Інформація про хід виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у 2002 році

1. Передумови та основні напрямки діяльності в 2002 році

Екологічне оздоровлення басейну Дніпра стало одним із найважливіших пріоритетів у діяльності Мінекоресурсів, а розробка і виконання завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води є важливою складовою в формуванні та реалізації екологічної політики України на шляху до її сталого розвитку, як це передбачено Планом заходів Кабінету Міністрів України та Мінекоресурсів щодо реалізації завдань, визначених у посланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2001-2004 роки”.

Особливістю Національної програми є комплексне вирішення екологічних проблем басейну: від створення законодавчо – правової бази та економічного механізму реалізації програми до виконання конкретних природоохоронних заходів по 20 її пріоритетних напрямках.

Основна діяльність щодо забезпечення реалізації Національної програми в 2002 році була зосереджена на:

2. Екологічний стан водних об’єктів басейну Дніпра в 2002 році

Спостереження за станом забруднення поверхневих вод в басейні Дніпра по гідрохімічних показниках проводились мережею спостережень Державної гідрометслужби України в 2002 році на 37 річках, 6 водосховищах, в 80 пунктах. Крім того Держводгоспом проводились гідрохімічні та радіологічні спостереження в басейні р. Дніпро на території 15 областей України, а Мінекоресурсів, МОЗ та інші центральні органи виконавчої влади провели спостереження за станом поверхневих вод відповідно до компетенції.

Характерними забруднюючими речовинами річок та водосховищ в басейні Дніпра були сполуки важких металів, феноли, нафтопродукти, сполуки азоту. Найбільший вплив на якість поверхневих вод завдавали стічні води підприємств різноманітних галузей промисловості, підприємств сільського і комунального господарства, поверхневий стік.

Річки. Водність річки Дніпро та її притоків в 2002 році була нижче водності попередього року і середньої багаторічної.

Основними забруднюючими речовинами вод р. Дніпро і його приток є біогенні елементи - органічні і азотні сполуки, залізо, які надходять з болотистих територій водозбору верхнього Дніпра і його приток Прип'яті та Ужа і утворюються в слабо проточних водосховищах каскаду. Найбільше біогенне забруднення спостерігається у Київському водосховищі, особливо після весняних паводків.

Найбільший рівень забрудненності серед річок басейну Дніпра відмічено на наступних водних об’єктах: рр.Стир, Горинь, Устя, Случ, Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша, Ірпінь, Десна, Рось, Сула, Псел, Хорол, Ворскла, Вовча, Самара.

За даними спостережень кисневий режим річок був стабільний. Вміст розчиненого у воді кисню знаходився в межах 6,70 - 12,9 мг02/л. Низький вміст кисню спостерігався на р.Устя біля м.Рівне – середня концентрація була на рівні 5,15 мг 02/л, а в вересні його вміст знижувався до 2,03 мг02/л.

Мінералізація більшості річок не перевищувала норму і змінювалась в межах 206-1020 мг/л, за винятком р.Мокра Московка – м.Запоріжжя, де мінералізація становила 1420 мг/л. Мінералізація річок Орель, Самара, Вовча, Солона перевищувала допустимі норми і становила 1333-3538 мг/л. На мінералізацію цих річок впливають фізико-географічні умови району, де значна доля підземних вод з підвищеною мінералізацією.

Середньорічний вміст основних забруднюючих речовин перевищував допустимі норми, а по деяких інгредієнтах був на рівні високого забруднення (ВЗ), тобто коли концентрації були вище 10 гранично допустимих концентрацій (ГДК)*. По сполуках азоту концентрації були в межах 1-5 ГДК, нафтопродуктах – <1-3, фенолах – 1-7, сполуках міді та цинку – 1-15, марганцю – 1-28 та хрому шестивалентного –1 - 9 ГДК.

В 2002 році спостерігались випадки високого забруднення азотом нітритним - 12-14 ГДК на рр.Случ, Солона, сполуками міді – 33 ГДК на р.Устя. Найбільша забрудненність сполуками цинку, марганцю та хрому шестивалентного спостерігалась на ділянці р.Дніпро - м.Херсон, на рр. Горинь, Устя, Ірша, Рось, Сула, Псел, Хорол, Ворскла, Самара, Вовча. Максимальні концентрації досягали по сполуках цинку – 10-45 ГДК, марганцю – 10-69, хрому шестивалентному – 10-21 ГДК. Всього по річках басейну Дніпра відмічено 154 випадки ВЗ, здебільшого по сполуках важких металів (табл. 1 ).

За декілька останніх років спостережень якість води покращилась по всіх створах, за даними Держводгоспу України, крім створу “питний водозабір м. Дніпропетровськ", де відчувається погіршення якості, у першу чергу, за санітарно - екологічними показниками та за вмістом специфічних речовин. Відповідно змінився як інтегральний показник якості води (категорія), так і клас якості з "доброго" на "задовільний”.

Однією з причин такого погіршення якості води є підвищене антропогенне навантаження промислового вузла цього регіону. У замикаючому створі “40 км від гирла, вище м. Херсон” якість води відновлюється.

Із основних факторів, що мали вплив на гідрохімічний стан водосховищ Дніпровського каскаду протягом 2002 року, слід відзначити такі:

• наявність незначного весняного паводку на Дніпрі та його притоках;

• надзвичайно тепла погода кінця зими та початку весни;

• наявність декількох піків дощових паводків на правобережних притоках Дніпра Поліського регіону.

У порівнянні з попереднім роком у створах річки Дніпро, за даними гідромету, збільшився вміст сполук марганцю, а в більшості річок басейну зменшився вміст нафтопродуктів та сполук цинку. Вміст інших забруднюючих речовин не зазнав значних змін. Процес самоочищення води проходив дещо повільніше ніж у 2001 році. На кінець грудня звітного року все ще підвищеними ( порівняно з груднем 2001 року) знаходилися показники вмісту амонію, заліза, ХСК, БСК та кольоровості у окремих водосховищах басейну.

Протягом 2002 року спостерігалось зростання антропогенного забруднення поверхневих вод басейну. Зросли, але, у межах допустимих норм, концентрації нафтопродуктів, СПАР тощо. Концентрація важких металів у поверхневих водах басейну, за винятком епізодичного перевищення вмісту заліза загального, не перевищувала норм для госппитного використання.

Основною притокою Дніпра, яка впадає в Канівське водосховище, є річка Десна, яка поставляє до 20% стоку. Для води Десни характерний нижчий, ніж у дніпровській воді, показник хімічного споживання кисню (ХСК) і вищий показник БСК, тобто вода менше забруднена органікою і органічні речовини, які містяться у воді, легше мінералізуються біохімічним шляхом.

У верхній течії Десни в прикордонних створах якість води задовільна. Підвищений, але в межах норм, вміст азоту амонійного та заліза загального (у весняний період до 1,2ГДК) пояснюється природними факторами - басейн водозбору Десни складають болота (20 %) і ліси (22 %).

У нижній течії Десни, в районі водозабору м. Києва, на якість деснянської води суттєво впливає Канівське водосховище. Вода в цих створах є практично сумішшю деснянської і дніпровської вод. Особливо звертає на себе увагу висока концентрація завислих речовин і заліза загального. Слід відзначити, що порівняно з минулим роком забрудненість деснянської води знизилась у нижній течії ріки, у верхній - залишилась на рівні минулого року.

Постійне загострення водогосподарської обстановки на р.Рось та погіршення стану водосховищ у її басейні у весняно-літній період вимагає проведення комплексних досліджень цих водойм із залученням фахівців-гідрологів, у тому числі і науковців - гідробіологів.

У нижчих за течією водосховищах Дніпровського каскаду порівняно з минулими роками вміст біогенних речовин підвищився, а максимальні концентрації заліза загального і марганцю у Кременчуцькому водосховищі перевищували гранично допустимі концентрації (ГДК), встановлені СанПіН № 4630-88 для господарсько-питного користування, у 1,6-1,7 рази. Через погіршення якості води у водосховищі під час літньої спеки у 2001 році терміном на два тижні було призупинено водопостачання м. Кременчук, оскільки якість питної води не відповідала встановленим нормативам. У літній період 2002 року на зазначеному водозаборі також відмічалось погіршення екологічної ситуації.

Гідрохімічний режим р. Ворскла у нижній частині течії погіршився за рахунок скиду недостатньо очищених стічних вод підприємств-забруднювачів. Зростають середньорічні показники по таких показниках, як ХСК, БСК та амонію сольового. Наростання забрудненості річки вниз по течії можна пояснити скидом у неї забруднених зворотних вод, і тому необхідно забезпечити дієвий контроль за скидами неочищених зворотних вод у річку.

Стан приток нижнього Дніпра, річок Орілі, Самари та Інгульця, які мають високу природну мінералізацію води, постійно погіршується внаслідок незадовільної господарської діяльності підприємств промисловості. Забрудненість води мінеральними солями, органічними і азотними сполуками, нафтопродуктами залишається тут дуже високою. Незважаючи на низьку водність р. Оріль, у її басейні здійснюють водокористування 78 споживачів. Води річки Оріль, як і більшості річок південної частини басейну Дніпра, є високо мінералізованими. У 2002 році основні показники забрудненості річки (мінералізація, ХСК) знизились, при цьому продовжують рости концентрації фосфатів, сульфатів, хлоридів, магнію, збільшуючи середньорічні показники жорсткості води.

Стан річки Інгулець є найбільшою екологічною проблемою в басейні Дніпра, через що їй приділяється велика увага. Якість води Інгульця контролюється у 8 створах від Іскрівського водосховища до гирла річки с. Даріївка.

Санітарний стан Іскрівського водосховища (за даними 2002 року) задовільний. Санітарний стан Карачунівського водосховища (джерело питного і технічного водопостачання м. Кривий Ріг, який був незадовільним у попередні роки, дещо покращився у 2002 році.

З року в рік за рахунок фільтрації накопичувачів гірничо-збагачувальних комбінатів зростає мінералізація води водосховища. З 1994 по 2001 роки середня за рік мінералізація поступово зросла з 800 мг/дм до 1496 мг/дм , у цьому році відмічено деяке зниження середньорічного показника до 1229 мг/дм3 .

Зростають також показники біогенного забруднення. Найгірша якість води спостерігалась у період літньої межені.

Причиною поганого стану річки Інгулець є скиди стічних вод Криворізького металургійного комбінату та інших підприємств Кривбасу і води річки Саксагань.

Крім цього, проаналізувавши результати вимірювань протягом останніх 5 років, слід зазначити:

1. Інгулець -річка з постійно підвищеною мінералізацією води, фонові показники якої у Карачунівському водосховищі (джерело водопостачання м. Кривий Ріг) з мінералізації становлять 1000-1200 мг/дм3, а концентрації хлоридів - 140-160 мг/дм3. Після Криворізького промвузла фонові показники мінералізації і жорсткості води Інгульця, вмісту у ній хлоридів різко зростають за рахунок дренажів і фільтраційних вод хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК).

2. За даними багаторічних спостережень вміст хлоридів у воді Інгульця нижче Криворізького промвузла у контрольному створі с. Андріївка змінюється протягом року таким чином:

Таблиця 1

Відомості про високе забруднення річок басейну Дніпра в 2002 році

№ п/п

Річка

Інгредієнт

Клас небез-пеки

Кількість випадків

ВЗ

Максимальна концентрація в ГДК

1

2

3

4

5

6

1

Дніпро

Марганець

3

5

50

 

 

Цинк

3

4

21

2

Турія

Хром 6

3

1

12

3

Стир

Марганець

3

1

17

 

 

Цинк

3

1

13

4

Горинь

Цинк

3

2

45

 

 

Марганець

3

2

22

5

Устя

Хром 6+

3

1

21

 

 

Мідь

3

1

33

 

 

Кисень

 

1

2,05*

6

Случ

Азот нітритний

 

1

12

 

 

Марганець

3

2

12

 

 

Цинк

3

1

26

7

Тетерів

Марганець

3

1

13

 

 

Цинк

3

2

13

 

 

Хром 6+

3

2

13

8

Гнилоп’ять

Марганець

3

2

16

 

 

Цинк

3

1

15

 

 

Хром 6+

3

1

10

9

Ірша

Марганець

3

7

50

 

 

Хром 6+

3

2

12

10

Ірпінь

Марганець

3

2

12

 

 

Хром 6+

3

2

15

11

Унава

Цинк

3

1

13

12

Десна

Цинк

3

2

19

 

 

Марганець

3

2

22

 

 

Хром 6+

3

5

14

13

Остер

Хром 6+

3

1

10

14

Недра

Хром 6+

3

1

13

15

Рось

Хром 6+

3

7

14

Цинк

3

3

16

Марганець

3

1

13

16

Сула

Марганець

3

7

59

 

 

Цинк

3

2

14

17

Тясмин

Хром 6+

3

1

15

18

Псел

Марганець

3

6

40

 

 

Цинк

3

2

32

19

Хорол

Марганець

3

7

54

 

 

Цинк

3

1

12

20

Ворскла

Марганець

3

6

36

 

 

Цинк

3

1

15

21

Самара

Сульфати

 

6

15

 

 

Цинк

3

4

42

 

 

Залізо (заг)

4

2

17

 

 

Марганець

3

5

69

22

Вовча

Сульфати

 

11

18

 

 

Залізо (заг)

4

3

18

 

 

Марганець

3

9

42

 

 

Цинк

3

7

39

23

Солона

Сульфати

 

5

18

 

 

Азот нітритний

 

1

14

*)Концентрація розчиненого у воді кисню надана в мг/л

На Київському і Канівському водосховищах та 5 річках - Рось, Десна, Тетерів, Трубіж, Ірпінь виконувались визначення хронічної токсичності вод (біотестування).

За даними вивчення планктонних ценозів сапробіологічний стан рр.Дніпро, Устя, Унава, Тетерів, Десна, Рось, Мокра Московка був відносно благополучним, помірне забруднення. Найбільш забрудненим водним об’єктом басейну була р.Стир. Планктонний ценоз річки знаходився в дуже пригніченому стані.

За екологічною класифікацією якості поверхневих вод суходолу, води рр.Тетерів, Рось, Унава на контрольованих ділянках відповідали вимогам 2 класу, 3 категорії якості вод, річки Дніпро, Десна, Устя – 2-3 клас, 3-4 категорія якості. Переважаючий тип трофності – оліготрофні. Води річки Мокра Московка відповідали вимогам 3 класу, 4 категорії якості вод, трофність вод – мезо-евтрофні. Трофність вод р. Унава – від мезо-евтрофні до евтрофні.

Відмічено евтрофність вод річок Тетерів ( на створі нижче м. Житомир) та Унава (в районі м. Фастів).

За результатами біотестування токсичну дію вод на тест-об’єкт Ceriodaphnia affinis встановлено для таких річок: Десна (в лютому), Рось (в лютому, березні, травні, липні і серпні), Ірпінь (в березні), Трубіж (в лютому, березні, липні і жовтні), Тетерів (в березні).

Водосховища. Спостереження за станом забруднення поверхневих вод по гідрохімічних показниках здійснювалися на водосховищах дніпровського каскаду - Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Дніпровському і Каховському.

За даними гідрометслужби вміст розчиненого у воді кисню був задовільний і знаходився в межах 8,61 - 13,4 мг 02/л. Мінералізація не перевищувала норму і була в межах 293 - 408 мг/л.

В 2002 році відмічено забруднення Київського, Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського, Дніпровського водосховищ сполуками азоту нітритного. Середньорічні концентрації були на рівні 1-2 ГДК. Вміст фенолів у воді дніпровських водосховищ складав 1-6 ГДК.

Середньорічні концентрації по нафтопродуктах не перевищували гранично допустимої норми.

Як і в попередні роки, в 2002 році спостерігалось перевищення допустимих концентрацій по сполуках важких металів по всьому каскаду дніпровських водосховищ. Середній вміст сполук міді був на рівні – 1-4 ГДК, сполук цинку - 1-19, марганцю – 1-44 та хрому шестивалентного - 1-8 ГДК. Максимальні концентрації досягали 53 ГДК по сполуках цинку, 97 ГДК - по сполуках марганцю, 12 ГДК – по сполуках міді, 16 ГДК - по хрому шестивалентному. В Кременчуцьком водосховищі в районі м.Світловодськ 19 липня спостерігався дефіцит кисню – 1,96 мгО2/л (це випадок екстремально високого забруднення – ЕВЗ).

У порівнянні з 2001 роком, за даними гідромету, значних змін у забрудненні води каскаду дніпровських водосховищ не відмічено, спостерігалось деяке зниження вмісту нафтопродуктів в Київському водосховищі в пункті с.Новопетрівці, в Канівському – біля м.Київ та сполук цинку в Київському і Канівському водосховищах; збільшився вміст сполук марганцю в Кремечуцькому водосховищі, сполук цинку - в Дніпродзержинському водосховищі біля м.Верхньодніпровськ та в Кремечуцькому водосховищі в районі м.Світловодська.

У створах Дніпровського водосховища на водозаборах Придніпровської ТЕС та каналу Дніпро-Західний Донбас, які розташовані нижче впадіння високо мінералізованих вод р. Самари, спостерігається, як і в минулому році, деяке підвищення вмісту хлоридів та сульфатів. Забрудненість води у цьому районі порівняно з минулим роком дещо знизилась.

Протягом другої половини літа сильні нагонні вітри південного і південно-західного напрямку та спека спричинили значне погіршення води гирлової частини Дніпра та вод Дніпровського лиману, де було відмічено різке зростання мінералізації води, зниження вмісту в ній кисню та значне виділення сірководню, який фіксувався у нижній течії Дніпра до м. Херсона включно (нафтогавань).

Гідробіологічні спостереження в басейні Дніпра в 2002 році проводились на 7 річках та 6 водосховищах дніпровського каскаду в 37 пунктах.

Оцінка якості вод Канівського водосховища в дослідах біотестування на хронічну токсичність проводилась з січня до грудня 19 разів. Всього було відібрано 131 пробу. В 35 пробах (26,7%) води водосховища чинили токсичну дію на плодючість тест - об’єкту: в лютому, березні, квітні, липні в створах вище і в межах міста, в серпні- вище і нижче міста, в жовтні – в усіх створах.

За результатами біотестування вод Київського водосховища встановлено токсичніу дію на тест- об’єкт Ceriodaphnia affinis в квітні в створі 1 км вище м.Чорнобиль.

3. Радіаційний стан басейну Дніпра

Вирішальний вплив на радіаційний стан Дніпровських водних об’єктів мають гідрометеорологічні умови та радіаційна ситуація, що складаються безпосередньо на територіях найбільш забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Головним джерелом надходження радіонуклідів у Київське водосховище та їх подальшої міграції по каскаду дніпровських водосховищ залишається р.Прип’ять.

Гідрологічний режим р.Прип'ять на пригирловій ділянці у 2002 році відзначався невисокою водністю взимку, раннім весняним водопіллям з максимальною витратою і об'ємом стоку нижчими середніх значень та невисокою водністю в літньо-осінній період. Максимальна витрата води р.Прип’яті в створі м.Чорнобиля при проходженні весняного водопілля склала 853 м3/с (норма 1700 м3/с). Найвищі рівні води були приблизно на 1,5-1,7 м нижчими критичних позначок, при яких спостерігається затоплення значних площ заплави. Такі умови сприяли тому, що максимальні та середньорічні концентрації 90Sr та 137Cs у водах р.Прип’ять в створі м.Чорнобиля були найнижчими за післяаварійний період.

За даними ДСНВП “Екоцентр” МНС України винос 90Sr р.Прип’ять (разом з рр.Уж та Брагінка) у Київське водосховище у 2002 році склав 1,77x1012 Бк (47,8 Кі), що становить 50% від виносу 2001 року і є найнижчим показником за весь післяаварійний період. Річний винос 137Cs Прип’яттю в створі м.Чорнобиля також був найменшим за післяаварійний період і дорівнював 0,87x1012 Бк (23,5 Кі), що складає 56% від виносу у 2001 році. Щодо внеску Верхнього Дніпра та Десни у радіоактивне забруднення дніпровських водосховищ, то він значно менший ніж р. Прип’ять.

У водах Дніпра біля с.Неданчичі протягом року концентрація 90Sr змінювалась у межах 8-92 Бк/м3 при середньому значенні за рік 29 Бк/м3; концентрація 137Cs коливалася від 3,0 до 45 Бк/м3 і в середньому за рік складала 11,3 Бк/м3, що близько до концентрацій, які спостерігалися у 2001 році.

Концентрація 90Sr у водах Десні в створі м.Чернігова протягом року коливалась в межах 13-43 Бк/м3 при середньому значенні 21 Бк/м3; концентрація 137Cs була в межах 1,79-26,7 Бк/м3 при середній за рік 11,4 Бк/м3.

У каскаді дніпровських водосховищ під впливом різних природних факторів відбувається трансформація стоку забруднених радіонуклідами річкових вод і поступове зменшення концентрацій радіонуклідів по довжині каскаду. Значне зниження вмісту радіонуклідів спостерігається уже в Київському та Канівському водосховищах. Концентрації 90Sr зменшуються внаслідок розбавлення забруднених вод більш чистими водами притоків. Зниження вмісту 137Cs визначається як процесами розбавлення, так і процесами седиментації.

У 2002 році середньорічні концентрації 137Cs при проходженні забруднених Прип’ятьських вод від м.Чорнобиля по каскаду дніпровських водосховищ до верхнього б'єфу Каховської ГЕС зменшились від 73 до 0,76 Бк/м3, а середньорічні концентрації 90Sr - від 173 до 64 Бк/м3.

Загалом у 2002 році середньорічні концентрації радіонуклідів у всіх дніпровських водосховищах були найменшими або близькими до найменших за весь післяаварійний період. Вміст радіонуклідів у дніпровських водосховищах у 2002 році наведений нижче у таблиці 2.

Таблиця 2

Вміст радіонуклідів у воді дніпровських водосховищ у 2002 році

Об'єкт та пункт

Вміст, Бк/м3

Спостереження

137Cs

90Sr

мін.

макс.

середнє

мін.

макс.

Середнє

Київське вдсх. -

м.Вишгород

9,09

41,1

23,3

55

212

103

Канівське вдсх.- м.Київ

9,60

33,0

22,2

31

133

85

Канівське вдсх.- м.Канів

5,20

24,3

11,9

43

94

66

Кременчуцьке вдсх. -

м.Світловодськ

_

_

_

30

84

48

Дніпровське вдсх. -

м.Запоріжжя

_

_

_

33

83

56

Каховське вдсх. -

м.Нова Каховка

0,30

1,54

0,76

28

119

64

Загалом у 2002 році рівень концентрацій радіонуклідів у контрольованих водних об'єктах басейну Дніпра був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НРБУ-97.

4. Організаційне та законодавчо – нормативне забезпечення

На виконання заходів щодо розробки законодавчої, правової та нормативної бази, передбачених Національною програмою та Планом її реалізації та іншими документами, в поточному році розроблено ряд нормативних документів.

В 2002 році Верховною Радою України розглянуто та прийнято Закон України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” (№2988-III від 17 січня 2002 року).

На виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України” Мінекоресурсів запропонувало Кабінету Міністрів України та тримало відповідне доручення розробити за участю обласних держадміністрацій, зацікавлених міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, наукових та громадських організацій додаток до Національної програми - “Першочергові завдання реалізації Національної програми екологічного оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води на 2003-2005(2010) роки”. В складі зазначених завдань мають бути розроблені першочергові заходи щодо екологічного оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води, заходи удосконалення фінансово-економічного механізму реалізації Національної, регіональних, місцевих і галузевих програм в її складі, підвищення ефективності спрямування та використання коштів, що виділяються на природоохоронні цілі, заходи щодо законодавчого, нормативно–методичного, науково-технічного та інформаційного забезпечення Національної програми, заходи щодо екологічної освіти, інформування населення та залучення громадськості тощо, визначені необхідні обсяги коштів та джерела фінансування;

5. Хід виконання першочергових заходів Національної та регіональних програм в областях басейну

Практична реалізація природоохоронних заходів, завдань і робіт, встановлених Національною програмою здійснюється незадовільно внаслідок недостатнього фінансування.

Виконання найважливіших природоохоронних заходів в басейні Дніпра здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, власних коштів господарських органів усіх форм власності та інших джерел.

Загальний обсяг витрат у 2002 році на заходи щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра склав 227,065 млн. грн, що більш ніж у вдвічі перевищує обсяг фінансування у 2001 році (100,6 млн.грн).

З них за рахунок:

державного бюджету – 54,982 млн. грн. (в 2001 році - 33,1);

місцевих бюджетів – 63,572 млн.грн. (в 2001 році - 29,3; );

інших джерел фінансування – 108,511 млн.грн.(в 2001 році - 38,2)

Таблиця 3

Обсяги фінансування першочергових заходів Національної та регіональних програм екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води в 2002 році в розрізі областей

Області

Обсяги фінансування в 2002 році (млн. грн.)

Всього

В тому числі за рахунок:

Державного бюджету

Місцевого бюджету

інших джерел фінансування

Вінницька

-

-

-

-

Волинська

3,584

1,452

2,009

0,123

Дніпропетровська

20,657

3,963

9,690

7,004

Донецька

0,674

-

0,674

-

Житомирська

15,935

13,754

1,998

0,183

Запорізька

20,750

2,329

2,71

15,711

Київська

3,371

0,703

2,668

-

Кіровоградська

15,119

14,947

0,172

-

Львівська

-

-

-

-

Миколаївська

5,30

4,66

0,64

-

Полтавська

60,048

4,645

6,994

48,409

Рівненська

35,50

0,5

0,6

34,4

Сумська

3,645

3,110

0,535

-

Тернопільська

-

-

-

-

Харківська

0,246

-

0,246

-

Херсонська

3,054

1,687

1,21

0,157

Хмельницька

0,800

0,39

0,31

0,1

Черкаська

2,594

0,6

1,809

0,185

Чернігівська

2,373

1,142

0,158

1,073

Київ

33,315

1,0

31,149

1,166

Разом

227,065

54,982

63,572

108,511

Значним джерелом фінансування природоохоронних заходів Національної програми в 2002 році став Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, що дозволило спрямувати кошти областям басейну Дніпра для вирішення невідкладних природоохоронних робіт.

Згідно із затвердженими переліками природоохоронних заходів для фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2002 році здійснювалась реалізація 26 природоохоронних заходів (головним чином з будівництва очисних споруд населених пунктів 14 областей басейну Дніпра) на загальну суму 16,186 млн.грн ( у 2001 році - 13,312 млн. грн.). Порівняно з минулими роками 20

+можна констатувати значне підвищення ролі Державного фонду у забезпеченні реалізації Національної програми.

Таблиця 4

Перелік та обсяги державної цільової програми “037” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, врахованих у складі бюджетних програм 2401230 “Очистка стічних вод” та 2401220 “Зниження рівня та запобігання забруднення навколишнього природного середовища” у 2002 році

Адміністративно-територіальні одиниці

Кількість заходів

Код та назва бюджетної програми

Профінансовано у 2002р.,

тис грн.

заплановано

Фактично

 

 

 

 

 

Вінницька область

1

2401230 “Очистка стічних вод”

100,0

100,0

Волинська область

2

-- “ --

600,0

600,0

Дніпропетровська область

4

-- “ --

6 454,5

4454,5

Житомирська область

4

-- “ --

2 290,6

2290,6

Запорізька область

1

2401220 “Зниження рівня та запобігання забруднення навколишнього природного середовища”

2 429,1

2429,1

Київська область

2

2401230 “Очистка стічних вод”

663,3

663,3

Кіровоградська область

1

-- “ --

2 000,0

2 000,0

Полтавська область

1

-- “ --

400,0

400,0

Рівненська область

2

-- “ --

200,0

200,0

Сумська область

2

-- “ --

600,0

600,0

Херсонська область

1

-- “ --

128,0

128,0

Хмельницька область

2

-- “ --

300,0

300,0

Черкаська область

1

-- “ --

820,0

820,0

Чернігівська область

2

-- “ --

1 200,0

1200,0

Разом

26

 

18 185,5

16 185,5

У 2002 році закінчено будівництво таких об’єктів:

  1. Будівництво каналізаційних очисних споруд для смт. Шацьк, Волинської обл. потужністю 3,6 тис. м3/добу;
  2. Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Тараща, Київської обл. потужністю 3 тис. м3/добу;
  3. Проведення капітального ремонту каналізаційних очисних споруд м.Костопіль потужністю 5,0 тис.м3/добу, Рівненської обл
  4. Будівництво очисних споруд зливової каналізації Північно-Західного району м. Житомира потужністю 0,5 м3/сек.;
  5. Відновлення аварійного напірного колектора каналізаційних очисних споруд м. Умані Черкаської обл. потужністю 13,4 тис. м3/добу;
  6. Будівництво першої черги очисних споруд м.Білопілля Сумської області потужністю 1,6 тис. м3/добу;
  7. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Біла Криниця Радомишльського району Житомирської області потужністю 0,4 тис.м3/добу;
  8. Реконструкція очисних споруд та каналізаційної системи в смт. Велика Лепетиха Херсонської області 0,16 тис. м3/сек..

Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася в державі, за даними облдержадміністрацій без часткового фінансування за рахунок державного бюджету заходів щодо упорядкування існуючого водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства та господарських об’єктах їх виконання у затверджених Національною програмою обсягах лише за рахунок місцевих бюджетів і коштів підприємств неможливо.

 

6. Міжнародне співробітництво

Важливе значення для виконання завдань Національної програми з врахуванням регіонального і глобального впливу і значимості басейну Дніпра для Європи та всього світу має активізація міжнародного співробітництва.

Міжнародне співробітництво щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра здійснюється Мінекоресурсів за такими пріоритетними напрямами:

-розвиток співробітництва та договірних відносин з країнами, розташованими в басейні Дніпра - Білоруссю та Росією з питань охорони та раціонального використання водних ресурсів;

-отримання технічної допомоги в галузі охорони навколишнього природного середовища в рамках міжнародних програм та проектів;

-сприяння залученню іноземних інвестицій для фінансування Національної, регіональних або місцевих екологічних програм, спрямованих на екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Розуміння того, що екологічні проблеми басейну Дніпра реально не можна вирішувати в межах однієї держави, що проблема екологічного здоров’я Дніпра виходить за національні рамки, дало поштовх розробці великої міжнародної Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра за участю Російської Федерації, Республіки Білорусь та України в рамках проекту Глобального Екологічного Фонду “Підготовка стратегічної програми дій для басейну ріки Дніпро та розробка механізмів її реалізації“.

Проект має на меті розробити відповідну систему заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра і механізм їх подальшої реалізації. Стратегічна програма дій, узгоджена в процесі переговорів між трьома країнами, буде основним політичним документом екологічного відродження Дніпра. У ньому будуть чітко визначені пріоритетні напрямки у вирішенні першочергових проблем транскордонної значимості.

Проект спрямований на вирішення семи конкретних задач:

(1) створення транскордонного режиму керування і відповідного координаційного органу;

(2) допомога країнам-учасницям у формуванні, перегляді і реалізації Стратегічної програми дій (СПД);

(3) удосконалювання фінансових, юридичних і практичних механізмів зниження рівня забруднення і раціонального використання ресурсів;

(4) створення Національних планів дій міжміністерськими комітетами;

(5) сприяння збереженню біорізноманіття в басейні Дніпра;

(6) розширення взаємодії між зацікавленими організаціями і залучення широкої громадськості до вирішення проблем басейну Дніпра;

(7) створення умов для реалізації СПД.

Даний Проект виконується в рамках Стратегічного підходу ГЕФ по басейну Чорного моря. Виконавцем Проекту екологічного оздоровлення Дніпра є ПРООН, при максимальній участі спеціалізованих агентств ООН і Центру Досліджень Міжнародного розвитку (IDRC, Канада), що співробітничають на партнерських засадах у реалізації окремих напрямків Проекту. Передбачається, що проект сприятиме поглибленню українсько-російського та українсько-білоруського співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища та виконанню заходів Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 1998-2007 роки та Програми економічного співробітництва між Україною та Республікою Білорусь на 1999-2008 роки.

В 2002 році в основному сформовано організаційний механізм виконання проекту та розпочато виконання поставлених завдань.