Додатки до національної програми

Додаток Таблиця
1
1 Зведені показники орієнтовної вартості заходів екологічного оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води на період до 2010 року
2 Обсяги робіт і фінансування основних завдань та заходів Програми
2

Заходи екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

1 Будівництво (реконструкція) систем водопостачання і каналізації в містах та селищах міського типу на період до 2000 року
2 Обсяги фінансування будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд
3 Середньорічні обсяги агротехнічних протиерозійних заходів
4 Площа порушених земель, яка підлягає рекультивації
5 Площа еродованої і техногенно -забрудненої ріллі, яка підлягає консервації
6 Обсяги створення водоохоронних лісових насаджень
7 Обсяги робіт і фінансування заходів запобігання забрудненню водних об'єктів стічними водами тваринницьких комплексів в 1997-2010 роках
8 Обсяги робіт і фінансування заходів щодо упорядкування існуючого водовідведення на урбанізованих територіях в 1997-2010 роках
9 Обсяги робіт і фінансування щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок
10

Обсяги робіт і фінансування заходів берегоукріплення річок та водних об’єктів

11 Обсяги робіт і фінансування водоохоронних та грунтозахисних заходів
12 Обсяги робіт і фінансування будівництва споруд для запобігання шкідливій дії вод
13 Створення захисних лісонасаджень на ерозійно небезпечних землях
14 Розвиток об’єктів природно-заповідного фонду
15 Обсяги фінансування інженерних водоохоронних заходів у зоні Чорнобильської АЕС
3

Перелік невідкладних природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра

 

 

Додаток 1

Таблиця 1

Зведені показники орієнтовної вартості заходів екологічного оздоровлення Дніпра та
поліпшення якості питної води на період до 2010 року

( у млн. грн. за цінами 1996 року)

   

У тому числі

   

на 1997-2000 роки

на 2001-2010 роки

Органи виконавчої влади Всього на 1997-2010 роки  

У тому числі за рахунок

За роками

 
    Всього

державного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел фінансування

1997

1998

1999

2000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього 4190,6

2154,52

432,93 1164,68

556,91

527,78 571,16 524,73 530,85 2036,08
у тому числі                    
І. Обласні державні адміністрації - всього 1396,69 1184,18   1029,02

155,16

295,35 295,36 296,7 296,77 212,51
з них                    
будівництво і реконструкція споруд та мереж водопостачання і каналізування 1178,74 1178,74   1025,5

153,24

294 294 295,34 295,4 -
заходи щодо упорядкування водовідведення на урбанізованих територіях 201,63 - - -

-

- - - - 201,63
заходи запобігання забрудненню водних об”єктів стічними водами тваринницьких комплексів 16,32 5,44 - 3,52 1,92 1,35 1,36 1,36 1,37 10,88
ІІ. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади - всього 2678,12 937,64 410,83 135,66 391,15 232,43 264,9 217,13 223,18 1740,48
з них                    
Мінпром 745,4 336,12 86,02 - 250,1 84 84 84,06 84,06 409,28
Держнафтогазпром 105,67 105,67 - - 105,67 52,83 52,84 - - -
Мінвуглепром 9,3 9,3 - - 9,3 4,65 4,65 - - -
Мінмашпром 7,83 7,73 4,65 - 3,08 6,03 1,33 0,35 0,02 0,1
Інші центральні органи виконавчої влади (Міненерго, Мінсільгосппрод, Держхарчопром) 28 28 5 - 23 9,46 6,18 6,18 6,18 -
Держводгосп 690,75 183,56 183,56 - - 25,15 49,27 54,16 54,98 507,19
Держкомзем 876,62 187,19 56,16 131,03 - 36,61 45,42 50,13 55,03 689,43
Мінлісгосп 77,8 23,15 18,52 4,63 - 3,87 5,54 6,58 7,16 54,65
Мінекобезпеки 41,01 28,82 28,82 - - 2,82 8,66 8,66 8,68 12,19
Держкомгеології 27,1 10,8 10,8 - - 2,7 2,7 2,7 2,7 16,3
Мінрибгосп 68,64 17,3 17,3 - - 4,31 4,31 4,31 4,37 51,34

Науково-технічне забезпечення виконання Програми

Усього 80,5 19,5 15,5 - 4 - 6,5 6,5 6,5 61
з них                    
Мінекобезпеки 33,5 7,5 5,96 - 1,54 - 2,5 2,5 2,5 26
Держжитлокомунгосп 22,75 6,75 5,37 - 1,38 - 2,25 2,25 2,25 16
Національна академія наук 9,25 2,25 2,25 - - - 0,75 0,75 0,75 7
Міністерство охорони здоров'я 5,5 1,5 1,5 - - - 0,5 0,5 0,5 4
Інші центральні органи виконавчої влади (Держкомгідромет, Держкоммістобудування, Держкомзем, Мінсільгосппрод тощо) 9,5 1,5 1,5 - - - 0,5 0,5 0,5 8
Резервні кошти Програми (невраховані окремі заходи та об’єкти) 35,29 13,2 6,6 - 6,6 - 4,4 4,4 4,4 22,09

Таблиця 2

Обсяги робіт і фінансування основних завдань та заходів Програми

Код Назва напрямів, основних завдань та заходів Провідні організації з напрямів, відповідальні виконавці окремих заходів та основних завдань Обсяги робіт, що підлягають виконанню Обсяги фінансування за етапами виконання та взаємозв”язок з іншими програмами (у млн. грн. за цінами 1996 року)
     

Одиниця виміру

Всього на 1997-2010 роки

Всього на 1997-2010 роки

1997- 2000 роки

2001-2010 роки

  Усього для басейну Дніпра      

4190,6

2154,52 2036,08
1. Якість та охорона поверхневих і підземних вод            
1.1 Упорядкування існуючого водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства            
1.1.1 Будівництво (реконструкція) очисних споруд (каналізаційних мереж, насосних станцій тощо) у містах, селищах міського типу та сільських населених пунктах, військових містечках та гарнізонах, інфекційних лікарнях(відділеннях) - усього обласні та Київська міська державні адміністрації

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій

Мінпром

Мінвуглепром

тис. куб. м на добу

км

950,1

787,9

760,7

760,7 -
  з них            
  у містах та селищах міського типу   тис. куб. м на добу км

933,6

375

449,73

449,73 -
  у сільських населених пунктах   км

400

56

56 -
  у військових містечках та гарнізонах  

тис.куб. м на добу

км

16,5

11,9

182,55

182,55 -
  у інфекційних лікарнях (відділеннях)   км 1 72,42 72,42  
1.2 Упорядкування існуючого водовідведення на господарських об’єктах            
1.2.1 Будівництво (реконструкція) очисних споруд промислових підприємств Мінпром
Мінмашпром
Мінвуглепром
Міненерго
Мінсільгосппрод
Держхарчопром
Держнафтогазпром
тис. куб. м на добу 676,8 317,34 202,93 114,41
1.2.2 Запобігання забрудненню водних об’єктів інфільтраційними водами накопичувачів промислових відходів (особливо токсичних) та міських звалищ, нафтопродуктами, отрутохімікатами тощо Мінпром     337,69 189,49 148,2
    інші органи виконавчої влади   за рахунок резервних коштів Програми
1.3 Упорядкування існуючого водовідведення з сільськогосподарських угідь            
1.3.1 Агротехнічні та водоохоронні заходи на сільгоспугіддях            
  будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд

 

Держкомзем     876,62 187,19 689,43
  агротехнічні протиерозійні заходи (щілювання ріллі, безполицевий обробіток грунту) виконуються власними силами господарств та окремих землекористувачів тис.га 5148,62      
  рекультивація порушених земель   га 20180      
  консервація еродованої і техногенно-забрудненої ріллі (залуження, залісення)

-”-

га 1396230      
  створення водоохоронних лісових насаджень

-”-

га 32780      
1.3.2 Запобігання забрудненню водних об’єктів стічними водами тваринницьких комплексів обласні державні адміністрації     16,32 5,44 10,88
  будівництво гноєнакопичувальних ємностей

-”-

тис. куб. м на добу 60,925 7,58    
  перехід на підстилкове утримання тварин

-”-

-”- 36,367 8,74    
1.4 Упорядкування існуючого водовідведення на урбанізованих територіях обласні та Київська міська державні адміністрації     201,63   201,63
1.4.1 Перебудова системи водовідведення   км 1027 175,05   175,05
1.4.2 Обладнання мережі дощової каналізації спорудами уловлювання засмічуючих речовин у зливових водах

-”-

тис. куб. м 3650 26,58   26,58
1.5 Забезпечення екологічно безпечного функціонування водосховищ Дніпровського каскаду            
1.5.1 Берегоукріплення, заходи боротьби з підтопленням прилеглих територій, будівництво захисних дамб тощо     забезпечується виконанням заходів за іншими напрямами
1.5.2 Заходи зменшення антропогенної евтрофікації водосховищ    

— “ —

1.5.3 Створення водоохоронних і на окремих ділянках акваторії та берегової зони заповідних зон    

— “ —

1.5.4 Природоохоронні заходи на мілководді водосховищ            
  заходи збільшення рибних запасів водосховищ Мінрибгосп     68,64 17,3 51,34
1.6 Запобігання забрудненню підземних вод            
1.6.1 Заходи охорони підземних вод і ліквідації джерел їх забруднення     забезпечується виконанням заходів за іншими напрямами
1.6.2 Забезпечення заходів охорони підземних вод (організація моніторингу та досліджень) Держкомгеології     27,1 10,8 16,3
2. Екологічно безпечне використання водних ресурсів            
2.2 Упорядкування і підвищення технічного і технологічного рівня спеціального водокористування            
2.2.1 Забезпечення обліку використання вод     відповідно до Програми поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1995-2000 роки
2.3 Впровадження мало- і безводних технологій, повторного використання стічних вод, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання            
2.3.1 Будівництво та реконструкція споруд оборотного виробничого водопостачання об’єктів господарювання Мінпром
Мінмашпром
Мінвуглепром
Міненерго
Мінсільгосппрод
Держхарчопром
Держнафтогазпром
тис. куб. м на добу 981,5 241,17 94,40 146,77
3. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та заходи боротьби із шкідливою дією вод            
3.1 Створення та упорядкування водоохоронних зон та прибережних смуг Держводгосп          
3.1.1 Забезпечення виконання робіт, пов’язаних із створенням та упорядкуванням водоохоронних зон і прибережних смуг            
3.2 Роботи на річках та водних об’єктах            
3.2.1 Регулювання русел, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Держводгосп км 1280 182,06 43,86 138,2
3.2.2 Берегоукріплення —”— км 123 163,14 49,79 113,35
3.3 Здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів            
3.3.1 Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд у комплексі з водоохоронними та грунтозахисними заходами —”— га 2473167 12,5 4,24 8,26
3.3.2 Створення захисних лісонасаджень на ерозійно небезпечних землях, у тому числі в водоохоронних зонах Мінлісгосп га 77800 77,8 23,15 54,65
3.4 Запобігання шкідливій дії вод            
3.4.1 Будівництво гідротехнічних споруд   шт. 154 231,16 59,7 171,46
3.4.2 Будівництво захисних протипаводкових дамб   км 189 101,89 25,97 75,92
3.5 Роботи, пов’язані з удосконаленням мережі природно-заповідного фонду басейну            
3.5.1 Розширення, облаштування та утримання мережі природно-заповідного фонду в басейні Дніпра Мінекобезпеки га 771393 41,01 28,82 12,19
4. Впровадження басейнового принципу управління водокористуванням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів     за рахунок резервних коштів Програми
5. Поліпшення якості питної води            
5.1 Будівництво (реконструкція) систем водозабезпечення в містах, селищах міського типу, військових містечках та гарнізонах, сільській місцевості, усього   тис. куб. м на добу

км

1298,4

2603,2

418,04 418,04 -
  з них            
  у містах та селищах міського типу   тис. куб. м на добу

км

1264,1

537,6

200,33 200,33 -
  у сільській місцевості   км 2000 200 200 -
  у військових містечках та гарнізонах   тис. куб. м на добу

км

34,3

65,6

17,71 17,71 -
6. Зменшення впливу радіоактивного забруднення            
6.1

 

6.1.1

Заходи щодо попередження забруднення водних об'єктів радіоактивними речовинами


Інженерні водоохоронні заходи в зоні ЧАЕС русловирівнювальні і берегозакріплювальні роботи на Прип'яті

недопущення радіоактивних речовин у грунтові та підземні води із свердловин та колодязів, які не експлуатуються

одамбування правобережної заплави Прип'яті

здійснення комплексу заходів на польдерній лівобережній системі "Прип'ятська" в зоні відчуження ЧАЕС

    відповідно до Схеми водоохоронних заходів від радіаційного забруднення поверхневих та підземних вод в зоні відчуження ЧАЕС

забезпечується виконанням заходів відповідно до проекту Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи

  Науково-технічне забезпечення та резервні кошти Програми       115,79 32,7 83,09

 

Додаток 2

Заходи

екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

Таблиця 1

Будівництво (реконструкція) систем водопостачання і каналізації в містах та селищах міського типу на період до 2000 року

 

 

 

       Потужності     

Обсяги фінансування (у млн. грн. за цінами 1996 року)

Області

тис. куб. м на добу

км

 
Вінницька, всього  

-

0,27

у тому числі      
каналізація

1

-

0,27

Волинська, всього    

2,36

у тому числі      
водопостачання

24,1

16,9

1,26

каналізація

0,7

12

1,1

Дніпропетровська, всього    

138,95

у тому числі      
водопостачання

-

22,4

14

каналізація

310

49

124,95

Донецька, всього    

28,72

у тому числі      
водопостачання

300

51,8

10,22

каналізація

75

27

28,5

Житомирська, всього    

4,6

у тому числі      
водопостачання

-

-

-

каналізація

13,9

34

4,6

Запорізька, всього    

130

у тому числі      
водопостачання

400

254,1

74,4

каналізація

64,8

39

55,6

Київська, всього    

23,6

у тому числі      
водопостачання

-

-

-

каналізація

24,5

65,8

23,6

Кіровоградська, всього    

10,2

у тому числі      
водопостачання

7

5,5

5,23

каналізація

90

-

4,97

Луганська, всього    

15,2

у тому числі      
водопостачання

-

18,5

15,2

Миколаївська, всього    

48,135

у тому числі      
водопостачання

240

48

14,225

каналізація

-

-

33,91

Полтавська, всього    

13,61

у тому числі      
водопостачання

-

-

-

каналізація

66,6

21

13,61

Рівненська, всього    

10,902

у тому числі      
водопостачання

2,2

16

2

каналізація

14,2

34

8,902

Сумська, всього    

7,3

у тому числі      
водопостачання

10

-

1,9

каналізація

7

-

5,4

Тернопільська, всього    

8

у тому числі      
водопостачання

2,5

-

1

каналізація

4,5

-

7

Харківська, всього    

18,704

у тому числі      
водопостачання

-

34

9,5

каналізація

100

-

9,204

Херсонська, всього    

37,437

у тому числі      
водопостачання

100

17

19,82

каналізація

35,5

18,8

17,617

Хмельницька, всього    

16,96

у тому числі      
водопостачання

38,3

36,3

10,78

каналізація

2,7

-

6,18

Черкаська, всього    

74,277

у тому числі      
водопостачання

93

-

12,627

каналізація

62,2

29,9

61,65

Чернігівська, всього    

23,744

у тому числі      
водопостачання

47

17,1

1,344

каналізація

25

-

22,4

м Київ, всього    

37

у тому числі      
водопостачання

-

-

12

каналізація

-

19,5

25

Всього у басейні Дніпра    

650,065

у тому числі      
водопостачання

1264,1

537,6

200,332

каналізація

933,6

375

449,733

 

 

Таблиця 2

 

 

Обсяги фінансування будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд

(у млн. грн. за цінами 1996 року)

 

 

 

Роки

Області

1997-2000 2001-2010 Всього

1997-2010

Вінницька 1,57 5,7 7,27
Волинська 7,59 27,2 34,79
Дніпропетровська 21,72 96,8 118,52
Донецька 7,64 27,39 35,03
Житомирська 17,21 61,6 78,81
Запорізька 8,61 30,8 39,41
Київська 17,87 64,02 81,89
Кіровоградська 3,39 12,1 15,49
Львівська 2,7 9,68 12,38
Миколаївська 1,47 5,28 6,75
Полтавська 19,66 70,4 90,06
Рівненська 8,59 30,8 39,39
Сумська 24,56 88 112,56
Тернопільська 9,45 33,86 43,31
Харківська 6,02 21,56 27,58
Херсонська 13,52 48,4 61,92
Хмельницька 3,44 12,28 15,72
Черкаська 10,33 36,96 47,29
Чернігівська 1,85 6,6 8,45
       
Усього 187,19 689,43 876,62

 

 

Таблиця 3

Середньорічні обсяги агротехнічних протиерозійних заходів

(тисяч гектарів)

 

 

Безполицевий обробіток грунту

Щілювання ріллі

Області

роки

роки

 

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

Вінницька

9,7

35

9,29

62,09

Волинська

97,66

181,22

28,76

54,01

Дніпропетровська

831,7

1119,95

93,15

128,05

Донецька

37,97

105,83

37,89

111,56

Житомирська

38,15

435,5

53,7

96,95

Запорізька

505,42

606,73

72,85

56,28

Київська

149,31

202,64

86,62

112,72

Кіровоградська

53,38

80

45,48

58,3

Львівська

0,99

1,84

4,91

11,88

Миколаївська

34,57

57,03

57,61

72,55

Полтавська

340,28

327,6

93,05

104,45

Рівненська

207,93

291,85

73,83

110,15

Сумська

66,65

85,75

485,33

690,1

Тернопільська

127,87

55,5

81,07

66,12

Харківська

132,34

181,07

176,3

277,69

Херсонська

623,5

1317,8

86,45

216,65

Хмельницька

53,55

101,42

35,51

121,74

Черкаська

146,56

208,92

110,05

130,8

Чернігівська

137,13

274,6

100,75

232,45

         
Усього

3594,66

5770,25

1732,6

2714,54

Таблиця 4

Площа порушених земель, яка підлягає рекультивації

(тисяч гектарів)

 

 

Області

Роки

 

1997-2000

2001-2010

Вінницька

0,04

0,18

Волинська

2,28

4,09

Дніпропетровська

4,9

15

Донецька

0,7

1,8

Житомирська

2,7

7,5

Запорізька

0,56

0,98

Київська

1,16

4,37

Кіровоградська

0,08

0,44

Львівська

0,08

0,26

Миколаївська

0,04

0,15

Полтавська

0,8

3,6

Рівненська

1,6

5,2

Сумська

1,2

3,2

Тернопільська

0,44

1,65

Харківська

0,16

0,52

Херсонська

1,2

3,2

Хмельницька

0,32

1,12

Черкаська

0,32

1,24

Чернігівська

1,9

5,2

     
Усього

20,48

59,7

 

Таблиця 5

Площа еродованої і техногенно -забрудненої ріллі, яка підлягає консервації

(тисяч гектарів)

 

 

Всього

У тому числі шляхом

Області

 

залуження

залісення

 

роки

роки

 

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

Вінницька

0,32

4,4

0,3

2,4

0,02

2

Волинська

15,7

55,6

15,6

35,3

0,1

20,3

Дніпропетровська

153,4

194

152,4

108,6

1

85,4

Донецька

1,95

8

1,5

6,2

0,45

1,8

Житомирська

6,2

29,6

3,2

-

3

29,6

Запорізька

66,8

111,2

65,4

108,5

1,4

2,7

Київська

10,94

65,5

9

36

1,94

29,5

Кіровоградська

5,31

2,1

4,4

-

0,91

2,1

Львівська

0,5

1,02

0,5

1

-

0,02

Миколаївська

1,64

2,1

1,6

2,1

0,04

-

Полтавська

169,5

93,2

168,5

-

1

93,2

Рівненська

50,9

72,9

48,5

24,2

2,4

48,7

Сумська

56,1

2,1

54,9

-

1,2

2,1

Тернопільська

10,6

29,4

10,6

25,4

-

4

Харківська

1,7

8,4

1,3

4

0,4

4,4

Херсонська

25,88

7

25,8

-

0,08

7

Хмельницька

16,24

9,2

16

8,2

0,24

1

Черкаська

6,63

21,4

6,4

12,8

0,23

8,6

Чернігівська

33,2

45,6

32,3

28,4

0,9

17,2

Усього

633,51

762,72

618,2

403,1

15,31

359,62

 

Таблиця 6

Обсяги створення водоохоронних лісових насаджень

(тисяч гектарів)

 

Області

Роки

 

1997-2000

2001-2010

Вінницька

0,07

0,07

Волинська

0,95

 
Дніпропетровська

4

11

Донецька  

0,3

Житомирська  

1

Запорізька

2,1

3,5

Київська

0,97

0,97

Кіровоградська

0,1

 
Львівська  

0,05

Миколаївська

0,25

0,65

Полтавська  

1

Рівненська  

1

Сумська

1

1

Харківська

0,2

0,8

Хмельницька

0,4

 
Черкаська  

0,4

Чернігівська  

1

     
Усього

10,04

22,74

 

 

 

Таблиця 7

Обсяги робіт і фінансування заходів запобігання забрудненню водних об'єктів стічними водами тваринницьких комплексів в 1997-2010 роках

 

 

 

Будівництво гноєнакопичувальних ємностей

Перехід на підстилкове утримання тварин

Області Об'єм ємностей, тис. куб. м на добу Орієнтовна вартість, у млн. грн. за цінами 1996 року Об'єм ємностей, тис. куб. м на добу Орієнтовна вартість, у млн. грн. за цінами 1996 року
Вінницька 1,075 0,13 0,627

0,13

Волинська 10,627 1,32 6,112

1,07

Дніпропетровська 7,238 0,9 4,371

1,33

Донецька 0,474 0,06 0,283

0,08

Житомирська 18,456 2,3 10,608

1,96

Запорізька 2,223 0,28 1,32

0,34

Київська 2,574 0,32 1,647

0,74

Кіровоградська 6,041 0,75 3,502

0,69

Львівська 0,13 0,02 0,082

0,03

Миколаївська 0,097 0,01 0,055

0,01

Полтавська 1,841 0,23 0,866

0,3

Рівненська 0,182 0,02 0,127

0,08

Сумська 3,874 0,48 2,351

0,75

Тернопільська 0,273 0,03 0,165

0,06

Харківська 1,42 0,18 0,877

0,32

Херсонська 1,088 0,14 1,386

0,28

Хмельницька 1,778 0,22 1,046

0,25

Черкаська 0,861 0,11 0,532

0,19

Чернігівська 0,673 0,08 0,41

0,13

Усього 60,925 7,58 36,367

8,74

 

Таблиця 8

Обсяги робіт і фінансування заходів щодо упорядкування існуючого водовідведення на урбанізованих територіях в 1997-2010 роках

  Обладнання мережі дощової каналізації спорудами уловлювання засмічуючих речовин в зливових водах

Перебудова системи водовідведення

Області Ємність споруд, тис. куб. м на добу Орієнтовна вартість робіт, у млн. грн. за цінами 1996 року

Протяжність мереж водовідведення, кілометрів

Орієнтовна вартість робіт, у млн. грн. за цінами 1996 року
Вінницька 15 0,1

-

-

Волинська 180 1,33

46

4,11

Дніпропетровська 685 5,1

192

48,19

Донецька 55 0,41

16

2,7

Житомирська 320 2,15

75

8,78

Запорізька 215 1,59

45

18,51

м. Київ 400 2,96

150

35,54

Київська 300 2,22

82

5,17

Кіровоградська 80 0,59

24

2,67

Миколаївська 5 0,03

-

-

Полтавська 270 2,11

82

10,53

Рівненська 160 1,18

50

4,47

Сумська 370 2,59

98

10,81

Тернопільська 20 0,02

-

-

Херсонська 115 0,85

33

7,72

Хмельницька 80 0,59

28

0,87

Черкаська 170 1,26

55

8,05

Чернігівська 210 1,5

51

6,93

Усього 3650 26,58

1027

175,05

 

Таблиця 9

Обсяги робіт і фінансування щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок

 

 

 

Області

Протяжність річок, на яких передбачено виконання робіт, кілометрів

Обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року

   

роки

    1997-2000 2001-2010 Всього

1997-2010

Вінницька 96 2,68 6,25

8,93

Волинська 320 2,06 8,85

10,91

Дніпропетровська 292 4,75 11,71

16,46

Донецька 14 1,33 3,96

5,29

Житомирська 58 5 8,8

13,8

Запорізька 30 2,09 5,28

7,37

Київська 95 1,26 7,73

8,99

Кіровоградська 10 0,39 5,28

5,67

Полтавська 55 1,53 10,04

11,57

Рівненська 22 2,68 8,98

11,66

Сумська 3 1,34 7,04

8,38

Тернопільська 9 4,45 4,93

9,38

Харківська 12 1,55 2,55

4,1

Херсонська 4 1,09 5,28

6,37

Хмельницька 20 0,8 10,13

10,93

Черкаська 122 3,77 7,81

11,58

Чернігівська 28 1,41 5,98

7,39

Дніпровське басейнове водогосподарське об’єднання 60 5,68 17,6

23,28

Усього 1250 43,86 138,2

182,06

 

Таблиця 10

Обсяги робіт і фінансування заходів берегоукріплення річок та водних об’єктів

 

 

 

Області

Протяжність річок та водних об’єктів, які підлягають берегоукріпленню, кілометрів  

Обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року

   

роки

    1997-2000 2001-2010 Всього

1997-2010

Волинська 21 6,04 16,63 22,67
Дніпропетровська 12 3,58 8,85 12,43
Житомирська 5 1,05 9,51 10,56
Київська 10 0,95 12,41 13,36
Кіровоградська 16 3,92 7,92 11,84
Полтавська 6 3,28 7,92 11,2
Херсонська 10 2,03 7,74 9,77
Черкаська 4 1 6,04 7,04
Чернігівська 14 5,46 14,43 19,89
Дніпровське басейнове водогосподарське об’єднання 25 22,48 21,9 44,38
         
Усього 123 49,79 113,35 163,14

 

 

Таблиця 11

Обсяги робіт і фінансування водоохоронних та грунтозахисних заходів

 

 

 

Області

Площа земель, на яких передбачено проведення робіт , гектарів

Обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року

   

роки

    1997-2000 2001-2010 Всього

1997-2010

Вінницька 24126 0,03 0,07 0,1
Волинська 183670 0,3 0,59 0,89
Дніпропетровська 445180 0,52 1,09 1,61
Донецька - 0,01 0,02 0,03
Житомирська 185110 0,29 0,59 0,88
Запорізька 113000 0,2 0,4 0,6
Київська 343790 0,49 0,99 1,48
Кіровоградська - 0,09 0,18 0,27
Полтавська 284065 0,32 0,64 0,96
Рівненська - 0,25 0,57 0,82
Сумська 198910 0,3 0,59 0,89
Тернопільська 92800 0,2 0,35 0,55
Харківська 113201 0,25 0,42 0,67
Херсонська 72915 0,08 0,16 0,24
Хмельницька 190050 0,37 0,53 0,9
Черкаська 132380 0,22 0,43 0,65
Чернігівська 93970 0,32 0,64 0,96
         
Усього 2473167 4,24 8,26 12,5

Таблиця 12

 

Обсяги робіт і фінансування будівництва споруд для запобігання шкідливій дії вод

 

 

Гідротехнічні споруди

Захисні протипаводкові дамби

Області

загальна кількість, штук

обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року

протяжність, кілометрів

обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року

   

роки

 

роки

   

1997-2000

2001-2010

Всього 1997-2010

 

1997-2000

2001-2010

Всього 1997-2010

Вінницька  

4,32

8,8

13,12

-

-

-

-

Волинська

14

3,79

15,84

19,63

75

14,31

37,1

51,41

Дніпропетровська

11

7,44

10,56

18

-

-

-

-

Житомирська

14

7,44

14,15

21,59

9

2,1

8,8

10,9

Запорізька

7

2,1

8,8

10,9

-

-

-

-

Київська

28

1,05

15,49

16,54

-

-

-

-

Полтавська

7

4,35

7,39

11,74

-

-

-

-

Рівненська

14

5,63

16,89

22,52

-

-

-

-

Сумська

6

6,48

15,84

22,32

-

-

-

-

Черкаська

14

3,6

16,08

19,68

-

-

-

-

Чернігівська

12

4,12

8,8

12,92

-

-

-

-

Дніпровське басейнове водогосподарське об’єднання

27

9,38

32,81

42,19

105

9,56

30,02

39,58

                 
Усього

154

59,7

171,45

231,15

189

25,97

75,92

101,89

 

Таблиця 13

Створення захисних лісонасаджень на ерозійно небезпечних землях

 

Області

Обсяги робіт із створення захисних лісонасаджень у ярах, балках, на пісках, берегах річок і водойм, тис. гектарів

У тому числі в водоохоронних зонах

Загальні обсяги фінансування за етапами виконання, у млн. грн. за цінами 1996 року

У тому числі в водоохоронних зонах

   

роки

     
 

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

1997-2000

2001-2010

Вінницька

160

420

20

60

0,16

0,42

0,02

0,06

Волинська

1400

3500

-

-

1,4

3,5

-

-

Дніпропетровська

3580

9000

1500

3500

3,58

9

1,5

3,5

Донецька

500

1500

80

200

0,5

1,5

0,08

0,2

Житомирська

880

2000

400

700

0,88

2

0,4

0,7

Запорізька

3700

8500

1020

2500

3,7

8,5

1,02

2,5

Київська

2000

5000

40

100

2

5

0,04

0,1

Кіровоградська

900

1500

80

200

0,9

1,5

0,08

0,2

Львівська

20

30

-

-

0,02

0,03

-

-

Миколаївська

600

1500

160

400

0,6

1,5

0,16

0,4

Полтавська

400

800

20

60

0,4

0,8

0,02

0,06

Рівненська 2200 5500 80 200 2,2 5,5 0,08 0,2
Сумська 1200 3000 240 600 1,2 3 0,24 0,6
Тернопільська 460 1000 - - 0,46 1 - -
Харківська 300 800 - - 0,3 0,8 - -
Херсонська 1170 2000 80 150 1,17 2 0,08 0,15
Хмельницька 580 1500 160 450 0,58 1,5 0,16 0,45
Черкаська 600 1500 240 600 0,6 1,5 0,24 0,6
Чернігівська 2500 5600 80 200 2,5 5,6 0,08 0,2
                 
Усього 23150 54650 4200 9920 23,15 54,65 4,2 9,92

 

Таблиця 14

Розвиток об’єктів природно-заповідного фонду

 

Назва обєктів та територій, запропонованих до заповідання Місцезнаходження (область, місто)

Площа, гектарів

Обсяги фінансування, у млн. грн. за цінами 1996 року
в тому числі

     

всього

розширення мережі об”єктів природно-заповідного фонду та їх утримання

капітальне будівництво, ремонт

       

роки

        1997-2000 2001-2010 1997-2000 2001-2010
БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ
 
Старогутський Сумська 8000

1,45

0,87

-

0,58

-

філіал “Сновський” Чернігівська 10000

1,82

-

1,09

-

0,73

  Усього 18000

3,27

0,87

1,09

0,58

0,73

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ
Дніпровський Чернігівська 55000

4,85

2,91

-

1,94

-

Деснянський Чернігівська 54000

4,32

2,59

-

1,73

-

Південнополіський Волинська

Рівненська

15000

1,63

-

0,98

-

0,65

  Усього 124000

10,8

5,5

0,98

3,67

0,65

НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ
Голосіївський м. Київ 3000

2,36

1,83

-

0,53

-

Ічнянський Чернігівська 46680

1,7

1,02

-

0,68

-

Мезинський Чернігівська 31600

1,15

0,69

-

0,46

-

Черкаський Бір Черкаська 40000

1,6

0,96

-

0,64

-

Середньосеймський Сумська 2000

0,62

-

0,37

-

0,25

Чорноліський Кіровоградська 15000

0,9

-

0,54

-

0,36

Холодний Яр Черкаська 6000

0,56

-

0,34

-

0,22

Дніпровсько-Бузький Миколаївська 50000

3,35

-

2,01

-

1,34

Коростишівський Житомирська 20000

1

-

0,6

-

0,4

Костопільський Рівненська 30000

0,9

-

0,54

-

0,36

Середньопридніпровський Черкаська 300000

5,49

3,31

-

2,18

-

  Усього 544280

19,63

7,81

4,4

4,49

2,93

БОТАНІЧНІ САДИ
Почаївський Тернопільська 30

0,53

0,32

-

0,21

-

Рівненський Рівненська 50

0,56

0,34

-

0,22

-

  Усього 80

1,09

0,66

-

0,43

-

ЗООЛОГІЧНІ ПАРКИ
Дніпропетровський Дніпропетровська 8

0,33

0,2 - 0,13 -
Донецький Донецька 15

1,09

0,65 - 0,44 -
Запорізький Запорізька 10 0,67 0,4 - 0,27 -
  Усього 33 2,09 1,25 - 0,84 -
РЕГІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ, ПАМ”ЯТКИ ПРИРОДИ, ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА
  Усього 85000 1,49 0,61 0,35 0,35 0,18
ІНШІ ПЕРСПЕКТИВНІ ВОДНІ ТА ВОДНО-БОЛОТНІ ОБ”ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО, ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
  Усього 20000 2,64 1,76 0,88 - -
               
  УСЬОГО 791393 41,01 18,46 7,7 10,36 4,49

 

Таблиця 15

 

 

Обсяги фінансування інженерних водоохоронних заходів у зоні Чорнобильської АЕС

(млн. грн. за цінами 1996 року)

 

Роки

Назва заходу

1997-2000

2001-2010

Всього 1997-2010

Днопоглиблювальні, русловирівнювальні і берегозакріплювальні роботи на Прип”яті, заходи запобігання льодовим заторам

22,19

 

22,19

Недопущення радіоактивних речовин у грунтові та підземні води із свердловин та колодязів, які не експлуатуються

 

 

3,45

3,45

Одамбування правобережної заплави Прип”яті

6,95

 

6,95

Перекриття гирла Глиниці, відведення її стоку до ставка-охолоджувача

2,31

 

2,31

Відновлення регулюючої спроможності лівобережної осушувально-зволожувальної системи в районі сіл Усів-Красне-Зимовище

0,23

 

 

0,23

Відновлення південної дренажної галереї та пропускної спроможності магістральних каналів Копачівської осушувальної системи

 

 

1,14

1,14

Відновлення споруд магістральної мережі правобережних меліоративних каналів  

1,73

1,73

Протиерозійні заходи на колишніх орних землях у зоні відчуження ЧАЕС  

0,97

0,97

Будівництво та обладнання постів нагляду за водним режимом, спостережувальних свердловин тощо для здійснення радіаційного моніторингу у зоні відчуження ЧАЕС

2,81

4,21

7,02

       
Усього

34,49

11,5

45,99

 

Додаток 3

Перелік

невідкладних природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра

 

 

Найменування і місцезнаходження об”єктів

Потужність

   

Одиниця виміру

Кількість

  Вінницька область    
  Очисні споруди діючого протитуберкульозного санаторію в с.Кашперівка

тис. куб. м за добу

0,2

  Будівництво очисних каналізаційних споруд і КНС в м. Бар

-“-

7

       
  Волинська область    
  Будівництво очисних споруд в смт Шацьк

-“-

3,6

  Заходи по відновленню водного режиму р.Стохід (від гирла до с.Угриничі)

км

40

  Дніпропетровська область    
  Каналізаційні очисні споруди правого берега

м. Дніпропетровська

тис. куб. м за добу

210

  Очисні споруди правого берега м. Дніпродзержинськ

-“-

80

  Реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд м. Кривий Ріг

-“-

100

  Розширення міських очисних споруд каналізації

м. Вільногірськ

-“-

10

  Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації м. Павлоград

-“-

65

  Каналізаційний колектор по вул. Антипова, м. Нікополь

км

7,6

  Блок фільтрів і відстійників на очисних спорудах водопроводу м. Марганець

тис. куб. м за добу

25

  Берегоукріплення Дніпродзержинського водосховища в районах:

км

 
  с.Домоткань Верхньодніпровського району

-”-

2,5

  с.Аули Криничанського району

-”-

2,5

  с.Правобережне Верхньодніпровського району

-”-

1,4

  Берегоукріплення Дніпровського водосховища в районах:    
  с.Микільське-на-Дніпрі Солонянського району

-”-

0,78

  с.Військове Солонянського району

-”-

1,6

  Берегоукріплення Каховського водосховища в районах:    
  м.Нікополь

-”-

0,67

  с.Вищетарасівка Томаківського району

-”-

1,5

  с.Ленінське Апостолівського району

-”-

0,7

  Заходи по захисту від прориву дамб хвостосховища “Миролюбівка” Новокриворізького ГЗК, м. Кривий Ріг

-

-

  Підвищення стійкості дамби хвостосховища Інгулецького ГЗК, м. Кривий Ріг

-

-

  Будівництво очисних споруд зливостічної каналізації з промплощадок шахт Рудоуправління ім. Леніна

тис. куб. м за добу

1,36

  Система зворотного водопостачання термообробного відділення стрілочно-ливарного цеху №1 Стрілочного заводу, м.Дніпропетровськ

-“-

0,12

  Будівництво системи зворотного водопостачання на ВАТ “Дніпрошина”, м.Дніпропетровськ

тис. куб. м за добу

28

  Комплекс очисних споруд і системи зворотного водопостачання ВО “Південний машинобудівний завод”, м.Дніпропетровськ

-“-

78,54

  Протипаводкові заходи на р. Вовча в м.Павлограді від затоплення

км

2,7

  Відновлення гідрологічного режиму р.Прядівка та захист населених пунктів від підтоплення

-“-

32

  Підвищення надійності роботи Томаківської насосної станції на Каховському водосховищі для захисту від затоплення населених пунктів та марганцевих родовищ в Нікопольському районі

гідроспоруд,

шт.

1

  Підвищення надійності технічного стану Верхньодніпровської насосної станції на Дніпродзержинському водосховищі для захисту населених пунктів від затоплення

-“-

1

  Донецька область    
  Канал Дніпро-Донбас (II черга)

куб.м/с

16

  Добропільська фільтрувальна станція

тис. куб. м за добу

130

  Об”єднані очисні споруди каналізації в м.Білозерське

тис. куб. м за добу

25

  Розчистка р. Бик в Добропільському районі

-

-

  Житомирська область    
  Розширення госпобутової каналізації в м. Бердичеві

тис. куб. м за добу

12,5

  Будівництво очисних споруд каналізації в м. Житомирі

-“-

50

  Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені

-“-

15

  Запорізька область    
  Закінчення реконструкції та розширення центральних очисних споруд каналізації лівобережної частини м.Запоріжжя

тис. куб. м за добу

260

  Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини м. Запоріжжя

-“-

110

  Розширення очисних споруд каналізації в м. Гуляй Поле

-“-

2,1

  Реконструкція системи зворотного водопостачання цеху №1, ВАТ “ЗАлК”

-“-

96

  Реконструкція шламопроводу між накопичувачами б.Капустяна та б.Городиська

млн. куб. м на рік

2,2

  Берегоукріплення в районі житлового масиву Павло-Кічкас Заводського району м.Запоріжжя

км

2,5

  Берегоукріплення Каховського водосховища для захисту с. Біленьке Запорізького району (дільн.№2)

-“-

0,67

  Підвищення стійкості Знам”янської дамби на Каховському водосховищі в Кам”янсько-Дніпровському районі для захисту від затоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь в районі Кам”янсько Поду

захисна дамба (буни),

км

0,6

  Берегоукріплення на Дніпровському водосховищі в районі с.Привітне Запорізького району (II черга)

км

0,7

  Здіснення заходів по локалізації нафтозабруднення в районі військового аеродрому біля м. Запоріжжя

-

-

  Київська область    
  Будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Васильків

тис. куб. м за добу

14

  Очисні споруди каналізації для м.Баришівка та м.Березань

-“-

7,5

   

км

5

  Каналізаційні очисні споруди м. Тараща

тис. куб. м за добу

3

   

км

11

  Будівництво ГКНС та напірного колектора на Бортницьку станцію аерації для м.Бориспіль

км

27

  Регулювання р.Росава для захисту від затоплення поверхневими водами населених пунктів Миронівського району

-“-

3

  Укріплення лівого берега р.Десна біля с.Новосілки Вишгородського району

-”-

0,5

  Підвищення надійності технічного стану Трубізької насосної станції в Переяслав-Хмельницькому районі

гідроспоруд,

шт.

1

  Захист смт. Володарка від підтоплення

-

-

  Здійснення заходів по локалізації нафтозабруднення в районах міст Узин та Біла Церква

-

-

  Кіровоградська область    
  Завершення робіт по берегоукріпленню Кременчуцького водосховища в районі с.Велика Андрусівка Світловодського району

км

3

  Берегоукріплення Кременчуцького водосховища в районі м.Світловодська

км

2,5

  Завершення будівництва сифонних водозабірних трубопроводів районного водоводу "Дніпро - Кіровоград"

-

-

  Полтавська область    
  Реконструкція та розширення Затуринських каналізаційних очисних споруд в м.Полтава

тис. куб. м за добу

60

  Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації в м.Лубни

-“-

6,6

  Закінчення робіт по закріпленню берега Кременчуцького водосховища в районі смт Градизьк Глобинського району

км

1,1

  Підвищення стійкості Власівської захисної дамби на Дніпродзержинському водосховищі в м.Кременчук

-”-

0,42

  Підвищення надійності Східно-Крюковської, Західно-Крюковської -Занасипської дамб на Дніпродзержинському водосховищі для захисту від затоплення м. Кременчука та ін. населених пунктів

-”-

13,4

  Рівненська область    
  Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації в м. Дубно

тис. куб. м за добу

11,0

  Закінчення будівництва шлюзу -регулятора на р.Горинь біля с. Воскодави Гощанського району    
  Сумська область    
  Розширення очисних споруд каналізації в м.Конотоп

тис. куб. м за добу

23

  Розширення очисних споруд каналізації в м.Ромни

-“-

20

  Херсонська область    
  Берегоукріплення Каховського водосховища в с.Новий Рогачик Верхньорогачицького району

км

1,0

  Берегоукріплення Каховського водосховища в с. Каїри Горностаївського району

-”-

0,5

  Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації в м. Нова Каховка (I черга)

тис. куб. м за добу

10

  Черкаська область    
  Реконструкція з розширенням каналізаційних очисних споруд в м.Сміла

тис. куб. м за добу

16

  Будівництво каналізаційних очисних споруд

в м. Корсунь -Шевченківський

-”-

10

  Берегоукріплювальні роботи на Кременчуцькому водосховищі в районах:    
  дільниці сіл Прохорівка-Келеберда

км

2

  с.Тубільці

-”-

0,7

  Чернігівська область    
  Будівництво очисних споруд в смт Талалаївка

куб.м за добу

500

  Берегоукріплення р.Десни в районі с.Боромики Чернігівського району

км

0,81

  м. Київ    
  Друга нитка головного каналізаційного колектора

км

19,5