяє збільшити термін зберігання біопрепаратів в активному стані з 2 до 4-5 місяців;
– перевірка ефективності препарату хетоміка для захисту рослин від грибних хвороб у виробничих умовах. Дані виробничих дослідів показали, що передпосівна обробка насіння озимої пшениці, ячменю, хетоміком знижує розвиток грибних захворювань в 2-3 рази, забезпечує приріст врожаю - 4-7 рази;
– створення нових вітчизняних діагностикумів ІФА. Розроблено основи нового способу постановки ІФА, що дозволяє проведенню аналізу в польових умовах.
Діяльність Науково - виробничого об(єднання "Чернігівеліткартопля" в 2001 р. була спрямована на створення сортів картоплі різних груп стиглості та господарського призначення з високою урожайністю, стійкістю проти хвороб, високими якісними показниками, придатністю для механізованого вирощування; розробку нових та удосконалення існуючих процесів удобрення та захисту від бур(янів і ґрунтових шкідників картоплі. До розробок, які організація вважає за доцільне реалізувати, пропонується безгербіцидна технологія вирощування картоплі.
Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур, кукурудзи, льону-довгунця, картоплі; моделі системи землеробства для господарств Полісся запропоновані до реалізації Чернігівським інститутом АПВ УААН з дослідним господарством.
Тематична спрямованість наукових досліджень і розробок Придеснянської дослідної станції в м. Н.- Сіверський:
– удосконалення системи рубок, пов(язаних з веденням лісового господарства в рівнинних лісах України;
– моніторинг стану, продуктивності та різноманіття лісів України в умовах антропогенної трансформації довкілля;
– вивчення сучасного стану лісомеліоративних насаджень і розробка системи заходів щодо їх ефективності.
 

 

"Науку часто плутають із знаннями. Це глибоке непорозуміння. Наука - це не тільки знання, але й усвідомлення, тобто вміння користуватися знаннями"
В.О. Ключевський