FLAG.GIF (374 bytes)

WELCOME to STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Table 3.18. Dynamics of water losses during transportation in regions of Ukraine in 1992-1998 (million m3).

Administrative-

territorial unit

Years

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

total

2287.8

2296.5

2302

1946

2179

1934

2121

Including:

             

Vinnytsa

11.64

11.82

11.29

10.18

9.76

9.8

11.23

Volyn

5.21

6.22

5.19

5.56

5.56

6.03

6.06

Lugansk

61.36

84.62

96.57

94.12

85.98

113.4

122.1

Dniepropetrovsk

96.87

95.02

97.85

102.7

115.4

143.3

138.1

Donetsk

109.64

114.51

120.3

120

142.3

197.7

258.5

Zhytomyr

3.64

4.27

5.77

3.49

7.1

9.7

10.85

Zakarpattya

5.04

4.12

3.7

3.34

2.84

3.34

5.3

Zaporizhzhia

90.26

84.13

71.3

75.03

90.37

62.97

71.81

Ivano-Frankivsk

13.81

15.95

19.09

15.89

16.67

13.06

13.34

Kyiv*

102.69

75.01

96.82

119.59

119.75

107.56

190.63

Kirovograd

14.09

18.68

15.86

20.41

21.39

18.64

17.23

AR Crimea**

831.95

915

719.89

544.7

554.6

489.86

538.6

Lviv

22.18

28.82

42.52

43.1

41.27

57.8

68.76

Mykolaiv

170.17

125.56

142.3

110.4

140.7

84.74

93.59

Odesa

192.95

164.44

236

177.2

212.8

175.2

177.8

Poltava

8.72

12.78

12.81

12.89

16

16.69

16.4

Rivne

5.09

3.2

0.00

0.003

0.037

0.05

4.61

Sumy

4.65

3.51

3.86

6.21

5.27

6.9

7.42

Ternopil

5.38

5.63

5.49

4.49

5.18

5.66

4.85

Kharkiv

69.19

72.16

80.4

77.4

81.08

74.3

73.98

Kherson

442.74

425.18

485.9

376.2

462.8

312.6

341.6

Khmelnytskyi

5.99

7.76

9.1

10.06

11.09

11.66

11.66

Cherkasy

9.49

9.51

8.76

7.23

8.53

4.6

11.7

Chernigiv

3.02

3.49

3.31

4.2

6.4

6.12

8.3

Chernivtsi

10.71

15.16

17.71

15.4

15.85

14.07

9.77

the city of Kyiv

91.63

65.54

87.13

113

107.3

99.11

92.59

the city of

Sevastopol

9.7

10.07

10.29

14.1

23.55

11.66

21.1

* - the city of Kyiv being taken into account.

** - the city of Sevastopol being taken into account