13. ВИСНОВКИ
 

 

Зусилля Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області в 2001 році були направлені на виконання функцій регулювання, координації, державного контролю та управління у сфері екології, покращання екологічної ситуації в регіоні. Всі ці дії проводились для забезпечення визнаних Україною принципів сталого розвитку. Такий підхід дав змогу не допустити погіршення стану природних об'єктів, сприяв зменшенню негативного тиску на них.
Протягом 2001 року спостерігалася тенденція до зменшення скиду забруднюючих речовин у водойми області та викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Це, в основному, пов'язано з простоями промислових підприємств, роботою їх не на повну потужність. При відновленні промислового потенціалу викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та скиди в водойми можуть збільшитися через використання застарілого обладнання та недосконалість технологічних процесів. Без будівництва і реконструкції очисних споруд неможливо прогнозувати покращання екологічного стану річок області. Перш за все це стосується малих річок, які в даний час зазнають значного антропогенного навантаження, що посилюється природними факторами.
Згідно Програми "Екологія - 2010" в 2002 році планується будівництво і реконструкція очисних споруд та каналізаційних колекторів на 39 об'єктах. Це позитивно вплине на гідрохімічний стан річок - приток Дніпра і Десни та підземні води, дозволить поліпшити загальний екологічний стан в районах і містах області та не допустити скид неочищених стічних вод у водні об'єкти.
Будівництво звалищних полігонів та утилізація відходів, що планується провести на 15 об'єктах, дасть змогу зменшити негативний вплив на довкілля та загрозу забруднення підземних водних горизонтів.
Але ситуація в області у сфері поводження з відходами залишається складною. У 2001 році зберігалася негативна тенденція накопичення як токсичних промислових відходів, так і побутових через низький рівень їх використання в промисловому і побутовому секторах господарства.
Умови зберігання та видалення відходів здебільшого не відповідають екологічним та санітарно - гігієнічним вимогам, що негативно позначається на стані довкілля. Існуючі полігони переповнені, їх потужності вичерпані.
Вкрай загострилася проблема належного зберігання пестицидів та агрохімікатів, особливо заборонених, непридатних та невідомих сумішей, накопичення яких розпочалось наприкінці 60-х років. Проблема набула загрозливого характеру з втратою відповідальних за подальшу долю хімікатів під час переходу колгоспного майна іншим власникам. Уперше в 2002 році передбачається розробка та затвердження регіональної програми поводження з відходами, спрямованої на запобігання накопичення відходів та обмеження їх шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища. Основними пріоритетами програми у сфері поводження з відходами є скорочення обсягів накопичення відходів, обмеження утворення, переробка та екологічно безпечне видалення відходів.
В 2001 році проведена робота по розвитку та удосконаленню мережі природно-заповідного фонду області. Рішеннями Чернігівської обласної ради від 30.10.2001 р. та 27.12.2001 р. внесенні зміни та доповнення до мережі природно-заповідного фонду області, згідно яких в Бобровицькому районі з метою збереження цінних лісових насаджень створено 4 нові ботанічні заказники місцевого значення загальною площею 2148 га, в Бахмацькому районі, для збереження в природному стані болотних масивів "Гайворонське" та "Острів" - 2 гідрологічні заказники місцевого значення загальною площею 287,5 га, переведено в статус заповідного урочища та збільшено площу загальнозоологічного заказника місцевого значення "Гніздищанська дача" ( Городнянський район ) з 412 до 2208,9 га , та загальнозоологічного заказника місцевого значення "Чамарове" (Менський район ) з 80 до 572,6 га. Це дало змогу збільшити відсоток заповідності області в 2001 році на 0,15%.
На підставі підготовлених матеріалів в 2002 році очікується створення в Ічнянському районі Ічнянського національного природного парку площею 76,8 тис.га, зі створенням якого відсоток заповідності території області становитиме близько 6,5 %.
Враховуючи сучасну екологічну та соціально-економічну ситуацію в регіоні, пріоритетними напрямками діяльності, спрямованими на поліпшення стану навколишнього природного середовища в області, зниження антропогенного навантаження на довкілля, покращання охорони та раціональне використання природних ресурсів є:
– реалізація заходів обласної програми "Екологія - 2010";
– створення Ічнянського та Мезинського національних парків;
– підвищення ефективності екологічного контролю;
– розробка обласної програми поводження з відходами;
– залучення природокористувачів до покращання екологічного стану області;
– екологічна освіта та виховання;
– співпраці з громадськими екологічними організаціями та рухами, засобами масової інформації, населенням.