FLAG.GIF (374 bytes)

WELCOME to STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Table 3.23. Capacity of water treatment plants for 1997-1998 (1,000,000 m3)

 

Administrative territorial unit

1997

1998

 

Capacity of water treatment plants before discharge(+,-)

Capacity of water treatment plants  

Sewage

Capacity of water treatment plants

 

Sewage

Total including before discharge Total including before discharge

Total

8272

7839

5261

8284

7881

5863

+42

Vinnytsa

94.32

93.95

68.38

87.09

86.35

85.48

- 7.6

Volyn

85.3

79.73

43.84

84.13

78.67

42.39

-1.6

Lugansk

715.3

702.2

438.99

689.1

675.5

474.9

-26.7

Dniepropetrovsk

1087

1030

689.91

1087

1016

872.1

-14

Donetsk

1532

1507

1161.5

1659

1630

1337

+123

Zhytomyr

124.5

106

67.07

116.6

103.7

57.7

-2.3

Zakarpattya

52.94

52.86

50.09

53.25

53.16

49.97

+0.3

Zaporizhzhia

393.6

388.5

259.87

393.8

388.6

349.2

+0.1

Iv.Frankivsk

135.0

128.4

100.59

134.3

127.9

104.4

-0.5

Kyiv oblast

189.9

146.4

74.63

178.7

144.3

79.19

-2.1

city of Kyiv

660.3

660.3

459.9

660.3

660.3

512.0

0

Kirovograd

221.3

155.3

92.82

204.6

152.9

84.4

-2.4

AR Crimea*

467.1

415.9

201.45

462.5

412.74

207.56

-3.16

Sevastopol

63.99

63.36

38.64

65

64.64

40.66

+1.28

Lviv

387.1

382.5

304.55

378.1

374.1

307.3

-8.4

Mykolaiv

119.6

107.6

73.38

114.2

107.5

99.32

-0.1

Odesa

309.4

287.2

260.5

296.8

285.1

300.5

-2.1

Poltava

150.8

125.1

98.27

148.6

125.4

90.16

+0.3

Rivne

141.2

135.8

92.91

130.8

123.5

90.99

-12.3

Sumy

135.7

125.4

66.3

135.2

124.7

64.95

-0.7

Ternopil

66.1

66.03

41.64

64.35

64.28

40.61

-1.75

Kharkiv

642.1

612.0

313.82

638.6

612.1

334.9

+0.1

Kherson

149.5

136.9

51.46

145.6

133.2

55.01

-3.7

Khmelnytskyi

113.4

112.8

56.53

120.9

120.2

55.25

+7.4

Cherkasy

165.4

154.2

92.57

165.2

148.3

92.93

-5.9

Chernigiv

65.74

61.63

47.83

68.63

65.28

45.77

+3.65

Chernivtsi

65.57

65.13

22.05

66.84

66.4

29.78

+1.27

* - the city of Sevastopol being taken into account